الگوی آسیب شناسی فرایندهای مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مالی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

فرآیند کنترل یکی از بااهمیت­ترین جریاناتی است که هر سازمان برای تضمین بقاء و اطلاع از چگونگی عملکرد و اجرای برنامه­های خود به آن نیازمند است باتوجه به الزامات قانونی مبنی بر استقرار و اجرای فرایند مالی در دستگاه­های دولتی در چند ساله گذشته شاهد مشکلاتی در این­خصوص در سازمان های دولتی به ویژه ناجا بوده­ایم. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی است. در بخش کیفی با بکارگیری روش تحلیل تم با نمونه‌گیری هدفمند و نظری، با ابزار مصاحبه عمیق آراء و نظرات تخصصی خبرگان (دانشگاهی و تجربی) امور مالی گردآوری داده‌ها (موانع) جمع‌آوری شدند و با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مدل طراحی و روایی مدل نیز با استفاده از فن داده­بنیاد توسط 25 نفر از نخبگان آگاه امور مالی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، مدل مطلوب را با شرایط موجود در امور مالی ناجا مورد آزمون قرار گرفته است. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد مدل بر اساس مدل سه­شاخکی شامل: عوامل فردی، سازمانی و محیطی است و مولفه­های عوامل فردی شامل: دانش و معلومات حرفه­ای، مهارت­ها، ویژگی­های شخصیتی، نگرش و بینش و مولفه­های عوامل سازمانی شامل: ساختار سازمانی، رهبری و سرپرستی، سیستم­های جذب و استخدام، ضوابط و مقررات سازمانی و سیستم­های کنترلی و مولفه­های عوامل محیطی شامل: فناوری، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی-اقتصادی می­باشند. در پژوهش حاضر، پس از آزمون شرایط موجود و مقایسه آن با شرایط مطلوب، منتج به تدوین: الف- الزامات فردی، سازمانی و محیطی؛ ب- منشور اخلاق حرفه­ای، ج-فلوچارت امور مالی در ناجا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological Model of Financial Processes

نویسنده [English]

 • Mansour Rozei
Assistant Professor, Department of Finance, Faculty of Organizational Resources, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran
چکیده [English]

The control process is one of the most important processes that every organization needs to ensure its survival and information on how to operate and implement its programs, according to the legal requirements for the establishment and implementation of the financial process in government agencies. We have witnessed problems in this regard in government organizations, especially the police. This research is applied in terms of purpose and combined in terms of data collection. In the qualitative section, using theme analysis method with purposeful and theoretical sampling, with in-depth interview tools and specialized opinions of experts (academic and experimental) finance data collection (obstacles) were collected and a model was designed using theme analysis. The findings of the present study showed that the dimensions of the model based on the triangular model include: individual, organizational, and environmental factors and the components of individual factors include: professional knowledge and information, skills, personality traits, attitude. Insights and components of organizational factors included: organizational structure, leadership and supervision, recruitment and employment systems, organizational rules and regulations; Control systems and components of environmental factors included: technology, socio-cultural and political-economic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial processes
 • Individual Factors
 • Organizational Factors
 • environmental factors
 • احمدی، سیدعلی­اکبر و روزبهانی، علی­رضا. (1397). طراحی و تدوین مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک­های دولتی. فصلنامه حسابداری دولتی. 4 (2)، 36-48.
 • ارجمندنژاد، عبدالمهدی. (1395). چارچوبی برای نظام­های کنترل­های داخلی در واحدهای بانکی. تهران: انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 • · باباجانی، جعفر. (1389). مسئولیت پاسخگویی و کنترل­های داخلی در بخش عمومی. ماهنامه حسابدار، 17(47)، 69-85.
 • بکلو، هادی و محمودی، عبدا... . (1395). تاثیر کنترل­های داخلی بر تخلفات مالی دستگاه­های اجرایی. فصلنامه دانش حسابرسی. 16(65)، 143-158.
 • حضوری، محمد جواد و گلدوست، مجید. (1394). بررسـی عوامـل مؤثر بر بروز نارسـایی در سیسـتم کنترل­هـای مالی دسـتگاه­های اجرایی. فصلنامه دانش حسابرسی. 15 (59). 19-41.
  • · رضوان، محمدتقی. (1396). بهبود روش­ها و فرایندهای انجام کار در سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان اصفهان. پروژه تحقیقاتی.
  • زارعی، محسن و عبدی، سعید. (1391). کنترل­های داخلی و مشکلات آن در بخش عمومی، فصلنامه دانش حسابرسی، 10 (1)، 24-39.
  • سلیمی، قاسم؛ محمدی، مهدی؛ سلمانپور، محمدجواد؛ ترک­زاده، جعفر و محمدی، قدرت­اله. (1395).  موردکاوی شایستگی­های اخلاقی مدیران آموزش عالی به سوی یک چارچوب مفهومی (مورد مطالعه دانشگاه­های دولتی استان فارس). فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4 (6)، 495-522.
  • غفوری، حمید. (1389). بررسی موانع و مشکلات اجرای کنترل­های داخلی مطلوب در دستگاه­های اجرایی. پایان­نامه کارشناسی ارشد  مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
  • قموشی، زهرا؛ ‌پورکریمی، جواد و ‌عزتی، میترا. (1398). شایستگی اخلاقی مدیران دانشگاهی: مفاهیم، مؤلفه­ها و اولویت­بندی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(54)، 106-134.
  • نعمت­الهی، شرلی؛ آزادی، کیهان و وطن­پرست، محمدرضا. (1398). پیامدگرایی و وظیفه­گرایی اخلاقی با تاکید بر نظریه کانت در جامعه حسابداران رسمی ایران و تاثیر آن بر میزان پایبندی بر رفتار حرفه­ای حسابرسان. فصلنامه پژوهش­های اخلاقی، 10 (1)، 31-48.
  • ودیعی، محمدحسین. (1390). تحلیل و تبیین نظام کنترل مالی موجود در بخش عمومی کشور با تأکید بر شرکت­های دولتی. رساله دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  • · Brown, K. E., & Jee-Hae L. (2012). The Effect of Internal Control Deficiencies on the Usefulness of Earnings in Executive Compensation. University of Waterloo, 13, 1-13.
  • · Chuleepprn, ch. (2015). Supporting managers internal control evaluations. Decision support systems, 30, 437-449.
  • · Ivkovic, S. K. (2002): The fallen knight: controlling police corruption, A dissertation submitted to the faculty of the Harvard law school.
  • Kewo, C. L. (2017). The Influence of Internal Control Implementation & Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 293-297.
  • · Kin, X. R., & Thomas, k. (2014). Tthe context for political corruption: A Cross-national Analysis. Social Science Quarterly, 85(2), 294-309.
  • · Palomino, P R., & Gomis, A. B. (2016). The negative impact of chameleon-inducing personalities on employees' ethical work intentions: The mediating role of Machiavellianism. European Management Journal. Elsevier Ltd.
  • · Stoel, M.D., & Muhanna, W.A. (2011). IT internal control weaknesses & firm performance: an organizational liability lens. International journal of accounting information systems, 12, 280-304.