دوره و شماره: دوره 1395، شماره 42، زمستان 1395 
1. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا

صفحه 1-32

ابراهیم سعادتمند؛ محمدجواد کاملی؛ محمدحسین عباس‌نژاد