پیش‌بینی سرمایه اجتماعی و مهارت‌های زندگی معلمان زن بر اساس میزان برخورداری از هوش فرهنگی با تأکید بر نگهداشت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

5 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سرمایه اجتماعی و مهارت‌های زندگی معلمان زن بر اساس میزان برخورداری از هوش فرهنگی انجام گرفت. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه هدف معلمان دوره اول متوسطه مدارس نمونه دخترانه تهران می­باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه‌ها 220 نفر محاسبه و از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. در ادامه داده­های موردنظر از طریق پرسشنامه‌های استاندارد (ناهاپیت و گوشال(1998)، پرسشنامه مهارت­های زندگی توسط ساعتچی و همکاران (1389) و پرسشنامه هوش فرهنگی انگ و همکاران (2007) بهره­برداری گردید که برای تعیین روایی آنها از روایی محتوایی و برای به دست آوردن پایایی با بهره‌گیری از آلفای کرونیاخ به ترتیب در پرسشنامه‌های مذکور 80/0، 86/0 و 87/0 به دست آمد. بنابراین داده­ها با استفاده از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد بین هوش فرهنگی، سرمایه‌ اجتماعی و مهارت‌های زندگی معلمان زن رابطه معناداری وجود دارد و مؤلفه‌های هوش فرهنگی توانایی پیش‌بینی سرمایه اجتماعی و مهارت‌های زندگی معلمان زن را دارند. به این صورت که مؤلفه‌های شناختی و رفتاری هوش فرهنگی  قادر بودند سرمایه اجتماعی و مهارتهای زندگی را در معلمان زن پیش‌بینی کنند. بنابراین هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که معلمان برای مواجه با موقعیت‌های چندفرهنگی با استفاده از مهارتهای زندگی پاسخگوی نیازهای آموزشی شهروندان و پیشرفت ادارکی دانش‌آموزان را تحریک کنند، انتظارات، هنجارها و رفتارهای آشکار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Social Capital and Life Skills of Female Teachers Based On the Level of Cultural Intelligence with Emphasis on Maintaining Human Resources

نویسندگان [English]

  • Sohila Hossein Pour 1
  • Saeid Sharifi rahnmo 2
  • Nasim Barati 3
  • Azam Ghavidel 4
  • Maral Ebrahimi 5
1 Assistant Professor, of Department of Educational Sciences,, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 PhD candidate, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 MA., Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Instructor, Department of Educational Sciences, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
5 Master, Department of Psychology, Lotus Wheel Higher Education Institute, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to predict the social capital and life skills of female teachers based on the level of cultural intelligence. This research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. The target population is the teachers of the first year of high school in Tehran. The number of samples was calculated using Krejcie and Morgan table and 220 people were selected through relative sampling method. The data were collected through standard questionnaires of Nahapit and Goshal (1998), Life Skills Questionnaire by Saatchi et al. (2010) and Cultural Intelligence Questionnaire by Ang et al. (2007). Reliability was obtained by using Cronbach's alpha in the mentioned questionnaires as 0.80, 0.86, and 0.87, respectively. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression. The results showed that there is a significant relationship between cultural intelligence, social capital and life skills of female teachers and the components of cultural intelligence have the ability to predict social capital and life skills of female teachers. The cognitive and behavioral components of cultural intelligence are able to predict social capital and life skills in female teachers. Thus, cultural intelligence is the most important tool for teachers to stimulate expectations, norms and behaviors in order to face multicultural situations by using life skills that meet the educational needs of citizens and students' perceptual development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • social capital
  • life skills
  • teachers
-        افشار، سیمین. (1393). تحلیل جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با هوش فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، 7(25)، 39-57.
-        آهنچیان، محمدرضا؛ امیری، رعنا و بخشی، محمود. (1391). بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران، فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 2(1)، 44-53.
-        بردبار، غلامرضا؛ سلطانی، سعیده و بردبار، هستی (1399). بررسی ارتباط ابعاد هوش فرهنگی و سرمایه فرهنگی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی.­ فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(56)، 155-176.
