بررسی رابطه سبک های رهبری با سلامت اداری و سیر قهقرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان ، فراهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، فراهان، ایران

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک های رهبری و سلامت اداری با سیر قهقرایی انجام شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش  از نوع توصیفی_همبستگی است و از نظر گرداوری اطلاعات میدانی است.  جامعه‌ی  آماری مورد مطالعه، شامل کلیه‌ی کارکنان شرکت هفت تپه 540‌ می باشد. که بر اساس جدول مورگان 221 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد سلامت اداری مک کاسکر (۲۰۰۶) می باشد که ابعاد اداری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. برای سنجش سبک های رهبری داده ها با پرسشنامه تلفیق شده از پژوهش های باس و آوولیو(2000) و زکریا و همکاران (2016) در قالب مقیاس لیکرت جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار amos انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سبک های رهبری تحول آفرین  و سلامت اداری  با سیر قهقرایی  رابطه مثبت و معنا داری دارد و کاهش سیر قهقرایی سازمان را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Leadership Styles and Administrative Health and Regression

نویسندگان [English]

  • Amenehmalmir Malmir 1
  • Hadi Haji abbas 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Farahan Branch, Farahan, Iran
2 Master of Management, Department of Management, Islamic Azad University, Farahan Branch, Farahan, Iran
چکیده [English]

 The aim of this study was to determine the relationship between leadership styles and administrative health with regression. This research is applied and the method is descriptive-correlation and in terms of collecting information, it is survey. The statistical population of the study includes all 540 employees of Haft Tappeh Company. According to Morgan table, 221 people were selected using simple random sampling method. The instrument used is the McCasker Standard Office Health Questionnaire (2006) which examines the administrative, political, economic, and social dimensions. To measure leadership styles, data were collected using a combined questionnaire from Bass and Avolio (2000) and Zakaria et al. (2016) in the form of a Likert scale. Data analysis was performed using AMOS software. Factor analysis has been used to test the hypotheses. The results showed that transformational leadership styles and administrative health have a positive and significant relationship with regression and will reduce the regression of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regression
  • transformational leadership style
  • Administrative health
-        آبسالان، ایرج. (۱۳۹۶). فساد اداری و پیشگیری از آن، با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. شیراز: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی.
-        اصغری، مصطفی و آزاده‌دل، محمدرضا. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر رفتار کاری مطالعۀ موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان. دبی: کنفرانس بین‌المللی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت و توسعۀ اقتصادی.
-        اصغری، محسن؛ یزدخواستی، علی و مدنی، سیداحمد. (1397). بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مدیران مدارس با مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان. فصلنامه مدیریت مدرسه، 6(2)، 1-18.
-        پورمحمد شاهینی، خشایار. ( ۱۳۹۵). شیوه‌های تصمیم‌گیری در رهبری سازمان، توفیق یا شکست مطالعه موردی : مدیریت نظارت بر پروژه‌های عمرانی مناطق نفت خیز. تهران: دومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
-        کیا، بهزاد و بهفرکیا، مقصود. (۱۳۹۶). رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی با توجه به نقش میانجی سبک رهبری (مطالعه موردی : اداره کل بیمه سلامت استان گلستان). دبی: کنفرانس بین‌المللی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت و توسعۀ اقتصادی.
-        حمودی، فرزانه و طاهری‌گودرزی، حجت. (۱۳۹۵). تأثیر سبک رهبری مشارکتی مدیران بر بدبینی سازمانی. قم: دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی ایران.
-        شکری، جواد. (1396). تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر رضایت شغلی کارکنان با در نظر گرفتن متغیر میانجی فرهنگ سازمانی مطالعه موردی: بنیاد شهید استان تهران. شیراز: پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی.
-        رابینز، استیون‌. پی. (1390). تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها) (ترجمۀ مهدی الوانی‌، محمد دانائی‌فرد). چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات صفار.
-        عاقلی، میثم؛ نیک‌منش، شمس‌الدین و هاشم‌نیا، شهرام. (1399). بررسی تأثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت‌زنی (مورد مطالعه: کارکنان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج. فصلنامه توسعۀ مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(55)، 1-35.
-        فتاحی، سیده‌سارا و چراغ، مریم. (۱۳۹۱). سیر قهقرایی سازمان و لزوم طراحی داشبوردهای مدیریتی مبتنی برIO  تنکابن: اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راه‌کارهای نوین در حسابداری و مدیریت.
-        مفیدی، فرسنگی و پوررشیدی، رستم ( ۱۳۹۴). بررسی سبک‌های رهبری دانشی و تأثیر آن بر سلامت اداری در بانک‌های کشاورزی شهر کرمان. تهران: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت.
-        موسوی، سیدمهرداد؛ تکتا، احمد و موسوی، سیدعظیم. (1395). بررسی ارتباط سلامت اداری و سازمانی با سبک مدیریت مدیران مطالعۀ موردی: استانداری ایلام. قم: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت.
-        نظامی، افشین. (1396). بررسی سلامت وتخلفات اداری درسازمان‌ها و نهادهای دولتی. رشت: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21.
-        Burn, J., & Robins, G. (2003). Moving Toward E-Governmen: A Case of Organizational Manegment. Logistics information managememen, 62, 82-103.
-        Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2000). Multifactor leadership questionnaire: Manual leader form rater and scoring key for MLQ (Form 5x-Short). Redwood city, CA: Mind Garden .
-        Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2004) transformational leadership development; manual for the multifactor leadership questionnaire, palo alto, ca; consultinj psychologist's press.
-        Chang, H. T., Chi, M. W., & Miao, M. C. (2015). Testing the relationship between three component organizational/occupational commitment & organizational/ occupational turnover intention using a none-recursive model. Journal of vocational behavior, 13(2), 320-335.
-        Uhl-Bien, M., & Arena, M. (2018).  Leadership for organizational adaptability: A theoretical synthesis and integrative framework.  Research article.