دوره و شماره: دوره 1393، شماره 34، زمستان 1393 
1. شناسایی عوامل و تعیین اولویت‌های مکانی ذخیره‌سازی لجستیکی قبل از بحران

صفحه 1-24

مهدی کارگر قجرآبی؛ محمد علی اکبری؛ کاظم محمدی؛ سعید رمضان زاده


7. مدیریت ارتباط با شهروند و حکمرانی مطلوب

صفحه 141-152

آمنه مالمیر؛ علیرضا شیروانی؛ علی رشید پور؛ ایرج سلطانی