اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اکبر رضازاده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

akbarrezazadeh21yahoo.com

سردبیر

جمشید صالحی صدقیانی

استاد دانشگاه طباطبائی

milad.aghaeeymail.com

دبیر تخصصی

میلاد آقائی

دانشگاه علوم انتظامی امین

milad.aghaeeymail.com

اعضای هیات تحریریه

جمشید صالحی صدقیانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

milad.aghaeeymail.com

مقصود امیری

استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه

siavash_nopayahoo.com

حسن بختیاری

استاد گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

milad.aghaee1365ymail.com

علی اکبر احمدی

استاد گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

drmiladaghaeegmail.com

منصور صادقی مال امیری

مدیریت استاد دانشگاه امام حسین(ع)

sadmansoorgmail.com

فریبا شایگان

استاد تمام دانشگاه علوم انتظامی امین

shayegan_fayahoo.com

یوسف محمدی مقدم

دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

motarjem33gmail.com

حاجیه رجبی فرجاد

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

hajieh_rajabiyahoo.com

ویراستار انگلیسی

سروش بهربر

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

motarjem33gmail.com

صفحه آرا

شیرین شعاع بین

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

shirinshoabingmail.com