بررسی تأثیر انضباط اجتماعی و وجدان کاری بر بهره‌وری کارکنان با نقش میانجی اخلاق کاری و نقش تعدیل‌گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه انضباط اجتماعی و وجدان کاری با بهره‌وری کارکنان با میانجی‌گری اخلاق کاری و تعدیل‌گری تعهد سازمانی در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی است. پژوهش حاضر یک مطالعه کمّی از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت به‌تعداد 273 نفر، حجم نمونه 160 نفر و روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شد که علاوه‌بر برخورداری از پشتوانه نظری، روایی آن‌ها از سوی خبرگان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، انضباط اجتماعی مستقیماً بر دو متغیر اخلاق کاری و بهره‌وری کارکنان اثرگذار است. اما تأثیر غیرمستقیم آن بر بهره‌وری کارکنان مورد تأیید قرار نگرفت. وجدان کاری به‌طور مستقیم بر اخلاق کاری مؤثر است؛ اما بر بهره‌وری کارکنان تأثیر مستقیم ندارد. اخلاق کاری بر بهره‌وری کارکنان مؤثر است. تعهد سازمانی، تأثیر انضباط اجتماعی بر اخلاق کاری را تعدیل می‌کند. اما بر رابطه وجدان کاری و اخلاق کاری تأثیری ندارد. یافته‌های پژوهش اگرچه به تأیید کامل فرضیه اصلی پژوهش نیانجامید اما اثرگذاری مؤلفه‌های پژوهش را بر بهره‌وری کارکنان به اثبات رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Social Discipline and Work Conscience on Employee Productivity with the Mediating Role of Work Ethic and the Moderating Role of Organizational Commitment (Case Study: Petrochemical Terminals and Reservoirs)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Madi Mohtadi 1
 • Hossein Tahmasebi 2
1 Assistant Professor, Department of Systems Management, Faculty of Management and Planning, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 M.A., Department of Business Management, School of Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between social discipline and work conscience with employee productivity mediated by work ethic and moderation of organizational commitment in the company of petrochemical terminals and tanks. The present study is a quantitative study of descriptive-survey research. The statistical population is 273 employees, the sample size is 160 and the stratified random sampling method. To collect the data, standard questionnaires were used, which in addition to having theoretical support, their validity was confirmed by experts and its reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using structural equation modeling test. According to the research results, social discipline directly affects the two variables of work ethic and employee productivity. However, its indirect effect on employee productivity was not confirmed. Work conscience directly affects work ethic; but it does not have a direct effect on employee productivity. Work ethic affects employee productivity. Organizational commitment moderates the impact of social discipline on work ethic. But it has no effect on the relationship between work conscience and work ethic. Although the research findings did not fully confirm the main hypothesis of the research, the effect of research components on employee productivity was proved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Work Conscience
 • Social discipline
 • Work ethic
 • organizational commitment
 • employee productivity
 • ابیلی، خدایار؛ حیات، علی‌اصغر؛ چوپانی، حیدر و اسمی، کرامت. (1391). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 17 (42)، 67-83.
 • اکبری، محسن؛ کاشانی، سید حسام و هوشمند چایجانی، میلاد. (1394). بررسی تأثیر رهبری به اشتراک گذاشته شده در تعهد و بهره‌وری تیم‌های کاری. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 16، 95-122.
 • پسنده، مریم؛ رضوان نوری، علویجه و نوری علویجه، فاطمه. (1392). رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، (8)27، 7-32.
 • جعفریانی، حسن و یازرلو، علی. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای در مدیران صنعتی بخش خصوصی استان گلستان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4 (1)، 25-50.
 • چهرازی، سامان؛ قلی‌پور، آرین و پیران نژاد، علی. (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری خدمت‌گزار بر رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4 (2)، 99-118
 • دانیالی ده‌حوض، محمود؛ علامه، سیدمحسن و منصوری، حسین. (1392). بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی و تعیین اولویت آن‌ها در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه. فصلنامه مدیریت بهره‌وری، (27)7، 51-80.
 • رجبی فرجاد، حاجیه و مالمیر، آمنه. (1393). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات امور مالیاتی همدان. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 9(31)، 23-44.
 • سلیمانی، نادر؛ عباس‌زاده، ناصر و نیاز آذری، بهروز. (1391). رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، (1)3، 21-38.
 • سنگری، نگین؛ گائینی، ابوالفضل و پورولی، بهروز. (1394). تأثیر دین‌داری و اخلاق کار اسلامی بر سخت‌کوشی کارکنان (مطالعه موردی: شهر تهران). فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 3 (1 و 2)، 101-116.
 • شهبازی، هوشنگ؛ موسوی، سید صفر و حسین‌نژاد، بیژن. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 6 (41)، 131-152.
 • صیادی، سعید؛ چمنی فرد، راحله و نیک‌پور، امین. (1394). نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین سرمایه‌های فکری و بهره‌وری نیروی انسانی (موردمطالعه: بانک تجارت منطقه شمال غرب شهر تهران). فصلنامه مدیریت بهره‌وری، 34، 27-44.
