دوره و شماره: دوره 1399، شماره 56، تابستان 1399، صفحه 1-176 
5. ارائه مدل تأثیر معماری سازمانی بر بروکراسی زدایی مطالعه موردی: شهرداری قم

صفحه 102-126

یوسف محمدی مقدم؛ نادر شیخ‌الاسلامی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ افسانه غمخوار