طراحی و تبیین الگوی سیاست‌گذاری در سیستم جبران خدمات کارکنان دولت براساس نظریه هم‌شکلی نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به ماهیت و گستره فعالیت سازمان‌های دولتی در کشور ما، نیروی انسانی نقش بسیار مؤثری در دست‌یابی به اهداف این سازمان‌ها دارد. از این‌رو، ضرورت دارد که نظام سیاست‌گذاری جبران خدمات کارکنان دارای اثربخشی و کارآمدی مناسبی باشد. مجموعه‌ای از عوامل بر سیاست‌گذاری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، از جمله سیاست‌های کلی نظام تأثیرگذار هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگوی سیاست‌گذاری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت براساس نظریه هم‌شکلی نهادی است. پژوهش از نوع پژوهش‌های توسعه‌ای- کاربردی و دارای الگواره‌ی تفسیرگرایی است. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، از روش‌های تحلیل مضمون و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نمونه آماری در مرحله تحلیل مضمون، 23 نفر از خبرگان دانشگاهی و خبرگان منابع انسانی و امور اداری در سازمان‌های دولتی هستند که با آن‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به‌عمل آمد. جامعه آماری در مرحله تحلیل عاملی تأییدی، شامل مدیران و کارشناسان منابع انسانی در سازمان‌های دولتی هستند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر محاسبه شد و روش نمونه‌گیری از نوع نمونه در دسترس بود. براساس یافته‌های تحلیل مضمون، 7 بعد و 27 مؤلفه مؤثر بر سیاست‌گذاری در نظام جبران خدمات شناسایی شدند. در مرحله اعتبارسنجی مدل با تحلیل عاملی تأییدی، مؤلفه «ویژگی‌های ملی و قومی» از مؤلفه‌های مدل حذف شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی سیاست‌گذاری طراحی‌شده با سه نوع فشار نهادی اجباری، تقلیدی و هنجاری که در محیط نهادی سازمان بر سازمان‌های دولتی تحمیل می‌شود، سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Policy Model in the Government Employee Compensation System Based On the Theory of Institutional Uniformity

نویسندگان [English]

  • Sajad Ahadzadeh 1
  • Karam Allah Daneshfard 2
  • Gholam Reza Me`mar Zadeh Tehran 3
1 PhD candidate in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the nature and scope of activities of government organizations in our country, human resources have a very effective role in achieving the goals of these organizations. Therefore, it is necessary that the policy system of compensation for employee services be effective and efficient. A set of factors influence policy-making in the government employee compensation system, including the system's general policies. The purpose of this study is to design and explain the policy model in the system of compensation for government employees based on the theory of institutional uniformity. The research is a type of development-applied research and has an interpretive paradigm. In order to analyze the data, content analysis and confirmatory factor analysis were used. The statistical sample in the content analysis phase was 23 academic experts and human resources and administrative experts in government organizations who were interviewed in a semi-structured manner. The statistical population in the confirmatory factor analysis stage included managers and human resources experts in government organizations. The sample size was calculated based on Morgan table 384 people and sampling method was available. Based on the findings of content analysis, 7 dimensions and 27 components affecting policy in the service compensation system were identified. In the validation stage of the model, with the confirmatory factor analysis, the "national and ethnic characteristics" component was removed from the components of the model. The results showed that the designed policy model is compatible with the three types of coercive, imitative, and normative institutional pressure that is imposed on government organizations in the institutional environment of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policymaking
  • Service compensation system
  • Public Sector
  • theory of institutional uniformity
-      اخروی، امیرحسین و طلایی، مهدی. (1398). اولویت‌بندی شاخص‌های ارتقای کیفیت زندگی کاری منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان دولتی). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(54)، 166-192.
-      اعرابی، سیدمحمد. (1380). طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت. فصلنامه دانش مدیریت، 4(52)، 31-49.
-      بذرافشان، رضا، دعایی، حبیب اله، حدادی، ابراهیم و کیخا، عالمه. (1399). طراحی الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با تأکید بر اسناد بالا‌دستی و چشم‌انداز 1404. فصلنامه دانش حسابرسی، 20 (79)، 259-294
-      جواهری‌زاده، ابراهیم و خان محمدی اطاقسرا، مرتضی. (1395). آسیب‌شناسی قانون مدیریت خدمات کشوری از منظر مدیریت منابع انسانی (با تمرکز بر فصل دهم حقوق و مزایا). تهران: دومین کنفرانس بین‌المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
-      دانش‌فرد، کرم‌اله. (1395). روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت (چاپ دوم)، تهران: انتشارات صفار.
