دوره و شماره: دوره 1396، شماره 44، تابستان 1396 
7. بررسی رابطه معنویت کارکنان با عملکرد شغلی در کلانتری‌های فاتب

صفحه 199-222

محمدجواد کاملی؛ صدیقه طوطیان‌ اصفهانی؛ حمزه ببریان