بررسی تأثیر تعامل کارمند با همکاران و سرپرست بر نتایج شغلی با میانجی‌گری دورکاری کارکنان و تعدیل‌گری پویایی محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

دست‌یابی به نتایج شغلی هم‌چون تعهد، درگیری و تاب‌آوری در گرو همکاری سازنده کارکنان با سرپرست و همکاران خود در محیط پویا و متغیر امروزی است. این پژوهش به بررسی نقش میانجی‌گری دورکاری بر تأثیر تعامل کاری بر نتایج شغلی پرداخته‌است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از لحاظ نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی شاغل در یکی از بانک‌های خصوصی کشور به تعداد 670 نفر است که از میان آن‌ها 142 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های گردآوری‌شده با کمک پرسش‌نامه به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و پی‌ال‌اس تجزیه‌و‌تحلیل شده‌اند.تمامی فرضیه‌های مستقیم و غیرمستقیم پژوهش به‌جز فرضیه شش و هفت که به تعدیل‌گری متغیر «پویایی محیط» بر رابطه «تعامل با همکاران و تعامل با سرپرست» با «نتایج کاری» اشاره دارد، در نمونه مورد بررسی در سطح معناداری 95 درصد تأیید شدند.رابطه مطلوب و مثبت کارکنان با سرپرست خود می‌تواند در زمان دورکاری کارکنان سبب بهبود سطح تاب‌آوری شغلی، تعهد شغلی و درگیری شغلی در میان آن‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Employee Interaction with Colleagues and Supervisor on Job Results Mediated By Teleworking of Employees and Adjusting the Dynamics of the Environment

نویسندگان [English]

  • Abbas Darjani 1
  • Mohsen Akbari 2
1 Master of Business Administration, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Achieving job results such as commitment, engagement and resilience depends on the constructive cooperation of employees with their supervisor and colleagues in today's dynamic and changing environment. This study investigates the role of telecommuting mediation on the effect of work interaction on job results. The present study is descriptive in terms of purpose and applied in terms of type. The statistical population includes 670 staff members working in one of the private banks in the country, of which 142 people were randomly selected as the statistical sample. Analysis of the collected data was done using a questionnaire by structural equation modeling method using SPSS and PILAS software. All direct and indirect hypotheses of the research, except hypotheses six and seven, which refer to the adjustment of the variable "environmental dynamics" on the relationship between "interaction with colleagues and interaction with the supervisor" with "work results", were confirmed at a significance level of 95%. A positive relationship between employees and their supervisor can improve the level of job resilience, job commitment, and job conflict among employees during telecommuting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work interaction
  • telework
  • environment dynamics
  • work results
-      ابراهیم‌پور، مصطفی؛ مرادی، محمود و ممبینی، یعقوب. (1393). تأثیر دوسوتوانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی محیطی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(36)، 53-76.
-      امیرحسینی، سیداحسان؛ حسنی، مهدی، ادریسی، حسن، سیاوش‌پور، صدری و حسنی، هادی. (1398). رابطه بین سخت‌رویی و خودکارآمدی با نقش میانجی‌گری تاب‌آوری در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 7(1)، 161-184.
-      انصاری، محمداسماعیل؛ باقری کلجاهی، علی و صالحی، مسلم. (1389). تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه‌پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 31، 35-72.
-      انصافداران، فریده؛ نعامی، عبدالزهرا؛ کرایی، امین و داستان، نصیر. (1397). رابطه بین بازیگری احساسی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی با توجه به نقش تعدیل‌گر حمایت سرپرست در پرستاران بیمارستان‌های شیراز. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(3)، 569-589.
-      تقی زاده مطلق، سیدمحمد. (1393). تأثیر روابط تعاملی فرد با سرپرست و همکاران و جایگاه فرد در سلسله‌مراتب ادراک فضای سیاسی در سازمان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6(1)، 157-174.
-      حقیقی کفاش، مهدی؛ انصاری فرد، محمدرسول و بامدادصوفی، جهانیار. (1393) بررسی فعالیت‌های منابع انسانی مؤثر بر بهره‌وری ادراک شده کارگران از راه دور: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی. فصلنامه مدیریت بهره‌وری. 8(31)، 7-35.
-      دارویی، عباسعلی. (1390). اثر حمایت سرپرست بر رفتار مدنی سازمانی با میانجی‌گری خشنودی شغلی، تناسب فرد-سازمان و تنش شغلی در کارکنان سازمان آب شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
-      رجبی فرجاد، حاجیه و یوسف‌وند، مصطفی. (1399). بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(55)، 59-77.
