دوره و شماره: دوره 1395، شماره 41، پاییز 1395 
5. رابطه رهبری تحول‌آفرین با پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی

صفحه 79-104

عماد گل محمدی؛ مریم نکوئی زاده؛ نشاط محمدی؛ میلاد گل محمدی