-      ردادی، علی، باقری کنی، مصباح‌الهدی و حاجی‌پور، بهمن. (1393). بررسی پاسخ‌های سازمانی به فشارهای نهادی (موردکاوی: دانشگاه امام صادق). فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 3(7)، 129-142.
-      سپهوند، رضا، باقرزاده، رضیه و سپه‌وند، مسعود. (1398). حساسیت سیاسی و جبران خدمت مدیران ارشد: تحلیل نقش میانجی و تعدیل‌گر شبکه‌سازی سیاسی و فشار نهادی در وزارتخانه‌های دولتی ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 11(3)، 431-454.
-      سپهوند، رضا، شریعت‌نژاد، علی و ساعدی، عبداله. (1396). طراحی مدل معماری سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. 12(44)، 173-198.
-      صادقی‌مقدم، محمدرضا. (1391). طراحی و تبیین الگوی هماهنگی زنجیره تأمین در سطح شبکه خودروسازی (مطالعه موردی: ایران خودرو)، رساله دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
-     صراف، اخوان و آراسته، مجید. (1385). آسیب‌شناسی نظام‌های مدیریت حقوق و دستمزد. نشریه مدیریت، 107 – 108، 69-73.
-      کشاورز، فاطمه. (1395). بررسی نظام پرداخت حقوق و مزایا در بخش عمومی با تأکید ویژه بر پدیده حقوق‌های نجومی. رشت: کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21.
-      مالکی، محمدرضا، طهرانی، مریم و شکوهی، اکبر. (1394). نظام جبران خدمات کارکنان (چاپ اول). انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس.
-      مبینی، محمد و معمارزاده، غلامرضا. (1394). آینده‌پژوهی سازمان‌های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 4، 23-1.
-      میرسپاسی، ناصر. (1396). مدیریت منابع انسانی و روابط کار (چاپ چهل و سوم). تهران: انتشارات ترمه.
-     Abdalla, I. A. (2015). Career facilitators and barriers of Arab women senior executives. International Journal of Business and Management. 10(8), 218–232.
-     Afiouni, F., Ruël, H., & Schuler, R.) 2014). HRM in the Middle East: Toward a greater understanding. International Journal of Human Resource Management, 25(2), 133–143.
-     Al-Rasheed, A. M. (2001). Features of traditional Arab management and organization in the Jordan business environment. Journal of Transnational Management Development, 6(1/2), 27–53.
-     Asfia, O. (2013). Changes in the pay structures and systems in the banking sector of Pakistan: Implications for a differentiated workforce and the employee psychological contract. Phd thesis, University of Manchester.
-     Ayca, Z. (2006). Human resource management in Turkey. In P. Budhwar, & K. Mellahi (Eds.). Managing human resources in the Middle East: 160–179. London: Routledge.
-     Branine, M., & Pollard D. (2010). Human resource management with Islamic management principles: A dialectic for a reverse diffusion in management. Personnel Review, 36(9).712–727.
-     Budhwar, P, &. Debrah. Y. A. (2009). Future research on human resource management systems in Asia. Asia Pacific Journal of Management, 26(2), 197–218.
-     Budhwar, P., & Mellahi, K. (2006). Introduction: Managing human resources in the Middle East. In P. Budhwar..K. Mellahi (Eds.). Managing human resources in the Middle East: 1–19. London: Routledge.
-     Cardona, F. (2006). Performance related pay in the public service in OECD and EU member states. SIGMA Seminar on Remuneration Systems for Civil Servants.
-     De Waal, A., Sultan. S. (2012). Applicability of the high performance organization framework in the Middle East. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 5(3), 213–223.
-     Doha, A., Laila. E. B. (2014). Performing the pay system for government employees in Egypt. International Public Management Review, 11(3), 59-86.
-     Goby, V. P., Nickerson, C., & David. E. (2015). Interpersonal communication and diversity climate: Promoting workforce localization in the UAE. International Journal of Organizational Analysis, 23(3), 364–377.
