درباره نشریه

«توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی»، نشریه‌ای است علمی با رویکرد علمی- پژوهشی که با رسالت توسعۀ دانش مدیریت در کشور به ویژه پلیس، شناسایی مسائل مدیریتی و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه مدیریت را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. صاحب امتیاز این فصلنامه دانشکده منابع سازمانی دانشگاه علوم انتظامی امین و  است. 

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این وبگاه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.