بررسی تأثیر چابکی رهبری منابع انسانی بر کاهش پدیده کارکنان نامرئی با میانجی گری تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز مراغه، مراغه ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز مراغه، مراغه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز مراغه، مراغه، ایران

چکیده

امروزه اغلب سازمان­ها با یکی از معضلات منابع انسانی تحت عنوان پدیده کارکنان نامرئی مواجه هستند که پیامدهای مهمی برای کارکنان و سازمان­ها در پی داشته و نقش مهمی در عملکرد سازمانی ایفا می­کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چابکی رهبری منابع انسانی بر کاهش پدیده کارکنان نامرئی با نقش تعدیل­گر تسهیم دانش می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان­های دولتی شهرستان سقز می باشد که با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای 285 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل و با استفاده از روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که رابطه­ی معناداری بین چابکی رهبری منابع انسانی و کاهش پدیده کارکنان نامرئی با نقش تعدیلگر تسهیم دانش وجود دارد. همچنین رابطه­ی معناداری بین مؤلفه های چابکی رهبری منابع انسانی با کاهش پدیده کارکنان نامرئی وجود دارد. بنابراین با تقویت چابکی رهبری منابع انسانی از طریق مشارکت افراد، ترغیب افراد برای مطرح کردن نظرات، ایجاد گروه­های کاری منسجم، تفویض اختیار و همچنین با تسهیم دانش می­توان پدیده کارکنان نامرئی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Human Resource Leadership Agility on Reducing the Phenomenon of Invisible Employees through Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Mehran Mesri 1
  • Maryam Ghafarzadeh 2
  • Belal Panahi 3
1 MA., Public Administration, Payame Noor University, Center of Maragheh, Maragheh Iran
2 MA., Public Administration, Payame Noor University, Maragheh Center, Maragheh, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration and Tourism, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University. مرکز مراغه، مراغه، ایران
چکیده [English]

Today, most organizations face one of the human resource problems called the phenomenon of invisible employees, which has important consequences for employees and organizations and plays an important role in organizational performance. The main purpose of this study is to investigate the effect of human resource leadership agility on reducing the phenomenon of invisible employees with the moderating role of knowledge sharing. This research is applied in terms of purpose and has been done by descriptive and survey method. The statistical population includes the employees of government organizations in Saqez city, 285 of whom were selected through stratified random sampling. Necessary data was collected through standard questionnaires and analyzed using SPSS and LISREL software and structural equation method. Findings showed that there is a significant relationship between human resource leadership agility and reducing the phenomenon of invisible employees with the moderating role of knowledge sharing. There is also a significant relationship between the components of human resource leadership agility and reducing the phenomenon of invisible employees. Therefore, by strengthening the agility of human resource leadership through the participation of individuals, encouraging people to express opinions, creating cohesive working groups, delegating authority, and also by sharing knowledge, the phenomenon of invisible employees can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource leadership agility
  • Invisible staff
  • sharing knowledge
آلیس، آ و جیمزنال، و. (1382). روانشناسی اهمال کاری غلبه بر تعلل ورزیدن (ترجمه محمدعلی فرجاد). تهران: انتشارات رشد.
افتخاری، لیلا. (1387). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام. پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور واحد تهران.
امینی حاجی باشی، آناهیتا؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ امیری، مجتبی و یزدان پناه، احمدعلی. (1398). طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در مؤسسات آموزش عالی. فصلنامۀ پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). 11(36)، 112-87.
بیدار، علیرضا؛ جعفری، محمدرضا و محمدی مقدم، رضا. (1398). بررسی تأثیر سبک رهبری بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی:کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا). فصلنامه منابع انسانی ناجا، 13(55)، 63-104.
حسینی صدر، اقبال و اباصلتیان، علی. (1392). بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تمایل افراد به تسهیم دانش در سازمان ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 8(33)، 45-62.
خلیل نژاد، شهرام؛ گل محمدی، عماد و مرادزاده سوماری، سپیده. (1397). تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13(48)، 37-56.
دانایی فرد، حسن؛ شیخی نژاد، فاطمه؛ اصغر فانی، علی. (1393). بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی (مورد مطالعه: صنعت آب ایران). فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، 18(1)، 221-193.
رجا، مصطفی.(1393). بررسی سرمایه اجتماعی(در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
رضایی، بتول. (1392). بررسی وضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در سازمان برق منطقه ای اهواز به منظور ارائه راهکارهایی برای پیاده سازی ساز و کارهای عملی اشتراک دانش در این سازمان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، ، دانشکده علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
ساکی زاده، عصمت اله. (1393). بررسی علل و عوامل ترک کار نامرئی کارکنان. ماهنامه نگاه توسعه، 45، 20-19.
شمسی، مراد و ابراهیمی، نسرین. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر نامرئی شدن کارکنان در دانشگاه پیام نور استان خوزستان. فصلنامه روان شناسی اجتماعی، 12(46)، 47-59.
عزیززاده، فرشته و اریمی، محمدامین. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر بی انگیزگی کارکنان (مطالعه موردی: بانگ پاسارگاد استان مازندران). شیراز: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها.
عصار، محمدتقی و اباصلتیان، علی. (1394). مطالعۀ رفتار تسهیم دانش با در نظر گرفتن سازه های شخصیتی و شایستگی هوشی افراد (مورد مطالعه؛ سازمان های پروژه محور منتخب ناجا). فصلنامه منابع انسانی ناجا، 6(39)، 1-20.
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه ای (ترجمه: احمد علیقلیان، افشین خاک باز و حسن چاووشیان). تهران: طرح نو.
منطقی، محسن. (1398). واکاوی الگوی رفتاری کارکنان نامرئی در سازمان. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 8(1)، 125-140.
Aghahosseini Eshkavandi, M., Rezaie Dolatabadi, H., & Nilpour Tabatabayi, S. A. (2015). Identifying and prioritizing the components of strategic foresight capabilities, crisis management and human resource agility in the blood transfusion organization using Delphi method and aph. Journal of managment futures resechers, 26(102), 55-68.
Ahmadzadeh, A, SH., Danaei, D., & Abtahi, A. (2017). Modeling Human Resource Agility and Ethics Management in Resolving the Crisis of Media Organizations. Iranian journal of educational Sociology, 1(6), September 2017.
 
