دوره و شماره: دوره 1393، شماره 32، تابستان 1393 
7. شناسایی و تبیین رابطه هوش سازمانی با مدیریت دانش

صفحه 119-154

مهران مختاری بایعکلایی؛ نیلوفر میرسپاسی؛ امیرموسوی دلخوشی