مدل سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی: رویکرد ترکیبی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد ترکیبی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، آمیخته است. خبرگان در این پژوهش 50 نفر هستند که در شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های متغیرها حضور داشتند و از روش غیرتصادفی و روش گلوله‌برفی استفاده شده است. در گام اول، عناصر تشکیل‌دهنده مدل سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته‌سالاری از ادبیات نظری شناسایی شد که خروجی آن 37 مؤلفه است. در گام بعدی بر اساس نظر خبرگان، مؤلفه‌ها به 44 مؤلفه، هشت بُعد اصلی (ذهنی، ارتباطی، شخصیتی، تخصصی، ارزشی، میان فردی، محیطی و سازمانی) با روش دلفی فازی افزایش یافت. در گام سوم به‌منظور برقراری ارتباط بین ابعاد و ارائه مدل از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شد که بر اساس نظر خبرگان، تجزیه‌وتحلیل‌های صورت‌گرفته مدل سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته‌سالاری احصا شد. نتایج، بیان‌گر آن است که چهار بُعد ارتباطی، ذهنی، تخصصی و محیطی در سطح اول و سه بُعد شخصیتی، سازمانی و میان‌فردی در سطح دوم و ارزشی در سطح سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Administrative System Health Model with Emphasis on Meritocracy in Government Organizations: A Hybrid Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Mostafa Pour 1
 • Rouh Allah Sami`ie 2
 • Mahmoud Reza Mostaghimi 3
 • Mahmoud Reza Cheragh Ali 4
1 Ph.D. candidate, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present the health model of the administrative system with emphasis on meritocracy in government organizations using a hybrid approach. This research is applied in terms of purpose and mixed in terms of implementation method. The experts in this study were 50 people who were present in identifying the dimensions and components of the variables and the non-random method and the snowball method were used. In the first step, the elements that make up the health model of the administrative system with emphasis on meritocracy were identified from the theoretical literature, the output of which was 37 components. In the next step, according to experts, the components were increased to 44 components, eight main dimensions (mental-communication-personality-professional-value-interpersonal-environmental and organizational) by fuzzy Delphi method. In the third step, in order to establish the relationship between the dimensions and present the model, the interpretive structural modeling method was used. The results indicate that four dimensions of communication, mental, professional and environmental are in the first level and three dimensions of personality, organization and interpersonal are in the second level and values ​​are in the third level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • health
 • Administrative System
 • Meritocracy
 • Government Agencies
 • hybrid approach
 • آثارتمر، محمد و مقتدر منصوری، البرز. (1398). بررسی نقش مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی بر سلامت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شبکه بهداشت و درمان ارومیه). فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان،10(3)، 2-7.
 • اردلان، محمدرضا و عزیزی، احمد. (1399). رابطه سلامت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای دبیران؛ نقش میانجی تناسب فرد – سازمان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 15(1)، 79-85.
 • امیرحسینی، خسرو. (1398). نشان عالی شایستگی و برترین مدیریت در توسعه صنایع ملی و اشتغال‌زایی: جهش سود‌آوری و رشد سود عملیاتی در گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند تقسیم سود 180 ریالی به ازای هر سهم. ماهنامه اقتصاد و بیمه، 100، 18.
 • ایمانی، حسین؛ قلی‌پور، آرین، آذر، عادل و پور‌عزت، علی اصغر. (1398). شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری. فصلنامه مدیریت دولتی،11(2)، 251-284.
 • پاکدامن، خدانظر و منشی‌زاده، مسعود. (۱۳۹۵). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اداری در دستگاه‌های دولتی خراسان شمالی. گرجستان: سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
 • پوراسدی، محمد و معدنی، جواد. (1397). تدوین راهبردهای مؤثر در ارتقای سلامت اداری پلیس راهور ناجا. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، 16، 11-83.
 • پورصادق، ناصر. (1398). الگوی شایستگی‌های مکتبی مدیران منابع انسانی (مورد مطالعه ارتش جمهوری اسلامی ایران). فصلنامه آموزش علوم دریایی، 6(1)، 35-51.