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge  management systems: conceptual foundations research issues. MIS Quarterly, 25 (1), 107-136.
Baker, M. (2020). Gartner Identifies the Top Five Priorities for HR Leaders in 2020. ARLINGTON, Va., December 4, 2019.
Brent, M. H., & Vittal, S. A. (2007). Knowledge sharing in large IT organizations: a case study. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 37(4), 421-439.
Joiner, B. (2019). Leadership Agility for Organizational Agility. Journal of creating value, 5(2), 139-149.
Krats, P., & Brown, T. C. (2013). Unionised employee’s reactions to the introduction of a goalbased performance appraisal system. Human Resource Management Journal, 23, 396-412.
Kumari, G., & Pandey, K. M. (2011). Analysis of an Individual’s Behaviour in Work Environment for a Better Output. International Journal of Innovation. Management and Technology, 2(2), 324-331.
Liao, S., Chang, J., Cheng, S., & Kuo, C. (2004). Employee relationship and knowledge sharing: a case study of a Taiwanese finance and securities firm. Knowledge Management Research & Practice, 2, 24-34.
Mohajan, H. K. (2019). Knowledge Sharing among Employees in Organizations, DOI: 10.26458/jedep.v8i1.612.
Nguyen, T. M., Nham, P. T., & Hoang, V. N. (2019). "The theory of planned behavior and knowledge sharing: A systematic review and meta-analytic structural equation modelling". VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, https://doi.org/10.1108/VJIKMS-10-2018-0086.
Sakizadeh, E. (2014). Investigating the Causes and Factors of Invisible Employment of Employees. Negah Tose'e Monthly, 45, 20-19.
Seibold, B. (2009). The global digital divide is an innovation and learning divide. Ethical challenges and solutions based on capacity building. In: Dabrowski, Martin.
Soltani, M., Shahmandi, E., & Marvi N. (2013). providing a comprehensive model of human resources management for Agile organizational crisis. The first National Conference on accounting, auditing and management, Institute of higher education, Isfahan, Jami. p: 3-10.
Sumukadas, N., & Sawhney, R. (2004). Workforce Agility Through Employee Involvement. IIL Transactions, Pages: 1011-1021.
Tseng, Y., & Lin,CT. (2011). “Enhnniing nnrrrprss ggiiity by dppooying ggi drvvrrs  aapbbtttt nnd provddrrs,, Information Sciences. Vol. 181, pp. 3693– 3708.
Vanhala, M., Heilmann, P., & Salminen, H. (2019). Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment. Knowledge and Process Management, Volume 23, Number 1, 46-61.
Wang, S. & Noe, R. A. (2010). KS: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management Review. 20(2), 115-131.
Yan,Y, Jin,X., Xiao,Y., & Mohamed,Kh.(2013). A multilevel model for effects of social capital and knowledge sharing in knowledge-intensive work teams. International Journal of Information Management,33(5), 780-790.
Yaverbaum, E. (2004). Leadership Secrets of the worlds Most Successful CEOs. Dearborn Financial Publishing,US.
Zhou, H., Yuan, Y., & Liu, X. (2019). Explore Knowledge-Sharing Strategy and Evolutionary Mechanism for Integrated Project Team Based on Evolutionary Game Model. Volume 2019, Article ID 4365358, 23 pages.