به‌کار‌گیری مدلی ریاضی برای تعیین و مدل‌سازی شاخص‌های کلیدی انتخاب تأمین‌کننده در صنعت خودرو‌سازی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آمادوپشتیبانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 کارشناس، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

در محیط‌های کسب‌وکار امروزی، تولیدکنندگان با فشار فزاینده، الزامات مشتریان در شخصی‌سازی محصول، بهبود کیفیت و پاسخ‌گویی به تقاضا رو‌به‌رو هستند. از این‌رو، برای حفظ کسب‌وکار در این فشارها، بیش‌تر شرکت‌ها درصدد توسعه شراکت راهبردی بلندمدت با چند تأمین‌کننده معدود و همکاری با آن‌ها هستند، به‌طوری‌که برای مشتریان ایجاد ارزش کنند. در این راستا، مفهوم انتخاب تأمین‌کننده شکل گرفته است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات مربوط به بیست‌سال گذشته در حوزه انتخاب تأمین‌کنندگان، شاخص‌های کلیدی و اثربخش انتخاب تأمین‌کنندگان را در محیط صنعت خودرو‌سازی ایران با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام‌مند را برای مدل‌سازی و تأثیر‌گذاری شاخص‌ها ارائه کند. نتایج حاصل از پژوهش، بیان‌گر آن است که شاخص‌های کلیدی مؤثر بر انتخاب تأمین‌کننده در صنعت خودرو‌سازی ایران عبارتند از: یکپارچگی راهبردی با تأمین‌کننده، قیمت، هزینه کل، صداقت و اعتماد و قابلیت اطمینان تأمین‌کننده، دوره‌های پرداخت به تأمین‌کننده و نزدیکی روابط با تأمین‌کننده. یکپارچگی راهبرد با تأمین‌کننده مؤثرترین و نزدیکی روابط با تأمین‌کنندگان تأثیرپذیرترین عوامل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying a Mathematical Model to Determine and Model the Key Indicators of Supplier Selection in the Iranian Automotive Industry

نویسندگان [English]

  • Milad Aghaie 1
  • Safar Fazli 2
  • Niloufar Safari 3
1 Assistant Professor, Logistics group, Organizational resource faculty, Amin police university, Tehran, Iran
2 Associate professor, Industrial management group, Social sciences faculty, International university of Imam Khomeini, Qazvin, Iran.
3 Bachelor of art, Industrial management, Social sciences faculty, International university of Imam Khomeini, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

In modern business environments, manufacturers are facing increasing pressure, customer requirements in product personalization, quality improvement, and demand response. Therefore, in order to keep the business under these pressures, most companies are looking to develop a long-term strategic partnership with a few suppliers and work with them in order to create value for customers. In this regard, the concept of supplier selection has been formed. This study intends to review the literature related to the last twenty years in the field of supplier selection, identify key indicators and effectiveness of supplier selection in the Iranian automotive industry using the fuzzy Delphi method and using the fuzzy Demetel technique, Provide a systematic model for modeling and influencing indicators. The results of the research indicate that the key indicators affecting the choice of supplier in the Iranian automotive industry are: strategic integration with the supplier, price, total cost, honesty and trust and reliability of the supplier, payment periods to the supplier, and close relationships with suppliers. Strategic integration with suppliers is the most effective and proximity to suppliers are the most influential factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier
  • Key Indicators of Supplier Selection
  • fuzzy Delphi method
  • fuzzy DEMATEL method
  • Iranian Automotive Industry
-      آقائی، میلاد. (1390). رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره به ارزیابی استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).
-      احمدی،  علی. (1376). کاربرد روش دلفی در تعیین و اولویت اهداف استراتژیک سازمان‌ها. تهران: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی صنایع.
-      حافظ‌نیا، محمدرضا. (1382). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
-      سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ هشتم). تهران: انتشارات آگاه.
-      فتحی واجارگاه، کامران (1381). نیازسنجی آموزشی (الگوها و فنون). تهران: نشرآییژ.
-     Amid, A., Ghodsypour, S. H., & O’Brien, C. (2006). Fuzzy multi-objective linear model for supplier selection in a supply chain. Int. J. Production Economics, 104, 394–407.
-     Bai, C., & Sarkis, J. (2010). Green supplier development: Analytical evaluation using rough set theory. Journal of Cleaner Production, 18(12), 1200–1210.
-     Barbarosoglu, G., & Yazgac, T. (1997). An application of the analytic hierarchy process to the supplier selection problem. Production & Inventory Management Journal, 38(1), 14–21.
-     Bhattacharya, A., Geraghty, J., Young, P. (2008). Supplier selection paradigm: An integrated hierarchical QFD methodology under multiple-criteria environment. Journal of Applied Soft Computing, 10, 1013–1027.
