دوره و شماره: دوره 1398، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 1-137