دوره و شماره: دوره 1398، شماره 54، زمستان 1398، صفحه 1-192 
1. بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی

صفحه 1-22

فخریه حمیدیان پور؛ ابراهیم رجب پور؛ سلیمه افراخته؛ عمران مهرابی