-        بری‌خجسته، فریبا و عباس‌زاده، محمد. (1391). هوش فرهنگی و عوامل مرتبط با آن (استفاده از رسانه‌ها، هویت مذهبی، سرمایه اجتماعی) در دانشگاه تبریز. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی، 8(4)، 7-28.
-        پرتو، مسلم. (1394). بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود خودکارآمدی و جرأت‌ورزی در دانش‌آمزان پایه اول متوسطه. فصلنامه تعلیم و تربیت، (31)3، 145-170.
-        حمیدی، فریده؛ دماوندی، مجیدابراهیم و دهنوی، الهام. (1391). رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان. فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. (1)3، 5-26.
-        رضا دهمردی، بهروز؛ چاری، دهمردی و قلعه‌نو، محمدرضا. (1389) نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار. تهران: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب وکار.
-        علمی، زهرا؛ شارع پور، محمود و حسینی، سیدامیرحسین. (1384). سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 71، 239- 296.
-        فتحی وارجارگاه، کوروش و عراقیه، علیرضا. (1392). جایگاه چند فرهنگی در آموزش مدرسه‌ای و آموزش عالی. فصلنامه راهبرد فرهنگ. 18(3)، 187-204.
-        قاسمی کندسکلایی، نرگس و اعلائی، غلام‌حسین. (1397). تحلیل رابطه بین هوش فرهنگی با هیجان‌پذیری در تدریس معلمان. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. 1(3و4)، 147-167.
-        لطف‌علی، خانی و غفاری، مظفر. (1392). بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی میان گروهی و هوش فرهنگی با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران. فصلنامه آموزش پرستاری. 3(2)، 58- 67.
-        لطیفی، مرضیه؛ تقدسی، محمد حسین؛ افکاری، اسحق و کمال، اعظم. (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و کاهش خشونت خانگی علیه زنان شهر گرگان. فصلنامه تحقیقات نظام سلامت. 8(6)، 1040-1049.
-        مقدم، مرضیه؛ رستمی‌گوران، نرگس؛ آراسته، مدبر؛ شمس­علیزاده، نرگس و معروفی، آزاد. (1387). بررسی تأثیر آموزش واحدهای مهارت‌های زندگی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان جدیدالورود با مهارت‌های زندگی و ارتقاء و توانمندی‌های روانی ـ اجتماعی آنان. فصلنامه گام‌های توسعه و آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 1(5)، 26-34.
-        موسوی‌چاک، افشین؛ حسینی، الهام‌السادات و پوربخشیان، علیرضا. (1394). بررسی تأثیر هوش فرهنگی و مؤلفه‌های آن برسرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور رامسر. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 10(2)، 73-87.
-        مهرآور گیگلو، شهرام و ملائی علی‌آباد، حسین­. (1397). نقش سرمایه اجتماعی و فکری در ارتقای بهره‌وری معلمان. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 13(4)، 67-75.
-        نریمانی، نسترن و کرامتی، محمدعلی. (1399). تأثیر هوش اخلاقی بر وجدان کاری کارکنان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(56)، 45-70.
-        یزدخواستی، گیسو؛ قاسمی، وحید و وحیدا، فریدون. (1390). رابطه بین تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی تحلیل نظری و تجربی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 4(2)، 133-162.
-        یوسفی افراکتی، ربابه و صمدی، پروین. (1396). میان موفقیت برنامه‌درسی آداب و مهارت‌های زندگی اسلامی (طرح کرامت) بر کسب مهارت‌های حل‌ مسئله دانش­آموزان. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 13(2)، 141-153.
-        Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., & Ng, K. Y. (2004). The measurement of cultural intelligence. Paper Presented at the 2004. Academy of Management Meetings Symposium on Cultural Intelligence in the 21st Century, New Orleans, LA.
-        Ang, S. & etal. (2007). Cultural intelligence its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural ad a ptation and tesk rerformance. Management and organization review. 14(3), 335-371.
