دوره و شماره: دوره 1397، شماره 49، پاییز 1397، صفحه 1-118 
4. تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش

صفحه 69-84

شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل محمدی؛ سپیده مرادزاده سوماری