-      رحیم‌نیا، فریبرز؛ ناظمی، شمس‌الدین و مرادیان، یاشار. (1395). تعامل تیم مدیریت ارشد با ابعاد تاب‌آوری. مطالعات مدیریت راهبردی، 26، 233-248.
-      روح الهی، احمدعلی. (1394). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ادراک‌شده با درگیری شغلی (تأثیر متغیرهای تعدیل‌گر شرایط ایمنی روانی و معناداری روانی). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 10(35)، 77-96.
-      رومانی، سعید؛ حاجی حسین‌نژاد، غلامرضا، فاضلی، نعمت‌اله و حسینی‌خواه، علی. (1398). بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش‌آموزان مدارس روستایی و چندپایه. فصلنامه مطالعات آموزشی و پژوهشگاهی، 21(8)، 167-192.
-      فرجی، رسول؛ بشیری، مهدی؛ یاوری، یوسف و ابراهیمی کنگ لو، حسین. (1395). پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه‌ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش. 3(2)، 187-204
-      شاه‌حسینی، محمدعلی؛ استیری، مهرداد و کشفی، مریم‌السادات. (1395). بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت سرپرست ادراک شده بر تعهد سازمانی و عملکرد فردی کارکنان. فصلنامه مدیریت دولتی، 8 (2)، 373-391.
-      قنبری، علی‌اله و بخت‌جو، شراره. (1390). دورکاری: مبانی، اصول و روش‌ها به انضمام طرح دورکاری در نظام اداری ایران. تهران: شرکت فرآزما پردازش.
-      کاشانی، غلامرضا؛ نجف بیگی، رضا و میرسپاسی، ناصر. (1397). طراحی الگوی اقتضایی دورکاری متناسب با فرهنگ‌های سازمانی، راه حلی جهت ارتقاء بهره‌وری. فصلنامه مدیریت بهره‌وری،44(11)، 67-96.
-      وارث، حامد؛ قنبری کیوی، فریبرز و بناءزاده، محمدجواد. (1399). بررسی آثار متقابل تبادل اطلاعات، سرمایه رابطه‌ای و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک (مورد مطالعه: شرکت‌های پیمانکاری EPC  صنعت نفت و گاز و پتروشیمی). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 12(2)، 378-398.
-     Agarwal, U. A. (2016). Examining Perceived Organizational Politics among Indian Managers: Engagement as Mediator and Locus of Control as Moderator. International Journal of Organizational Analysis, 24(3), 415-437.
-     Azadegan, P. C., Patel, A., Zangoueinezhad, K., & Linderman, A. (2013). The Effect of Environmental Complexity and Environmental Dynamism on Lean Practices. Journal of Operations Management, 31(4), 193-212.
-     Azevedo, A., & Shane, M. J. (2019). A New Training Program in Developing Cultural Intelligence Can also Improve Innovative Work Behavior and Resilience: a Longitudinal Pilot Study of Graduate Students and Professional Employees. International Journal of Management Education,17(3), 100303
-        Bacharach, S. B., & Bamberger, P. A. (2007). 9/11 and New York City Firefighters’ Post Hoc Unit Support and Control Climates: A Context Theory of the Consequences of Involvement in Traumatic Work-Related Events. Academy of Management Journal, 50, 849–868.
-     Carmeli, A., Friedman, Y., & Tishler, A. (2013). Cutivating a Resilience Top Management Team: The Importance of Relational Connections and Strategic Decision Comprehensiveness. Journal of Safety Science, 51, 148-159.
-     Carmeli, A., & Markman, G. D. (2011). Capture, Governance, and Resilience. Strategy Implications from the History of Rome. Strategic Management Journal, 32, 322-341.
-     Campbell, J., & Heales, J. (2016). Factor Structure of Individual Consequences for Teleworking Professionals. Australasian Journal of Information Systems, 20, 1-23.
-     Carver, C. S. (1998). Resilience and Thriving: Issues, Models, and Linkages. Journal of Social Issues, 54, 245-266.
-     Chen, Y., Tjosvold, D., & Pan, Y. (2010). Collectivist Team Values for Korean–Chinese Co-Worker Relationships and Job Performance. International Journal of Intercultural Relations, 34, 475-481.
-     Chen, S., & Scannapieco, M. (2010). The Inlfuence of Job Satisfaction on Child Welfare Worker's Desire to Stay: An Examination of the Interaction Effect of Self-Efifcacy & Supportive Supervisi. Journal of Children and Youth Services Review, 32, 482-486.
-     Chen, T., Li, F., & Leung, K. (2016). When Does Supervisor Support Encourage Innovative Behavior? Opposite Moderating Effects of General Self‐Efficacy and Internal Locus of Control. Journal of Personnel Psychology, 69(1), 123–159.