-        Ben Hador, B. (2017). Three Levals of organizational social capital and their connection to performance. Journal of Management Deveopment, 36(3), 348-360.
-        Bharati, P., Zhang, W., & Chaudhury, A. (2015). Better Knowledge with social media? Exmploring the roles of social capital and organizational knowledge management. Journal of Knowledge Management, 19(3), 456-475.
-        Bolino, M. C., Turnley, W. H., & Bloodgood, J. M. (2006). Citizenship behavior aind the creation of social capital in organizations. Academy of management review, 27(4), 505-522.
-        Botrin, G. J. Grriffin, k. & Nickols, D (2006). Preventing youth violena and delinquency through a universal school – based prevention approach. Prevention seince, 7(1), 404-440.
-        Bucker, J. and Poutsma, E. (2019). Global Management Competencies: A
Theoretical Foundation, Journal of Managerial Psychology, 25(8), 829-844. 
-        Chin, C.O. and Gaynier, L.P. (2019). Global leadership competence: A cultural
intelligence perspective, In MBAA Conference.
-        Darcy, S., Maxwell, H., Edwards, M., Onyx, J., & Sherker, S. (2014). More than a sport and volunteer organization: Investigation social capital development in a sporting organization. Sport Management Review, 17(4), 395-406.
-        Dean,B. P (2007). Cultural intelligence in global leadership, a model for developing culturally and nationality diverse teams. The requirements for degree doctor of philosophy/ Aleaordri/ Virginia/ Regent University.
-        Earlery, P. C. & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions cross cultures. Palo atto: Stanford university press.
-        Earlery, P. C., & Peterson, S. R. (2004). The elusive cultural chameleon: Cultural intelligence as a new approach to intercultural training for the global manager. Academy of Management Learning and Education, l3(1), 100-115.
-        Elias, M. J., & Weissberg, R. P. (2000). Primary prevention: Educational approaches to enhance social and emotional learning. Journal of School Health, 70(5), 186-190.
-        Groves, k. S, Feyerherm, A. (2011). Leadey cultural intelligence in context testing the moderating effects of team.
-        Hollenbeck, J.R., & Jamieson, B. B. (2015). Human capital, social capital, and social network analysis: Implication for strategic human resource management. The Academy of Management Perspective, 29(3), 370-385.
-        Hollenbeck. R, Jamieson, B. B., (2015). Human Capital, Social Capital, and Social Network Analysis: Implication for Strategic Human Resource Management. Academy of Management Perspectives, 29(3), 69-84.
-        Huang, J., Henriette, M., Brink, V. D., & Groot, W. (2009). A meta-analysis of the effect of education on social capital, Economics of Education Review, 28(2), 454-464.
-        Imai, L., & Gelfand, M. J. (2010). The culturally intelligent negotiator: the impact of cultural intelligence (CQ) on negotiation sequences and outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 16(4), 1-16.
-        Lugo, V. (2007). An Examination of cultural and Emotional intelligence in the development of Transformational leadership skills. The requirements for the degree doctor of philosophy, minnea. Polis/ mines ota, Walden University.
-        Presbitero, A. (2020). Foreign language skill, anxiety, cultural intelligence and individual task performance in global virtual teams: A cognitive perspective. Journal of International Management, 26(2): 100729.
-        Presbitero, A., & Teng-Calleja, M. (2019). Ethical leadership, team leader’s cultural intelligence and ethical behavior of team members. Personnel Review.
-        Purtanto, N. R., & Gustomo, A. & GHazali, A. (2015). Analysis of cross cultural management course pedagogy methods in developing student cultural intelligence. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9(1), 354-362.
-        Read, E.A., Laschinger, H, k., (2015). The Influence of Authentic Leadership and Empowerment on Nurses' Relational Social Capital, Mental Health and Job Satisfaction over the First Year of Practice. National Library of Medicine. 71(7), 1611-1623.
Templer, K.J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2018). Motivational cultural
intelligence, realistic job preview, realistic living conditions preview and cross-cultural adjustment. Group and Organization Management, 31(1), 154-173.