 • طالقانی، غلامرضا؛ تنعمی، محمدمهدی؛ فرهنگی، علی‌اکبر و زرین‌نگار، محمدجعفر. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری (مطالعة موردی: بانک سامان). فصلنامه مدیریت دولتی، 3 (7)، 115-130.
 • طاهری دمنه، محسن؛ زنجیرچی، سید محمود و نجاتیان قاسمیه، مجید. (1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6 (2)، 31-41.
 • عسگریان، مصطفی و جوادپور شیروان، فریبا. (1391). بررسی ارتباط بین وجدان کاری با بهره‌وری کارکنان آموزش‌و‌پرورش منطقه چهار شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، (1) 8، 59-70.
 • علیرضایی، نفیسه؛ مساح، هاجر واکرمی، ناهید. (1392). رابطه وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 8 (2)، 76-86.
 • فروتنی، زهرا و بحرانی، عطیه. (1386). انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 12 (1)، 190-220.
 • منتظری، محمد؛ فتحی‌زاده، علیرضا و صادقی، جواد. (1396). تأثیرات اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6 (4)، 81-105.
 • Adeyeye, J. O., Adeniji, A. A., Osinbanjo, A. O., & Oludayo, O. A. (2012). Effects of Workplace Ethics on Employees and Organisational Productivity in Nigeria. International Conference on African Development Issues, 1(1), 267-274.
 • Agung, I. B., Sitiari, N. W., & Adelina, A. E. (2016). The Impact of Organizational Commitment, Motivation and Job Satisfaction on Civil Servant Job Performance in State Plantation Denpasar. Journal of Business and Management, 18(2), 41-50.
 • Ahmadie, A., Sori, L., & Iman, M. (2017). Surveying the relationship between work ethics and employee’s productivity. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business & Management Review, 6(7), 23-28.
 • Bahadori, M. A., Alimohammadzadeh. K., & Rostamabadi, K. (2017). The Effects of 5S Training Method on Health Center's Staff Efficiency. Health Research Journal, 2(3), 167-175.
 • Beheshtifar, M., & Moghadam, M. N. (2016). Organizational Cynicism Factors and Job Conscience. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 1(1), 91-96.
 • Elqadri, Z. M., & Wardoyo, D. T. W. (2015). The Influence of Motivation and Discipline Work against Employee Work Productivity Tona'an Markets. Review of European Studies Journal, 7(12), 59-66.
 • Jafari, A., & Memarzade Tehran, G. (2017). Identification of Effective Factors on Employee Productivity in A Military Health Organization. Journal of Military Medicine, 19(3), 234-244.
 • Juthberg, C., & Sundin, K. (2010). Registered nurses’ and nurse assistants’ lived experience of troubled conscience in their work in elderly care—A phenomenological hermeneutic study. International Journal of Nursing Studies, 47(1), 20-29.
 • Mangkunegara, A. P., & Octorend, T. R. (2015). Effect of Work Discipline, Work Motivation and Job Satisfaction on Employee Organizational Commitment in the Company (Case Study in PT. Dada Indonesia). Universal Journal of Management, 3(8), 318-328.
 • Massoudi, A. H., & Hamdi, S. S. A. (2017). The Consequence of work environment on Employees Productivity. Journal of Business and Management, 1(3), 35-42.
 • Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.
 • Moorehead, G., & Griffin R. (2011). Organizational Behavior: Managing People & Organizations. Boston: Cengage Learning.
 • Munene, A. G., & Nyaribo, Y. M. (2013). Effect of Social Media Pertication in the Workplace on Employee Productivity. International Journal of Advances in Management and Economics, 2(2), 141-150.
 • Nwinyokpugi, P. N. (2015). Workplace Discipline: A Catalyst For Organizational Productivity In Nigeria. International Journal of Innovative Research and Advanced Studies, 2(3), 1-5.
 • Rohollahi, A. A., Moftakhari Tabrizi, A., & Asadi, E. (2016). Investigating the Relationships between Organizational Justice, Organizational Commitment and Job Burnout. Journal of Military Medicine, 17(4), 273-281.
 • Salahudin, S. N., Binti Baharuddin, S. S., Abdullah, M. S., & Osman, A. (2016). The effect of Islamic work ethics on organizational commitment. Procedia Economics and Finance, 35, 582-590.
 • Sheikhy, A., Ghanbari, K., Naserabad, H. H., & Jablgha, M. (2016). Determination of Relation between the Working Conscience Social Discipline and Organizational Commitment (Case Study, the Social Security Organization). International Journal of Humanities and Cultural Studies, 1(1), 1364-1376.
 • Vaziri, S., Mansouri, H., & Adiban, A. (2010). Identification & Prioritize the Factors Affecting the Productivity of Human Resources With MADM Journal of Civility & Training, 100(1), 135-159.
 • Yalabik, Z. Y., Van Rossenberg, Y., Kinnie, N., & Swart, J. (2015). Engaged and committed? The relationship between work engagement and commitment in professional service firms. International Journal of Human Resource Management, 26(12), 160-162.