دوره و شماره: دوره 1394، شماره 37، پاییز 1394 
4. بررسی نقش رفتار دیندارانه بر میزان بروز رفتار شاد در افراد

صفحه 79-104

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ وحید فرهمند؛ مریم اخوان خرازیان


5. پیش‌بینی فرایندهای لجستیک معکوس با مدل‌های سری زمانی

صفحه 105-122

روح الله تولایی؛ شهربانو تاج میری گندایی؛ محمد تاج میری گندایی