دوره و شماره: دوره 1392، شماره 27، بهار 1392 
2. مدیریت جنگ نرم (رویکردها و شیو ه ها)

صفحه 33-60

محمدرضا یوسف زاده؛ عیسی بختیار


4. ارزش خدمت پلیس به مردم از نظر اسلام

صفحه 83-112

حسنعلی رودباری؛ مهدی رفیعی پور


5. تبیین آثار اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی

صفحه 113-136

محمد لگزیان؛ محمد رسول حشمتی؛ مجتبی رضایی خنکدار