تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل کلیدی شرکت‌های دولتی با استفاده از الگوی معماری منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران،

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره) (واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی)، تهران (فیروزکوه)، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره) (واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی)، تهران (فیروزکوه)، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل شرکت‌های دولتی با استفاده از الگوی معماری منابع انسانی است. پس از مطالعۀ مبانی نظری، الگوی معماری منابع انسانی لپاک و اسنل برای انجام پژوهش انتخاب شد. روش پژوهش از نوع آمیختۀ کیفی (مرحلۀ اول) و کمی (مرحلۀ نهایی) می‌باشد. در بخش نخست این پژوهش از خبرگان دانشگاهی و اجرایی (شرکت بیمۀ ایران) به‌عنوان جامعۀ آماری استفاده شد. روش نمونه‌گیری هدف‌مند یا قضاوتی برای انتخاب مناسب‌ترین افراد صاحب‌نظر دانشگاهی و اجرایی (18 نفر) به‌کار گرفته شد. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از کارکنان و مدیران واحدهای ستادی و شعب شرکت بیمۀ ایران مستقر در استان تهران بود که برای آزمون الگوی پیشنهادی با توجه به کمّی بودن این مرحله از روش توصیفی-پیمایشی و نمونه‌گیری از نوع تصادفی-طبقه‌ای، استفاده شد؛ سپس پرسش‌نامه‌های استاندارد الگوی معماری منابع انسانی لپاک و اسنل میان مدیران و کارشناسان، در حوزه‌های چهارگانه مشاغل ماتریس معماری (121 نفر) توزیع شدند. با توجه به نتایج، الگوی معماری منابع انسانی لپاک و اسنل به‌طور قابل قبولی توانسته است نحوۀ توزیع انواع مشاغل و کارکنان را در شرکت بیمۀ ایران بر حسب انواع حالت‌های همکاری توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Classification of Key Jobs of State-Owned Companies Using Human Resource Architecture Model

نویسندگان [English]

  • Ali Makhsousi 1
  • MirAli SeyedNaghavi 2
  • Jamshid Salehiyem Sadagiani 3
  • Majid Jahangirfard 4
1 PhD candidate in Public Administration, Department of Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabaei University (Firoozkooh Branch, Islamic Azad University), Tehran (Firoozkooh), Iran
3 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatabaei University (Firoozkooh Branch, Islamic Azad University), Tehran (Firoozkooh), Iran
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze and classify the jobs of state-owned companies using the human resources architecture model. After studying the theoretical foundations, Lapak and Snell human resource architecture model was selected for research. The research method is a combination of qualitative (first stage) and quantitative (final stage). In the first part of this study, academic and executive experts (Iran Insurance Company) were used as the statistical population. A purposeful or judgmental sampling method was used to select the most appropriate academic and executive experts (18 people). The statistical population of the study consisted of employees and managers of staff units and branches of Iran Insurance Company based in Tehran province. To test the proposed model, due to the quantitative nature of this stage, a descriptive-survey method and stratified random sampling was used. Then, standard questionnaires of Lapak and Snell human resource architecture model were distributed among managers and experts in the four areas of architectural matrix occupations (121 people). According to the results, Lapak and Snell human resource architecture model has been able to explain how to distribute different types of jobs and employees in Iran Insurance Company in terms of different modes of cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management models
  • Human Resource Architecture
  • Unique human resource
  • Strategic value of human resources
-        بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن. (1393). تدوین، اجرا و آثار راهبردی منابع انسانی (ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران :دفتر پژوهش­های فرهنگی.
-        قاسمی، حمیدرضا و سیدنقوی، میرعلی. (1389). معماری منابع انسانی سیدنقوی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
-        رضایی میرقائد، علی. (1396). الگوی معماری منابع انسانی دانش­محور بر اساس بهره­مندی از مزیت شبکه­ها. رسالۀ دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی- منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
-        اسماعیلی، احمدرضا؛ سیدنقوی، میرعلی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا و حمیدی، ناصر. (1397). ارائه الگوی کیفی تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا با تأکید بر معماری منابع انسانی. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 6(4)، 83-110.
-        کوشکی، علیرضا. (1393). الگوی هم‌ردیفی نظام‌های مدیریت منابع انسانی برای توسعۀ یادگیری دوجانبه در سازمان. رسالۀ دکتری رشتۀ مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
-        دلوی، محمدرضا و کدخدایی، مژگان. (1393). الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان. فصل‌نامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 3(3)، 91-113
-        شاکری، سارا. (1397). تأثیر تعهد کارکنان بر عملکرد شغلی آن­ها بر اساس الگوی معماری منابع انسانی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت امور شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
-      Combee, G. J. (2010). Human Resource Management in Small Size Ambidextrous Organizations. M.A. Thesis. University Of Twente.
-      Kang, S., Morris, S.S., & Snell, S.A. (2007). Relational archetypes, organizational learning, and value creation: Extending the human resource architecture. Academy of Management Review, 32: 236-256
-      Kang, S., & Momis, S. (2003). Extending the Human Resources Architecture: Relational Archetypes & Value Creation, Cornell.
-      Lepak, D.P., & Snell, S.A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, 24, 31-48.
-      Bryant, P. C. (2009). The human resource architecture of emerging organizations: a process perspective, A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree The University of Memphis
-      Lepak, D.P., & Snell, S.A. (2002). Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource configurations. Journal of Management, 28, 517-543
-      Lepak, David P. (1998). Managing the human resources architecture: employment modes and human resources configurations. Doctor of Philosophy, The Pennsylvania State University
-      Matusik, S.F., & Hill, C.W.L. (1998). The utilization of contingent work, knowledge creation, & competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 680-697.
-      Nordhaug, O. (2004). Contributions to an Economic Theory of Human Resource Management. Human Resource Management Review, 14(1), 383-393.