دوره و شماره: دوره 1393، شماره 31، بهار 1393 
6. شناسایی و اولویت بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری

صفحه 107-126

اکرم علیمردانی؛ بیژن عبدالهی؛ شهره حسین‌پور طولازدهی