دوره و شماره: دوره 1395، شماره 40، تابستان 1395 
3. شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز پلیس+10

صفحه 45-66

فاطمه زمزم؛ سید حبیب‌اله میرغفوری؛ فرزاد جوهری نعیمی


6. بررسی نقش واسطه‌ای سکوت و بی‌تفاوتی کارکنان در تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی

صفحه 109-130

سید احمد محمدی حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ امین کهیاری حقیقت