دوره و شماره: دوره 1398، شماره 51، بهار 1398، صفحه 1-158 
5. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر چابکی سازمان های خدماتی

صفحه 85-112

علی حسینخانی انجیرکی؛ امیرحسین یاوری بافقی؛ احمدرضا اسماعیلی