-     Bhutta. K. S., & Huq. F (2002). Supplier selection problem: a comparison of the total cost of ownership and analytic hierarchy process approaches, Supply Chain Manage Journal, 7 (3), 126–135.
-     Boran, F., Genc, S., Kurt, M., & Akay, D. (2099). A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method. Expert Systems with Applications Journal, 36, 11363–11368.
-     Braglia, M., & Petroni, A. (2000). A quality-assurance oriented methodology for handling trade-offs in supplier selection. International Journal of Physical Distribution & Logistics, 30(2), 96–112.
-     Chang, S. L., Wang, R. C., & Wang, S.Y. (2007). Applying a direct multi-granularity linguistic and strategy-oriented aggregation approach on the assessment of supply performance. European Journal of Operational Research, 177(2), 1013–1025.
-     Chang, B., Chang, C., Wu, C. (2011). Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria. Journal of Expert Systems with Applications, 38, 1850–1858.
-     Chaudhry, S. S., Forst, F. G., & Zydiak, J. L. (1993). Vendor selection with price breaks. European Journal of Operational Research 70, 52-66
-     Chen, Y. (2009). Structured methodology for supplier selection and evaluation in a supply chain. Journal of Information Sciences, 18, 1651–1670.
-     Chen, Y., & Chao, R. (2012). Supplier selection using consistent fuzzy preference relations. International Journal Expert Systems with Applications, 39, 3233–3240.
-     Chiu, Y. J., Chen, H. C., Tzeng, G. H., & Shyu, J. Z. (2006). Marketing strategy based on customer behavior for the LCD-TV. International Journal of Management and Decision Making, 7(2), 143–165.
-     Choi, T. Y., & Hartley, J. L. (1996). An exploration of supplier selection practices across the supply chain. Journal of Operations Management, 14(4), 333–343.
-     Choi, T. Y., & Krause, D. R. (2006). The supply base and its complexity: Implications for transaction costs, risks, responsiveness, and innovation. Journal of Operations Management, 24(5), 637–652.
-     Choy, K. L., & Lee, W. B. (2002). A generic tool for the selection and management of supplier relationships in an outsourced manufacturing environment: The application of case based reasoning. Journal of Logistics Information Management, 15 (4), 235–253.
-     Choy, K. L., Lee, W. B., & Lo, V. (2002). An intelligent supplier management tool for benchmarking suppliers in outsource manufacturing. International Journal of Expert Systems with Applications, 22(3), 213-224.
-     Dahel, N. E. (2003). Vendor selection and order quantity allocation in volume discount environments. International Journal Supply Chain Management, 8(4), 335–342.
-     Dalalah, D., Hayajneh, M., & Batieha, F. (2011). A fuzzy multi-criteria decision making model for supplier selection. International Journal of Expert Systems with Applications, 38, 8384-8391.
-     De Boer, L., Labro, E., & Morlacchi, P. (2001). A review of methods supporting supplier selection. European Journal of Purchasing and Supply Management 7, 75–89.
-     Demirtas, E., & Ustun, O. (2008). An integrated multi-objective decision making process for supplier selection and order allocation. Omega 36, 76- 90.
-     Farzipoor Saen, R (2008). Supplier selection by the new AR-IDEA model. Int. J. Adv. Manufacturing Technology, 39 (11–12), 1061-1070.
-     Feng, B., & Fan, Z., & Li, Y. (2011). A decision method for supplier selection in multi service outsourcing. International Journal of Production Economics, 132, 240-250.
-     Ferreira, L., & Borenstein, D. (2012). A fuzzy-Bayesian model for supplier selection. International Journal of Expert Systems with Applications, 39, 7834-7844.
-     Fontela, E., & Gabus, A. (1976). The DEMATEL observer, DEMATEL 1976 Report, Switzerland, Geneva: Battelle Geneva Research Center.
-     Garfamy, R. M. (2006). A data envelopment analysis approach based on total cost of ownership for supplier selection. Journal of Enterprise Information Management 19 (6), 662-678.
-     Gencer, G., & Gurpinar, D. (2006). Analytic network process in supplier selection. A case study in an electronic firm. Journal of Applied Mathematical Modelling, 31, 2475-2486.
-     Ghodsypour, S. H., & O’Brien, C. (2001). The total cost of logistics in supplier selection, under conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraint. International Journal of Production Economics, 73(1), 15-27.
-     Goffin, K., Szwejczewski, M., & New, C. (1997). Managing suppliers when fewer can mean more. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27(7), 422-436.
