تأثیر قلدری ادراک شده بر سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تبیین میزان تأثیر قلدری در محیط کار بر سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها، توصیفی پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را 385 نفر از کارکنان بیمارستان­های فاطمیه و بهار شهرستان شاهرود تشکیل می­دهند که از این تعداد 193 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده­های این پژوهش از طریق پرسشنامه­های استاندارد و به روش طبقه ای-تصادفی جمع آوری و پس از تأیید روایی و پایایی توسط نرم افزار spss و smartpls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد قلدری ادراک شده در محیط کار تأثیر معناداری بر سکوت سازمانی (408/0Y:؛ 349/6:T) و نقض قرارداد روانشناختی کارکنان(699/0Y:؛ 124/14:T) دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد نقض قرارداد روانشناختی به عنوان متغیر میانجی، نقش نسبی و معناداری در تأثیر قلدری ادراک شده در محیط کار بر سکوت سازمانی دارد. به عبارت دیگر قلدری سازمانی بر سکوت سازمانی اثر مستقیم و غیر مستقیم معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived Bullying on Organizational Silence Due to the Mediating Role of Psychological Contract Violation

نویسندگان [English]

 • MirAli SeyedNaghavi 1
 • Yasaman Modaresi 2
1 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Ph.D. candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the effect of bullying in the workplace on organizational silence with respect to the mediating role of psychological contract violation. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection. The statistical population of this study consists of 385 employees of Fatemieh and Bahar hospitals in Shahroud city, of which 193 people were selected as a statistical sample. The data of this study were collected through standard questionnaires and stratified-random method and after confirming the validity and reliability by SPSS and smartpls3 software were analyzed. Findings showed that perceived bullying in the workplace has a significant effect on organizational silence (Y: 0.408; T: 6.349) and violation of employees' psychological contract (Y: 0.699; T: 14.124). The results also showed that the violation of the psychological contract as a mediating variable has a relative and significant role in the effect of perceived bullying in the workplace on organizational silence. In other words, organizational bullying has a significant direct and indirect effect on organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceived Bullying
 • Employee Silence
 • Psychological Contract Violation
 • Structural Equation Model
 • پهلوان شریف، سعید و مهدویان، وحید. (1395). مدل سازی معادلات ساختاری با Amos (چاپ اول). تهران: انتشارات بیشه.
 • داوری، علی و رضازاده، آرش.(1393). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار smartpls3 (چاپ اول). تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.
 • میرمحمدی، سید محمد و رحیمیان محمد. (1393). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی. فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، 18(3)، 181-204.
 • میرمحمدی، سید محمد؛ رحیمیان محمد و جلالی خان آبادی، طاهره. (1396). بررسی تأثیر کارمحوری بر نگرشهای شغلی کارکنان باتوجه به نقش میانجی قرارداد روان شناختی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6(4)، 53-80.
 • نادری، پوران و اسماعیلی شاد، بهرنگ. (1398). رابطه کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با نقش میانجی فلات زدگی شغلی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(53)، 60-79.
 • بیدختی، علی اکبر؛ کهیاری حقیقت، امین و محمدی حسینی، سید احمد. (1395). بررسی نقش واسطه ای سکوت و بی تفاوتی کارکنان در تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 11(40)، 109-130.
 • طبائیان، ریحانه السادات و توکلی، هدی. (1395). تأثیر عدالت سازمانی بر نقض قرارداد روانشناختی و تعهد سازمانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. 11(39)، 105-122.
 • عبدی، حمیرا؛ سبحانی، عبدالرض؛ موسویان، سید مرتضی و عباسی، حجت اله. (1397). تأثیر قلدری سازمانی بر بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی و مدیریت برداشت (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب). فصلنامه پژوهش­های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(16)، 37-70.

Abela, F., & Debono, M. (2019). The Relationship between Psychological Contract Breach and Job-Related Attitudes within a Manufacturing Plant.  SAGE Open Journal, 9(1),1-100

Alberts, J. k., &  Brooks, M. M. (2015). Workplace Bullying. The International Encyclopedia of Interpersonal Communication, First Edition, John Wiley & Sons.

Alberts, J. k., &  Brooks, M. M. (2015). Workplace Bullying. The International Encyclopedia of Interpersonal Communication, First Edition, John Wiley & Sons.

AL‐Sagarat, A., Qan'ir, Y., AL‐Azzam, M., Obeidat, H., & Khalifeh, A. (2018). Assessing the impact of workplace bullying on nursing competences among registered nurses in Jordanian public hospitals, Nursing Forum Journal, 53(3), 304-313.

Atkinson, T. P., Matthews, R. A., Henderson, A. A., & Spitzmueller, C. (2018). Reactions to psychological contract breaches and organizational citizenship behaviors: An experimental manipulation of severity. Stress and Health Journal, 34(3), 391-402.

Attia, A. A. M., Abo Gad, R. A. E. F., & Shokir, M. E. (2020). Workplace Bullying and its effect on Staff Nurses' Work Engagement. Tanta Scientific Nursing Journal, 18(1), 83-109.

Bari, M. W., Ghaffar, M., & Ahmad, B. (2020). Knowledge-hiding behaviors and employees’ silence: mediating role of psychological contract breach. Journal of Knowledge Management, 24(9), 2171-2194.

Brinsfield, C. T. (2012). Employee silence motives: Investigation of dimensionality and development of measures. Journal of Organizational Behavior, 34(5), 671-697.

Çaylak, E., & Altuntas, S. (2017). Organizational silence among nurses: The impact on organizational cynicism and intention to leave work. Journal of Nursing Research, 25(2), 90-98.

