بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد با تاکید بر نقش میانجی دوسوتوانی و نقش تعدیل‌گر پویایی‌های محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، مدیریت دولتی، امور مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه ، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی دوسوتوانی در تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش تعدیل­گر پویایی های محیطی در شرکت­های زیرمجموعه یکی از موسسات عمرانی نظامی انجام شده است. پژوهش  حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث رویکرد کمی، از نظر منطق قیاسی و از نظر ابزار گردآوری داده پرسشنامه، از نظر استراتژی پیمایش و از نظر ابزار تحلیل داده‌ها مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی 18 شرکت زیرمجموعه یک موسسه عمرانی نظامی به تعداد 178 نفر است که با نمونه­گیری طبقه­ای 118 نفر از ایشان انتخاب شدند و پرسشنامه پژوهش در میانشان توزیع شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که عوامل سازمانی(اعم از ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی) با میانجی­گری دوسوتوانی سازمانی بر روی عملکرد تأثیرگذار است. همچنین عوامل محیطی بر رابطه عوامل سازمانی و دوسوتوانی به عنوان متغیر تعدیل­گر تاثیر می گذارد اما تاثیر دوسوتوانی بر عملکرد را تعدیل نمی­کند. در صورت رسمیت و تمرکز پایین و پیچیدگی بالا و فرهنگ حامی دانش و اکتشاف و بهره­برداری دارایی­های دانشی، امکان استقرار دوسوتوانی در سازمان فراهم می­گردد. ضمن آنکه در صورت پیاده­سازی دوسوتوانی در سازمان، عملکرد سازمان در ابعاد مالی، بازار و منابع انسانی ارتقا می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Organizational Factors on Performance with Emphasis on the Mediating Role of Dual Power and the Moderating Role of Environmental Dynamics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zakeri 1
  • Mohammad Rahimian 2
  • Mahdi Nosrati 3
1 Ph.D., Public Administration, Management Systems and Technologies Studies, Administrative and Employment Organization of Tehran, Iran
2 Ph.D. candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 M.A. Graduate, Department of Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of dual power in the impact of organizational factors on organizational performance with emphasis on the moderating role of environmental dynamics in subsidiaries of one of the military civil engineering institutions. The present research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of approach and deductive in terms of logic and questionnaire in terms of data collection tools and structural equation modeling in terms of strategy and data analysis tools. The statistical population includes the senior and middle managers of 18 companies under a military development institute of 178 people, who were selected by the stratified sampling of 118 people and a research questionnaire was distributed among them. Findings show that organizational factors (both structural and content dimensions) are mediated by organizational duality. Also, environmental factors affect the relationship between organizational factors and ambiguity as a moderating variable but do not moderate the influence of ambiguity on performance. In case of low formalization and concentration and high complexity and culture supporting knowledge and exploration and exploitation of knowledge assets, it is possible to establish dual power in the organization. At the same time, if the dual power is implemented in the organization, the performance of the organization in financial, market, and human resources dimensions will be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational ambiguity
  • organizational performance
  • organizational structure
  • organizational culture
  • environmental dynamics
ابراهیم­پور، مصطفی؛ مرادی، محمود و ممبینی، یعقوب. (1393). تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی‌های محیطی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(36)، 53-76.
باورصاد، بلقیس؛ زارع، حمید و فعلی، راضیه. (1397). تأثیر انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، ۱(۱)، 69-96
بندریان، رضا. (1392). دوسوتوانی هم‌زمان، الگوی مناسب سازماندهی فعالیت­های اکتشاف و بهره‌برداری در سازمان­های پژوهش وفناوری. فصل­نامه توسعه و تکنولوژی،22، 21-32.
خدرویسی، حسین؛ رنگریز، حسن؛ صلواتی، عادل و سلطان پناه، هیرش. (1398). شناسایی و بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی تحول آفرین. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، ۲(۱)، 135-158
دفت، ریچارد. ال. (1392). تئوری و طراحی سازمان (ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 رابینز، استیفن. (1391). تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی (ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد). تهران: انتشارات صفار.
زراعتکار، سمیه و کاس­آقایی، ندا. (1399). تاثیر قابلیت سازمان بر عملکرد با نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(56)، 127-154
کاویانی، حسن؛ صالحی صدقیانی، جمشید و فتح آبادی، حسین. (1397). بررسی رابطه بین تفکر راهبردی و دوسوتوانی سازمانی، موردمطالعه: یگان‌های نظامی. پژوهشنامه مدیریت تحول، 10(20)، 21-44
ممبینی، یعقوب. (1393). بررسی تأثیر یکپارچگی رفتاری تیم مدیریت ارشد و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد، پایان نامه کارشناسی­ارشد مدیریت، ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان.