-     Guneri, A. F., Yucel, A., & Ayyildiz, G. (2009). An integrated fuzzy-LP approach for a supplier selection problem in supply chain management. International Journal of Experts Systems with Applications, 36 (5), 9223-9228.
-     Harwood, I., & Humby, S. (2008). Embedding corporate responsibility into supply: a snapshot of progress. European Management Journal, 26, 166-174.
-     Ho Lin, R. (2009). An integrated model for supplier selection under a fuzzy situation. International Journal of Production Economics. journal 138(1), 55-61.
-     Ho, W., Xu, X., & Dey, P. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection. European Journal of Operational Research, 202, 16-24.
-     Hong, G. H., Park, S. C., Jang, D. S., & Rho, H. M. (2005). An effective supplier selection method for constructing a competitive supply-relationship. International Journal of Expert Systems with Applications, 28(4), 629-639.
-     Hsu, C. W., & Hu, A. H. (2009). Applying hazardous substance management to supplier selection using analytic network process. Journal of Cleaner Production, 17(2), 255-264.
-     Humphreys, P. K., McIvor, R., & Chan, F. T. S. (2003b). Using case based reasoning to evaluate supplier environmental management performance. International Journal of Expert Systems with Applications, 25(2), 141-153.
-     Ip, W. H., Huang, M., Yung, K.L., & Wang, D. (2003). Genetic algorithm solution for a risk-based partner selection problem in a virtual enterprise. Journal of Computers and Operations Research 30 (2), 213-231.
-     Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. (1993).The max–min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Journal of Fuzzy Sets and Systems, 55, 241-253.
-     Karpak, B., Kumcu, E., Kasuganti, R. R. (2001). Purchasing materials in the supply chain: Managing a multi-objective task. European Journal of Purchasing and Supply Management, 7(3), 209-216.
-     Keskin, A., Ilhan, S., & Ozkan, C. (2009). The Fuzzy ART algorithm: A categorization method for supplier evaluation and selection. International Journal of Expert Systems with Applications, 37, 1235-1240
-     Khaleie, S., Fasanghari, M., & Tavassoli, E. (2010). Supplier selection using a novel intuitionist fuzzy clustering approach. Journal of Applied Soft Computing, 12, 1741-1754.
-     Kolk, A., Pinkse, J. (2004). Market strategies for climate change. European Management Journal, 22 (3), 304-314.
-     Kumar. M., Vrat. P., & Shankar, R. (2004). A fuzzy goal programming approach for vendor selection problem in a supply chain. Journal of Computer Industrial Engineering, 46 (1), 69-85.
-     Lee, A. H. I. (2008). A fuzzy supplier selection model with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks. International Journal of Experts Systems with Applications, 36 (2), 2879-2893.
-     Lee, H. I., Kang, H. Y., Hsu, C. F., & Hung, H. C. (2009). A green supplier selection model for high-tech industry. International Journal of Expert Systems with Applications, 36 (4), 7917-7927.
-     Lee, A. H. I. (2009). A fuzzy supplier selection model with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks. International Journal of Expert Systems with Applications, 36, 2879-2893.
-     Lee, H. I., Kang, H. Y., Hsu, C. F., & Hung, H. C. (2009a). A green supplier selection model for high-tech industry. International Journal of Expert Systems with Applications, 36(4), 7917-7927.
-     Lee, Y. C., Lee, M. L., Yen, T. M., & Huang, T. H. (2011). Analysis of fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory on technology acceptance model. International Journal of Expert Systems with Applications, 38(12), 1-10.
-     Liao, Z., & Rittscher, J. (2007). A multi-objective supplier selection model under stochastic demand conditions. International Journal of Production Economics, 105(1), 150–159.
-     Lin, R. (2009). An integrated model for supplier selection under a fuzzy situation. International Journal of Production Economics, 138(1), 55-61.
-     Lin, C., Chen, C., Ting, Y. (2010). An ERP model for supplier selection in electronics industry. International Journal of Expert Systems with Applications, 38, 1760-1765
-     Luo, X., Wu, C., Rosenberg, D., & Barnes, D. (2008). Supplier selection in agile supply chains: An information-processing model and an illustration. Journal of Purchasing & Supply Management, 15, 249-262.
-     Mandal, A., & Deshmukh, S.G. (1994). Vendor selection using Interpretive Structural Modelling (ISM). International Journal of Operations and Production Management, 14 (6), 52-59.
-     Mendoza, A., & Ventura, V. (2008). An effective to supplier selection an order quality allocation. International Journal of Business and Systems Research, 2 (1), 1-15.
-     Muralidharan, C., Anantharaman, N., & Deshmukh, S. G. (2002). A multi-criteria group decisionmaking model for supplier rating. Journal of Supply Chain Management, 38(3), 22-33.
