دوره و شماره: دوره 1395، شماره 39، بهار 1395 
1. بررسی رابطه ارتباطات با بهره‌وری اپراتورهای پلیس 110 فاتب

صفحه 1-16

غلامحسین آقا گل‌زاده؛ محمدحسین عباس‌نژاد؛ محمود جمالی


4. بررسی نقش فضیلت سازمانی در عملکرد کارکنان در یک سازمان نظامی

صفحه 55-68

سارا عابدی کوشکی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسن باقری نیا؛ احد جعفرنژاد