عوامل موثر مربی‌گری مدیران عملیاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای انگیزش نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مربی‌گری مدیران فرآیندی پویاست که باعث برآورده ساختننیازکارکنان، بهبود عملکرد، پیشرفت و توسعه سازمان می­شود. هدف این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل موثر مربی‌گری مدیران عملیاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در راستای انگیزش نیروی انسانیمی­باشد. در بخش کیفی تحقیق، 18 نفر از خبرگان (مدیران عالی و مدیران منابع انسانی این شرکت، هیئت علمی یا مدرس دانشگاه) بصورت هدفمند و با معیار روش اشباع نظری داده‌ها انتخاب، و با استفاده از استراتژی داده‌بنیاد و نرم افزار مکس کیودابه کد‌گذاری مصاحبه‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد از میان 805 مفهوم استخراج شده، 145 کد اولیه در قالب 23 مقوله، شامل مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه­ای، مداخله­گر،راهبردها و پیامدها شناسایی شده است. در بخش کمی، 182 پرسشنامه بین مدیرانعملیاتی شرکت که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری طبقه­ای تصادفی، تعیین شده بودند، توزیع و جمع­آوری گردید. با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس به اعتبار سنجی مدل پرداخته شده است. که نتایج نشان داد میزان تاثیر روابط بین متغیرهای مدل، مثبت و معنادار بوده است. همچنین شاخص کلی برازش (GOF) عددی برابر 543/0 به دست می‌آید که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coaching Model of Operational Managers of Persian Gulf Petrochemical Company In Order To Motivate Human Resources

نویسندگان [English]

  • Hajat Haji Zadeh 1
  • Foad Makvandi 2
  • Ghanbar Amirnejad 3
1 hD Student, Department of Public Administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Managing managers is a dynamic process that meets the needs of employees, improves performance, progress and development of the organization. The purpose of this study is to identify and explain the coaching model of operational managers of the Persian Gulf Petrochemical Company in order to motivate human resources. In the qualitative part of the research, 18 experts (senior managers and human resource managers of the company, faculty, or university lecturers) were purposefully selected with the criterion of theoretical data saturation method, and coded the interviews using data-based strategy and Max Kyoda software. The results showed that out of 805 extracted codes, 145 initial codes were identified in the form of 23 categories, including pivotal category, causal conditions, contextual, interventionist, strategies and consequences. In the quantitative part, 182 questionnaires were distributed and collected among the company's operational managers, which were determined using Cochran's formula and random class sampling. Using structural equation modeling and SmartPls software, the model was validated. The results showed that the effect of the relationships between model variables was positive and significant. Also, the total fit index (GOF) is a number equal to 0.543, which is a strong index and shows the high quality of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • coaching
  • human resource motivation
  • Operational managers
-    احمدزاده، سلیمان. ( 1395). تبیین و طراحی مدل پرورش مدیران میانی به عنوان مربی با رویکرد هم افزایی عملکرد در بخش دولتی ایران (مطالعه موردی: وزارت راه و شهرسازی)، رساله دکتری رشته مدیریت دولتی- منایع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
-    استراوس، انسلم و کربین، جولیت. (1396). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای (چاپ ششم). تهران: نشر نی.
-    ازکیا، مصطفی؛ ایمانی جاجرمی، حسین و فرضی زاده میاندهی، زهرا. (1390). روش های کاربردی تحقیق: کاربرد نظریه بنیانی (چاپ دوم). تهران: انتشارات کیهان.
-     انصاری، شهزاد و ترک فر، احمد. (۱۳۹۷). بررسی ارتباط رفتار مربی گری با انگیزش پیشرفت و عملکرد تیمی بازیکنان بدمینتون استان هرمزگان. تهران: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین.
-     اهرامی، هومن. (1392). مربی گری در محیط کار (چاپ اول). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
-     حافظ نیا، محمد؛ بختیار، عیسی و جانجانه، عزت اله. (1393). بررسی اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش انگیزه پیشرفت و مهارت های حل مسئله در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی ناجا. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 9(34)، 25- 42.
-     رجبی فرجاد، حاجیه و حسینی، سید مهدی. (1397). تأثیر عدالت  سازمانی بر انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان  (مورد مطالعه: کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی سیستان بلوچستان). فصلنامه پژوهش نامه مطالعات مرزی، 6(4)، 47- 68.
-     سنگری، نگین و پورولی، بهروز. (1393). تأثیر رفتار مربیگری مدیریتی بر نتایج مرتبط با عملکرد کارکنان. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 27(3)، 141-171.
-     صحت، سعید و خسروی، هاجر. (1395). نقش ارتباط موثر سازمانی در مربی گری. کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری. تهران: موسسه آموزش عالی نیکان.
-     علیمردانی، اکرم. (1398). نیازهای اجتماعی و ارتباط آن با انگیزه پیشرفت اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(51)، 141- 158.
-    فتحی واجارگاه، کوروش؛ خراسانی، اباصلت؛ دانشمندی، سمیه و آرمان، مانی. (1393). بررسی و تبیین مدل مربیگری در آموزش منابع انسانی بر اساس نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 12 (3)، 375-398.
-    فرجی، محسن و سینا، میلاد. (1394). مربی گری: رویکردی نوین در مسیر اعتلای تیم های کاری (چاپ اول). تهران: انتشارات نواندیشان آریاکهن.
