دوره و شماره: دوره 1391، شماره 26، زمستان 1391 
2. مفهوم‌شناسی هوش معنوی و کاربرد آن در سازمان پلیس

صفحه 33-54

محمدجواد کاملی؛ مهدی خیراندیش؛ شعبان مرادی