دوره و شماره: دوره 1397، شماره 48، تابستان 1397 
3. تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش

صفحه 37-56

شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل محمدی؛ سپیده مرادزاده سوماری