-    کرسول، جان. (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی) (چاپ دوم). تهران: انتشارات صفار.
-    موغلی، علی؛ احمدی، سید علی اکبر، آذر، عادل و خدامی، عبدالصمد. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربی‌گرا. فصلنامه مطالعات مدیریت، 23(71)، 161-185.
-     نادری بنی، ناهید. (1396). مربی گری و ارشاد در سازمان ها (چاپ اول). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-    وظیفه دوست، حسین و رادمردقدیری، غلامحسین. (1395). طراحی و تبیین مدل مفهومی مربی گری مدیریت و اعتماد سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی. تهران: کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی.
-    لاورنس نیومن، ویلیام. (1393). روش های پژوهش اجتماعی: رویکرد کمی و کیفی (ترجمه ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز) (چاپ دوم). تهران: انتشارات ترمه.
-    یزدان یار، محمود و کارگر قجر آب، غلامرضا. (1397). ارتباط سطح تکامل سیستم مدیریت عملکرد با انگیزش نیروی انسانی در بهره وری نیروی انسانی شرکت های تعاونی استان همدان. کرج: کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران.
-        Baker, A. (2009). Talent management. Training Journal, 26, 24-25.
-        Cathcart, E. B., Greenspan, M., & Quin, M. (2010). The making of a nurse manager: the role of experiential learning in leadership development. Journal of Nursing Management, 18(4), 440-447.
-        Cornthwaite, K., Edwards, S., & Siassakos, D. (2013). Reducing risk in maternity by optimising teamwork and leadership: an evidence-based approach to save mothers and babies. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 27(4), 571-581.
-        Ellinger, A. D., Beattie, R. S., & Hamlin, R. G. (2010). The Complete Handbook of Coaching. United Kingdom: SAGE Publications.
-        Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., & Keller, S. B. (2003). Supervisory coaching behavior, employee satisfaction, and warehouse employee performance: A dyadic perspective in the distribution industry. Human resource development quarterly, 14(4), 435-458.
-        Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
-        Hartmann, N. N., Rutherford, B. N., Feinberg, R., & Anderson, J. G. (2014). Antecedents of mentoring: Do multi-faceted job satisfaction and affective organizational commitment matter?. Journal of Business Research, 67(9), 2039-2044.
-        Hugill, K., Sullivan, J., & Ezpeleta, M. L. (2017). Team coaching and rounding as a framework to enhance organizational wellbeing, & team performance. Journal of Neonatal Nursing, 24(3), 148-153.
-        Ismail, A. B., Nursaadatun Nisak, A., & Zainol, A. (2016). Managerial Coaching in Enhancing Employees’ Motivation. Acta Universitatis Danubius Œconomica), 12(3), 98-112.
-        Jang, J., & Kandampully, J. (2017). Reducing employee turnover intention through servant leadership in the restaurant context: A mediation study of affective organizational commitment. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 19(2), 125-141.
-        Joo, B. K. B., Sushko, J. S., & McLean, G. N. (2012). Multiple faces of coaching: Manager-as-coach, executive coaching, and formal mentoring. Organization Development Journal, 30(1), 19-38.
-        Ladyskewsky, R. K. (2010). The manager as coach as a driver of organizational development. Leadership & Organization Development Journal, 31(4), 292-306.
-        Mahmood, M., Uddin, M. A., & Fan, L. (2019). The influence of transformational leadership on employees’ creative process engagement. Management Decision, 57(3), 741-764.
-        Marshall, M. K. (2007). The Critical aspect of coaching outcomes. PHD Thesis in Leadership and Change Program. Antioch University.
-        McCarthy, G., & Milner, J. (2013). Managerial coaching: challenges, opportunities and training. Journal of Management Development, 32(7), 768-779.
-        McCarthy, G., & Milner, J. (2020). Ability, motivation and opportunity: managerial coaching in practice. Asia Pacific Journal of Human Resources, 58(1), 149-170.
-        Park, S. (2007). Relationships among managerial coaching in organizations and the outcomes of personal learning, organizational commitment, and turnover intention. University of Minnesota.
-        Raza, B., Moueed, A., & Ali, M. (2018). Impact of managerial coaching on employee thriving at work: The moderating role of perception of organizational politics. Journal of Business Strategies, 12(1), 87-108.
-        Rusu, G., & Avasilcai, S. (2013). Human resources motivation: an organizational performance perspective. Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, 22(12), 331-334.
-        Shaw, B. N. J., Kirkcaldy, A., & Brown, J. (2016). Assessing the impact of a neonatal management course. Infant, 12(2), 67-70.
-        SuJin, S. (2016). Facilitating employee socialization through mentoring relationships. Career Development International, 21(6), 554-570.
-        Tenenhaus, M., Vinzi, V., Chatelin, Y., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics and Data Analysis, 48(1), p. 159–205.
-        Visser, M. (2010). System dynamics and group facilitation: contributions from communication Theory. System Dynamics Review, 23(4), 453-463.
-        Walker-Fraser, A. (2011). An HR perspective on executive coaching for organizational Learning. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 9(2), 67-79.
-        Wasylyshyn, K. M. (2003). Coaching and executive character: core problems and basic approaches. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 55(2), 94-106.