-     Ng, W. (2005). An efficient and simple model for multiple criteria supplier selection problem. European Journal of Operational Research 186, 1059-1067
-     Narasimhan, R., Talluri, S., Mendez, D. (2001). Supplier evaluation and rationalization via data envelopment analysis: An empirical examination. Journal of Supply Chain Management, 37 (3), 28-37.
-     Onut, S., Kara, S. S., & Isik, E. (2009). Long-term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: a case study for a telecommunication company. International Journal of Expert Systems with Applications, 36 (2), 3887-3895.
-     Ramanathan, R. (2007). Supplier selection problem: Integrating DEA with the approaches of total cost of ownership and AHP. International Journal Supply Chain Management, 12 (4), 258-261.
-     Razmi, J., Rafiei, H., & Hashemi, M. (2009). Designing a decision support system to evaluate and select suppliers using fuzzy analytic network process. Journal of Computers and Industrial Engineering, 57, 1282-1290.
-     Saen, R.F., 2007a. Supplirs selection in the presence of both cardinal and ordinal data. European Journal of Operational Research 183 (2), 741-747.
-     Sanayei, A., Mousavi, S. F., Abdi, M. R., & Mohaghar, A. (2008). An integrated group decision-making process for supplier selection and order allocation using multi-attribute utility theory and linear programming. Journal of the Franklin Institute, 345, 731-747.
-     Sanayei, A., Mousavi, S. F, & Yazdankhah, A. (2010). Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment. International Journal of Expert Systems with Applications 37, 24-30.
-     Shaw, K., Shankar, R., Yadav, S., & Thakur, L. (2012) Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multi-objective linear programming for developing low carbon supply chain. International Journal of Expert Systems with Applications, 39, 8182-8192.
-     Talluri, S., Baker. R. C. (2003). A multi-phase mathematical programming approach for effective supply chain design, European Journal of Operation, 141(3), 544-558.
-     Talluri, S., Narasimhan, R., & Nair, A. (2006). Vendor performance with supply risk: A chance-constrained DEA approach. International Journal of Production Economics, 100(2), 212-222.
-     Tamura, M., Nagata, H., & Akazawa, K. (2002). Extraction and systems analysis of factors that prevent safety and security by structural models. In 41st SICE annual conference, Osaka, Japan
-     Tzeng, G. H., Chiang, C. H., & Li, C. W. (2007). Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. International Journal of Expert Systems with Applications, 32(4), 1028-1044.
-     Vahdani, B., Iranmanesh, S. H., Mousavi, S. M., & Abdollahzade, M. (2011). A locally linear neuron-fuzzy model for supplier selection in cosmetics industry. Journal of Applied Mathematical Modelling, 36(10), 4714-4721.
-     Vinodh. S., R., Anesh Ramiy, S., & Gautham, G. (2011). Application of fuzzy analytic network process for supplier selection in a manufacturing organization. International Journal of Expert Systems with Applications 38, 272-280.
-     Wadhwa, V., & Ravindran, R. (2007). Vendor selection in outsourcing. Journal of Computers and Operations Research, 34(12),pp.3725-3737.
-     Wang, D., Ip, W. H., & Yung, K. L. (2001). A heuristic genetic algorithm for subcontractor selection in a global manufacturing environment. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part C: Applications and Reviews, 31(2), 189-198.
-     Wang, G., Jiang, Z., Li, Z., & Liu, W. (2008a). Supplier selection and order allocation in multiple-sourcing inventory systems. Frontiers of Mechanical Engineering in China 3 (1), 23–27.
-     Wang, T., & Yang, Y. (2009). A fuzzy model for supplier selection in quantity discount environments. International Journal of Expert Systems with Applications, 36, 12179-12187.
-     Wu. T., Shunk, D., Blackhurst, J., & Appalla, R. (2007). A methodology for supplier evaluation and selection in a supplier based manufacturing environment. International Journal of Manufacturing Technology and Management 11 (2), 174–192.
-     Wu. W. W. (2008). Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach. International Journal of Expert Systems with Applications, 35, 828-835.
-     Wu, D. (2009). Supplier selection: A hybrid model using DEA, decision tree and neural network. International Journal of Expert Systems with Applications 36, 9105-9112.
-     Xia, W., & Wu, Z. (2005). Supplier selection with multiple criteria in volume discount environments. Omega, 35, 494-504
-     Yang, C. C., & Chen, B. S. (2006). Supplier selection using combined analytical hierarchy process and grey relational analysis. Journal of Manufacturing Technology Management, 17(7), 926-941.
-     Zouggari, A., & Benyoucef, L. (2011). Simulation based fuzzy TOPSIS approach for group multi-criteria supplier selection problem. Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence, 25, 507-51.