تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد فردی با توجه به نقش میانجی کار تیمی از دیدگاه کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت‌دولتی، دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

 این مطالعه با کاربست روش‌پیمایشی درصدد بررسی تاثیر قابلیت‌‌یادگیری سازمانی بر عملکرد فردی با توجه به نقش میانجی کار تیمی ‌کارکنان در منطقه 8 شهرداری تهران است. جامعه‌آماری، کارشناسان شاغل در این منطقه شهرداری می‌باشد که براساس نمونه‌گیری‌تصادفی ساده 173 نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول‌کوکران و جدول‌مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل سه پرسشنامه استاندارد یادگیری‌سازمانی چیوا و همکاران، استاندارد کیفیت کارتیمی هوگل و گموئندن و استاندارد عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمارتوصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تشخیص نرمال‌بودن داده‌ها و آزمون KMO و بارتلت جهت بررسی کفایت نمونه‌گیری استفاده‌ شد. یافته‌های پژوهش نشان‎داد که قابلیت یادگیری‌سازمانی اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد فردی و کارتیمی دارد و این روابط در سطح آلفای 0.05 معنی‌دار است؛ بطوریکه با تغییر در قابلیت‌یادگیری‌سازمانی، عملکرد فردی و کارتیمی نیز تغییر پیدا می­کند و جهت تغییرات در این متغیرها همسو و هم‌راستا می‌باشد و نیز، اثر مستقیم قابلیت‌یادگیری‌سازمانی بر عملکرد و همچنین اثر غیرمستقیم آن (از طریق کارتیمی) بر عملکرد فردی معنی‌دار شده است؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که کارتیمی در اثرگذاری قابلیت یادگیری فردی بر عملکرد نقش میانجی (نسبی) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational learning ability on individual performance according to the mediating role of teamwork from the perspective of Employees in District 8 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Somayeh Zeraatkar 1
  • Elham Feiz Abadi 2
1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
2 کارشناس ارشد، مدیریت‌دولتی، دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
چکیده [English]

Using a survey method, this study seeks to investigate the effect of organizational learning ability on individual performance with respect to the mediating role of teamwork of employees in District 8 of Tehran Municipality. The statistical population is the experts working in this municipal area. Based on simple random sampling, 173 people were selected as a sample using Cochran's formula and Morgan table. The research instruments include three standard questionnaires: Chiva et al.'s Organizational Learning Questionnaire, Hogel and Gammunden Cartesian Quality Standard, and William and Anderson Job Performance Standard. To analyze the data in descriptive statistics section, mean and standard deviation and in inferential statistics section, first Kolmogorov-Smirnov test was used to detect data normality and KMO and Bartlett test were used to evaluate the adequacy of sampling. Findings showed that organizational learning ability has a positive and direct effect on individual and Cartesian performance and these relationships are significant at the alpha level of 0.05; As with the change in organizational learning ability, individual and Cartesian performance also changes and the direction for changes in these variables is aligned and aligned; Also, the direct effect of organizational learning ability on performance as well as its indirect effect (through Cartesian) on individual performance has been significant; Therefore, it can be concluded that Kartimi has a mediating (relative) role in influencing individual learning ability on performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational learning capability
  • individual performance
  • Cartesian quality
  • management and workforce
-        ارباب شیرانی، بهروز. (1389). مروری بر ادبیات یادگیری سازمانی. قزوین: ویژه نامه هشتمین همایش دانشجویی مهندس صنایع.
-        امیدی، نبی؛ عسگری، حشمت اله، امیدی، محمدرضا و جعفری اسکندری، میثم. (1396). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان ایلام). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(43)، 53- 66.
-        خیراندیش، مهدی؛ خدایی، ارشیا و محمدی، علیرضا. (1394). مدل جامع عوامل مؤثر بر کارتیمی اثربخش در بستر سازمان و مقیاس‌های سنجش آن. فصلنامه مطالعات‌رفتارسازمانی. 4(3)، 31- 60.
-        سید جوادین، سید رضا. (1392). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
-        صالح‌زاده، ناصر؛ قادرزاده، حامد و شافعی، رضا. (1394) بررسی رابطه ی توزیع دانش، یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دربیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی استان کردستان. سنندج: دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی.
-        صالحی، محمد و باقری، علیرضا. (1396)، بررسی تأثیر‌مؤلفه‌های یادگیری‌ سازمانی بر تعهد ‌سازمانی در فرماندهی ‌انتظامی ‌استان ‌مازندران. فصلنامه توسعه ‌مدیریت‌ منابع انسانی و پشتیبانی، 12 (46)، 1-20.
-        فخاری، مونا. (1394). رابطه فرهنگ سازمانی، کارتیمی و رضایت شغلی درون سازمانی. دومین کنفرانس بین المللی وسومین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی. مشهد: دانشگاه تربت حیدریه.
-        گلیج، منصوری. (1392). شناسایی شاخص‌های کیفیت زندگی کاری و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان در سازمانهای مردم نهاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
-        مقیمی، محمد و رمضان، مجید. (1392). پژوهشنامه‌های مدیریت. تهران: نشر سازمان‌ مدیریت صنعتی.
-        نجف‌بیگی، رضا. (1389). سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
-        هادیان، مهدی. (1395). تأثیر بانکداری الکترونیک بر کیفیت زندگی کارکنان. فصلنامه مطالعات منابع انسانی. 5 (21)، 171- 190.
-        Bawany S. (2003). Challenges of developing alearning organization. www.bawany.com.sg.
-        Camps, J., Aldas-Manzano, J., Buenaventur-Vere, G., & Torres-Carballo, F. (2016). Individual performance in tuebulent enviromemts: the Roll of Organizational learning capability and employee flexibility. Human Resource Management, 55(3), 363–383.
-        Choe, J. M. (2004). The relationships among management accounting information, organizational learning and production performance. Strategic Information System. 13(1), 61-85.
-        Crossan. C., & Vera, D. (2004). Strategic leadership and organizational learning. Academy of Management Review, 29, 222-240. 
-        Dawes, P.L. (2003). A model of the effects of technical consultants on organizational learning in high-technology purchase situations. The Journal of High Technology Management Research. 14(1), 1-20.
-        De-Castro G. M., López-Sáez, P., & Navas-López, J. E. (2008). Processes of Knowledge Creation in Knowledge- intensive Firms: Empirical Evidence from Bostons Route 128 and Spain. Tecnovation, 28(4), 127-139.
-        Doyle, J. (2008) Barriers and facilitators of multidisciplinary team working: a review, Paediatr Nurs, 20(2). 9-26.
-        Fiol, C. M. Lyles, M. A. (1985). Organizational Learning. Academic Management Review, 10(4). 803– 813.
-        Holt, G.T.M., Ferrell, O.C., & Hurley R.F. (2002). Global organizational learning effects on cycle time performance. Journal of Business Research, 13 (2), 11-15.
-        Jelinek, M. (1979). Institutionalizing innovation: A study of organizational learning systems. New York: Praiger.
-        Nazem, F. Ghaed Mohamadi, M., & Dokaneifard, F. (2013). Monitor performance in various areas of Azad University. J a new approach Manag Educ. 8(3), 45-55.
-        Sinkula, J.M. (1994). Market information processing and organizational learning. Journal of Marketing. 58(1). 35-45.
-        Zali, M. (2008). Interaction between culture and learning. J Humanities (Mesbah). 13(51). 99-126.