دوره و شماره: دوره 1396، شماره 45، پاییز 1396 
7. عوامل مؤثر بر هوش سازمانی بر اساس مدل آلبرخت

صفحه 135-154

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران؛ مریم زندی