دوره و شماره: دوره 1400، شماره 61، پاییز 1400، صفحه 1-240 
1. تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش تعدیل‌کنندگی سرمایه فکری سبز

صفحه 1-28

سید مهدی دلجو؛ سید صمد حسینی؛ اژدر کرمی؛ ناصر صنوبر؛ یونس نیکخواه


2. مدل بالنده‌سازی دانشی کارکنان در بخش دولتی ایران

صفحه 29-56

آتنا فرخی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ پرهام عظیمی