نعمت الهی، مجید؛ محمدی حسینی، سیداحمد و حسین زاده، مهدی.(1396). تاثیر عوامل سازمانی بر اثربخشی سازمانی با میانجیگیری مدیریت دانش در کلانتری­های غرب و شرق استان تهران. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(43)، 67-94
وکیلی، یوسف؛ حسن پور، اکبر و سعیدی، لعیا. (1397). تاثیر اقدامات منابع انسانی با عملکرد بالا بر دوسوتوانی سازمانی: تبیین نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری و نقش تعدیل‌گر پشتیبانی مدیریت. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، ۱(۱)، 45-68
یداللهی فارسی، جهانگیر؛ زارع، ‌هادی و حجازی، سیدرضا. (1391). شناسایی مولفه‌های دوسوتوانی موثر بر عملکرد تجاری سازی پژوهش ها دانشگاهی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۶۳، 69-90.
       Adler, P. S., Goldoftas, B., & Levine, D. I. (1999). Flexibility versus Efficiency: A Case Study of Model Changeovers in the Toyota Production System. Journal of Organization Science, 10, 43-68.
       Ancona, D. G., Goodman, P. S., Lawrence, B. S., & Tushman, M. L. (2001). Time: A new research lens. Journal of Academy of Management Review, 26, 645−663.
       Barrales-Molina, V., Benitez-Amado, J., Perez- Arostegui, M. (2010). Managerial perceptions of the competitive environment and dynamic capabilities generation. Journal of Industrial Management & Data Systems, 110(9), 1355-1384.
       Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1989). Managing Across Borders: The Transnational Solution, Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
       Benner, M. J., & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. Journal of Academy of Management Review, 2, 238-256.
       Bolivar-Ramos, M. T., García-Morales, V. J., & Garcia-Sanchez, E. (2012). Technological distinctive competencies and organizational learning: Effects on organizational innovation to improve firm performance. Journal of Engineering and Technology Management, 29(3), 331–357.
Boumgarden, P., Nickerson, J., and Zenger, T. R. (2012). Sailing into the wind: Exploring the relationships among ambidexterity, vacillation and organizational performance. Strategic Management Journal, 33, 587-610.
       Chandler, G. N., Keller, C., & Lyon, D. W. (2000). Unraveling the determinants and consequences of an innovative-supportive organizational culture. Entrepreneurship Theory & Practice, 25(1), 59-76.
       Chen, C. J., & Huang, J. W. (2007). How Organizational Climate and Structure Affect Knowledge Management. The Social Interaction Perspective. International Journal of Information Management, 27,104-118.
Duncan, R. B. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. The management of organization design: Strategies and implementation, New York: North Holland: 167- 188.
       Gibson, C. B. & Birkinshaw, J. (2004).The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Journal of Academy of Management Journal, 47(2), 209−226.
       Gilbert, C. G. (2005). Unbundling the Structure of Inertia: Resource vs Routine Rigidity. Academy of Management Journal, 48(5), 741-763.
       Gupta, A. K., Smith, K. G., & Shalley, C. E. (2006). The Interplay between Exploration and Exploitation. Academy of Management Journal, 4, 693-706.
       Jansen, J. J. P., Bosch, F., & Volberda, W. (2006). Exploratory innovation exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderators. Journal of Managements science, 52(11), 1661 – 1674.
       Junni, P., Sarala, R., Taras, V., & Tarba, S. (2013). Organizational Ambidexterity and Performance: A Meta-Analysis. Journal of Academy of Management Perspectives, 27(4), 299-312.
       Liao, C., Chuang, S. H., & To, P. L. (2011). How Knowledge Management Mediates the Relationship Between Environment and Organizational Structure. Journal of Business Research, 64, 728-736.
       Lin, H. E., & McDonough, E. F. (2011). Investigating the Role of Leadership and Organizational Culture in Fostering Innovation Ambidexterity. IEEE Transactions on Engineering Management, 58(3), 497-509
       Lubatkin, M. H., Simsek, Z., Ling, Y., & Veiga, J. F. (2006), Ambidexterity and performance in small- to medium-sized firms: the pivotal role of TMT behavioral integration, Journal of Management, 32, 646- 672.
       March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning Organization science, 2(1), 71–87.
       O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future. Journal of Academy of Management Perspectives, 27(4), 324-338.
       Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G., & Tushman, M.L. (2009). Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance. Organization Science, 20(4), 685-695.
       Shepherd, D., Covin, G. F., & Kuratko F. D. (2008). Project Failure fromCorporate-Entrepreneurship: Managing the Grief Process. Journal of Business Venturing, 24(6), 588-600.
       Simsek, Z. (2009). Organizational ambidexterity: Towards a multilevel understanding. Journal of Management Studies, 46(4), 597-624.
       Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A. (1996). Ambidextrous Organizations Managing Evolutionary and Revolutionary Change. Journal of California Management Review, 38(4), 8–3.
       Venkatraman, N., Lee, C. H., & Iyer, B.(2007). Strategic ambidexterity and sales growth: A longitudinal test in the software sector, unpublished manuscript, Boston: Boston University.
       Wang, C. L., & Rafiq, M. (2014). Ambidextrous Organizational Culture, Contextual Ambidexterity and New Product Innovation: A Comparative Study of UK and Chinese High‐tech Firms. British Journal of management, 25(1), 58-76.
       Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda. Journal of Management Studies, 43(4), 917–955.
       Zheng, W., Yang, B., & Mclean, G. N. (2010). Linking Organizational Culture, Strategy and Organizational Effectiveness: Mediating Role of Knowledge Management. Journal of Business Research, 63, 763-771.