 • تقوائی، مهدی؛ خوراکیان، علیرضا، رحیم‌نیا، فریبرز و مرتضوی، سعید. (1398). شناسایی مؤلفه‌های رهبری معنوی و بررسی تأثیر آن بر سلامت سازمانی. فصلنامه مدیریت فردا، 58، 109-122.
 • حراقی، مسعود و درویشی، علی. (1398). ارائه مدل انتخاب مدیران حرفه ای سازمان‌های دولتی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(4)، 51 -86.
 • صغری، فتحی. (1397). نقش شایستگی‌های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان‌های ورزشی استان قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • خراسانی آملی، محمد و اسمعیل‌پور نوسر، مرضیه. (۱۳۹۶). مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران. تهران: هشتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز.
 • دانش‌فرد، کرم اله و رجائی، زهرا. (1397). راهبردهای شکل‌گیری مؤثر خط مشی در حیطه سلامت نظام اداری. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 24(68)، 65-87.
 • درویشی، صیاد. (1398). راهبردهای ارتقاء سلامت سازمانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان قم. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 14(3)، 433-454.
 • دزفولی، حسین؛ احمدی، آمینه و احقر، قدسی. (1397). تأثیر سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان (مطالعه موردی). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(4)، 157-171.
 • رجائی، زهرا؛ دانش فرد، کرم اله و فقیهی، ابوالحسن. (1396). زیرساخت‌های ضروری جهت خط‌مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری) موفق در حیطه سلامت نظام اداری. فصلنامه مدیریت شهری، 46، 363-374.
 • رحیمی، حمید و آقابابایی، راضیه. (1398). تأثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمانی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، ۳۴، 77-102.
 • سپهوند، رضا؛ شیخی‌زاده، ایوب و قهرمانی، سمانه. (1399). تأثیر فرهنگ دیوان‌سالار بر سکون شایستگی سازمانی با نقش میانجی فلات‌زدگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان ستاد مرکزی بانک‌های استان خوزستان)، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(57)، 83-107.
 • فتاح‌پور مرندی، مرتضی؛ فتاح‌پور مرندی، سید محمد؛ کاشف، میر حسن و سیدعامری، رضا. (1396). تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعه موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها). فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، 9(42)، 163-184.
 • قموشی، زهرا؛ پورکریمی، جواد، و عزتی، میترا. (1398). شایستگی اخلاقی مدیران دانشگاهی: مفاهیم، مؤلفه‌ها و اولویت‌بندی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(54)، 106-134.
 • معمارزاده طهران، غلامرضا و نجفی، مهناز. (1396). شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 30، 41-48.
 • Arne, M., & Runo, H. G. (2012). Organizational health in health organizations: towards a conceptualization. Journal of Caring Sciences, 26(4), 796-802.
 • Cemalou, N. (2017). Primary principals' leadership styles, school organizational health and workplace bullying. Journal of Educational Administration, 49(5), 495-512.
 • Nath, S. (2019). Praemia Virtutis Honores? The Making of Global Reputations and the False Promise of Meritocracy. Journal of Global Aspects of Reputation and Strategic Management, 18, 167-184.
 • Ruth, S. (2010). Changing perceptions of meritocracy in senior women's careers. Gender in Management: An International Journal, 25(3), 184-197.
 • Ricardo, J., Nancy, G. C., & Kanak, J. (2019). Enhancing organizational health literacy in a rural Missouri clinic: a qualitative case study. International Journal of Health Care Quality Assurance, 32 (5), 788-804
 • Seval, G., Astrid, C., & Adam, D. (2017). Multicultural meritocracy: The synergistic benefits of valuing diversity and merit. Journal of Experimental Social Psychology, 73, 34–41.
 • Toader, T., & Laura, F.C. (2015). Competency Assessment Using Key Performance Indicators. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(6), 75-86.