Chang, C. (2018). Multi-study investigation of the role of psychological needs in understanding behavioral reactions to psychological contract breach. Doctoral thesis, London School of Economics.

Chou, S. Y., & Chang, T. (2020). Employee silence and silence antecedents: A theoretical classification. International Journal of Business Communication, 57(3), 401-426.

Devonish, D. (2017). Dangers of workplace bullying: evidence from the Caribbean", Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 9 (1), 69-80, Doden, M., Grote, G., & Rigotti, T.(2018). Does leader–member exchange buffer or intensify detrimental reactions to psychological contract breach? The role of employees' career orientation. Journal of Vocational Behavior, 106, 1-54.

Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and harassment at work: Validity, factor structure and psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire–Revised. Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 23, 24-44.

Griep, Y., & Vantilborgh, T. (2018). Reciprocal effects of psychological contract breach on counterproductive and organizational citizenship behaviors: The role of time. Journal of Vocational Behavior, 104, 141-153.‏ 

Khalid, J., & Ahmed, J. (2016). Perceived organizational politics and employee silence: supervisor trust as a moderator. Journal of the Asia Pacific Economy, 21(2), 174-195.

Kirrane, M., O’Shea,D., Buckley, F Grazi,A & Prout,J.(2017). Investigating the role of discrete emotions in silence versus speaking up. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90 (3), 354-378.

Lam, L. W., & Xu, A. J. (2017).  Power imbalance and employee silence: The role of abusive leadership, power distance orientation, and perceived organizational politics. Journal Applied Psychology, 68(3), 513-546.

Makarem, N. N., Tavitian-Elmadjian, L. R., Brome, D., Hamadeh, G. N., & Einarsen, S. (2018). Assessment of workplace bullying: reliability and validity of an Arabic version of the Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R). BMJ open, 8(12), 1-10.

Malik, M. S., Sattar, S., & Yaqub, R. M. S. (2018). Mediating role of psychological contract breach between workplace bullying, organizational commitment & employee turnover intentions. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 12(3), 935-952.

Maqbool, S., Černe, M., Bortoluzzi, G. (2018). Micro-foundations of innovation Employee silence, perceived time pressure, flow and innovative work behavior. European Journal of Innovation Management, 22(1), 125-145.

McCormack, D., Djurkovic, N., Nsubuga-Kyobe, A., & Casimir, G. (2018). Workplace bullying: The interactive effects of the perpetrator’s gender and the target’s gender. Employee Relations Journal, 40(2), 264-280.

Meltem, A. K. C. A., & Kucukoglu, M. T. (2020). Relationship Between Workplace Bulling, Conscientiousness & Counterproductive Work Behaviours: A Study at Logistics Company. Beykoz Akademi Dergisi, 8(1), 117-136.

Nechanska,A., Hughesb,E., & Dundon,T.(2018). Towards an integration of employee voice and silence. Human Resource Management Review Journal, 30(1), 1-13.

Olsen, E., Bjaalid, G., & Mikkelsen, A. (2017). Work climate and the mediating role of workplace bullying related to job performance, job satisfaction, and work ability: A study among hospital nurses. Journal of Advanced Nursing, 73(11), 2709–2719.

Ozkan, E., Tengilimoğlu, D., & Yilik, P. (2015). The interaction between organizational silence climateand employee's behaviors in the field of health. Journal of International Conference on Marketing and Business Development Journal, 1(1), 1-9.

Pacheco, D. C., Moniz, A. I. A., & Caldeira, S. N. (2015). Silence in organizations and psychological safety: a literature review. European Scientific Journal, Special Issue, 293-308.

Peng, Y., Chen, L., Chang, C., & Zhuang, W. (2016). Workplace bullying and workplace deviance: The mediating effect of emotional exhaustion and the moderating effect of core self-evaluations. Journal of Employee Relations, 38(5), 755-769.

Phuong, T. Y. (2013). How to measure psychological contract breach as a predictor of workplace outcomes: evidence from Vietnam. The Macro theme Review Journal, 2(2), 32-42.

Rai, A., & Agarwal, U. A. (2017). Linking workplace bullying and work engagement: The mediating role of psychological contract violation. South Asian Journal of Human Resources Management, 4(1), 42-71.

Rai, A., & Agarwal, U. (2018). Workplace bullying and employee silence: A moderated mediation model of psychological contract violation and workplace friendship. Journal of Personnel Review, 47(1), 226-256.

Seren, A. K., Topcu, İ., Eskin Bacaksiz, F., Unaldi Baydin, N., Tokgoz Ekici, E., & Yildirim, A. (2018). Organizational silence among nurses and physicians in publ­­ic hospitals. Journal of clinical nursing, 27(7-8), 1440-1451.

Ufartienė, L., Brusokaitė, G., & Widelska, U. (2020). Relationship between organisational silence and employee demographic characteristics: the case of Lithuanian teachers. Engineering Management in Production and Services, 12(3), 18-27.

Wang, Y. D., & Hsieh, H. H. (2014). Employees' reactions to psychological contract breach: A moderated mediation analysis. Journal of Vocational Behavior, 85(1), 57-66.

Yahaya, A., Ing, T. C., Lee, G. M., Yahaya, N., Boon, Y., Hashim, S & Jesus, S. K. C. I. (2012). The impact of workplace bullying on work performance. Journal of Archives Des Sciences, 65(4), 18-28.

Yang, W., & Chao, L. (2016). How Psychological Contract Breach Influences Organizational Identification & Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Psychological Capital. American Journal of Industrial and Business Management, 6, 922-930.