-     Iles, P., Almhedie, A., & Baruch, Y. (2012). Managing HR in the Middle East: Challenges in the public sector. Public Personnel Management, 41(3), 465–492.
-     Kahya. E. (2019). A Wage Scheme based on job and performance evaluations. Journal of Industrial Engineering, 30(3), 187-203
-     Khan, S. A., Rajasekar, J., & Al-Asfour, A. (2015). Organizational career development practices: Learning from an Oman company. International Journal of Business and Management, 10(9), 88–98.
-     Kiragu. K., Mukandala, R. (2003). Public service pay reform: Tactics sequencing and politics in developing countries: Lessons from Sub-Saharan Africa. Draft report, available at: http:www.worldbank.org.
-     Klien, H. J., & Delery, J. E. (2012). Construct clarity in human resource management research: Introduction to the Special Issue. Human Resource Management Review, 22(2), 55–61.
-     Kolachi. N., & Akan. O. (2014). HRD role in organizational development: a case of corporate thinking at ETISALT, UAE. International Business Research, 7(8). 160–167.
-     Manafi, M., Subramaniam, I. D. (2015). Relationship between human resources management practices, transformational leadership and knowledge sharing on innovation in Iranian electronic industry. Asian Social Science, 11(10), 358–385.
-     Matherly, L., Al Nahyan, S. S. (2015). Workplace quotas: Building competitiveness through effective governance of national–expatriate knowledge transfer and development of sustainable human capital. International Journal of Organizational Analysis, 23(3), 456–471.
-     Mellahi, K. (2007). The effect of regulations on HRM: Private sector firms in Saudi Arabia. International Journal of Human Resource Management, 18(1), 85–99.
-     Mohamed, M. I., Multalib, M. A., Abdulaziz, A. M., Ibrahim, M., & Habtoor, N. A. S. (2015). A review of HRM practices and labor productivity: Evidence from Libyan oil companies. Asian Social Science Journal, 11(9), 215–225.
-     Nguyen, D. T. N., Teo, S. T., & Ho, M. (2018). Development of human resource management in Vietnam: A semantic analysis. Asia Pacific Journal of Management, 35(1), 241–284.
-     Obeidat. B. Y., Masa’deh. R., Moh’d. T., & Abdallah. A. B. (2014). The relationships among human resource management practices, organizational commitment, and knowledge management processes: A structural equation modeling approach. Journal of Business and Management, 9(3), 9–26.
-     Olsen, J. E. (2015). Societal values and individual values in reward allocation preferences, Cross Cultural Management. An International Journal, 22(2), 187-200.
-     Peiffer-Smadja. N., Lucet, J. C., Bendjelloul, G., Bouadma, L., Gerard, S., Choquet, C., Jacques, S., Khalil, A., Maisani, P., Casalino, E., & Descamps, D. (2020). Challenges and issues about organizing a hospital to respond to theCOVID-19 outbrea. Clinical Microbiology and Infection, 26(1), 669-672.
-     Rodriquez, J. K., & Scurry, T. (2014). Career capital development of self-initiated expatriates in Qatar: Cosmopolitan globetrotters, experts and outsiders. International Journal of Human Resource Management, 25(2), 190–211.
-     Saleh, S., & Kleiner, B. H. (2005). Issues and concerns facing American companies in the Middle East. Management Research News, 28(2/3), 56–62.
-     Sidani, Y. M., Konard, A., & Karam, C. M. (2015). From female leadership advantage to female leadership deficit: A developing country perspective. Career Development International, 20(3), 273–292.
-     Singh, A., Sharma, J. (2015). Strategies for talent management: A study of select organizations in the UAE. International Journal of Organizational Analysis, 23(3), 337–347.
-     Yazdanim, M. S., Bagheri, M., & Ranjbar. M. (2020). A Comparative Study of Talent Management Models: Lessons for Iran's Human Resources System. Iranian Journal of Comparative Education, 3(1), 609-623.
-     Zaitouni, M., Sawalha, N. N., & Al Sharif, A. (2011). The impact of human resource management practices on organizational commitment in the banking sector in Kuwait. International Journal of Business and Management, 6(6), 108–123.
-     Zeng, H., Chen, X., Xiao, X., & Zhou, Z. (2017). Institutional pressures, sustainable supply chain management, and circular economy capability: Empirical evidence from Chinese eco-industrial park firms. Journal of cleaner production, 155(1), 54-65.