دوره و شماره: دوره 1394، شماره 38، زمستان 1394 
5. تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی

صفحه 79-102

مهدی خیراندیش؛ مهدی مولایی قرا؛ حمیده افشاری