-     Cheng, C. H. (2011). A Study of Critical Factors of the Job Involvement for Hotel Employees Taking Hotels in Taiwan as an Example. International Journal of Hospitality Management, 30, 990-996.
-     Coenen, M., & Kok, R. (2014). Workplace Flexibility and New Product Development Performance: The Role of Telework and Flexible Work Schedules. European Management Journal, 32(4), 564-576.
-     Conner, M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a New Resilience Scale: The Conner-Davidson Resilience Scale(CD_RISC). Journal of Depression & Anxiety, 18, 76-82.
-     Diamantopoulos, A., Sarstedt, M., Fuchs, C., Wilczynski, P., & Kaiser, S. (2012). Guidelines for Choosing Between Multi-Item and Single-Item Scales for Construct Measurement: A Predictive Validity Perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 434-449.
-     Eldor, L., & Harpaz, I. (2016). A Process Model of Employee Engagement: the Learning Climate and Its Relationship with Extra‐Role Performance Behaviors. Journal of Organizational Behavior, 37(2), 213–235.
-     Eschleman, K. J. (2011). The Effects of Causal Attributions on Subordinate Responses to Supervisor Support, Doctoral Dissertation, Wright State University.
-     Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables & Measurement Error: Algebra and Statistics. Journal of Marketing Research, 382-388.
-     Fornes, S., Rocco, T., & Wollard, K. (2008). Workplace Commitment: a Conceptual Model Developed From Integrative Review of the Research Connections. Journal of Human Resource Development Review, 7(3), 339-357.
-     Goll, I., & Rashid, A. A. (2004). The Moderating Effect of Environmental Munificence and Dynamism on the Relationship between Discretionary Social Responsibility and Firm Performance. Journal of Business Ethic, 49, 41–54.
-     Goulet, L. R., & Singh, P. (2002). Career Commitment: A Reexamination and an Extension. Journal of Vocational Behavior, 61(1) 73–91.
-     Hanaysha, J. (2016). Testing the Effects of Employee Engagement, Work Environment, and Organizational Learning on Organizational Commitment. Journal of Social and Behavioral Sciences, 229, 289–297.
-     Hazak, A. (2018). Perceived Usability of Teleworking Options in Creative Knowledge Work. 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology.
-     Henseler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. (2009). The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing. Journal of Advances in International Marketing, 20, 277-319.
-     Infurna, F. J., & Luthar, S. S. (2017). The Multidimensional Nature of Resilience to Spousal Loss. Journal of Personality and Social Psychology, 112(6), 926–947.
-     Ishak, A. W., & Williams, E. A. (2018). A Dynamic Model of Organizational Resilience: Adaptive and Anchored Approaches. Corporate Communications International Journal, 23(2), 180-196.
-     Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2006). Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators. Management Science Journal, 52(11), 1661-1674.
-     Jansen, J. J., Vera, D. & Crossan, M. (2009). Strategic Leadership for Exploration and Exploitation: The Moderating Role of Environmental Dynamism. The Leadership Quarterly, 20(1), 5-18.
-     Laurent, T., & Flore, B. (2010). Telework: A Challenge to Knowledge Transfer in Organizations. The International Journal of Human Resource Management, 21(13), 2503-2520.
-     Lee, J., & Wang, J. (2017). Developing Entrepreneurial Resilience: Implications for Human Resource Development. European Journal of Training and Development, 41(6), 519–539.
-     Lim, D. H., Hur, H., Ho, Y., Yoo, S., & Yoon, S. W. (2019). Workforce Resilience: Integrative Review for Human Resource Development. PIQ, 33, 77-101.
-     Loi, R., Chan, K. W., & Lam, L. W. (2014). Leader–Member Exchange, Organizational Identification, and Job Satisfaction: A Social Identity Perspective. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(1), 42–61.
-     Losada, M., & Heaphy, E. (2004). The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams: A Nonlinear Dynamics Model. American Behavioral Scientist Journal, 47, 740-765.
-     Martin, B. H., & Macdonnell, M. R. (2012). Is Telework Effective for Organizations?. Journal of Management Research Review, 35(7), 602-616.
-     Milliman, J., Gatling, A. & Kim, J. S. (2018). The Effect of Workplace Spirituality on Hospitality Employee Engagement, Intention to Stay, and Service Delivery. Journal of Hospitality and Tourism Management, 35 (8), 56-65.
-     Morganson, V.J., Major, D. A., Oborn, K. L., Verive, J. M.,  & Heelan, M. P. (2010). Comparing Telework Locations and Traditional Work Arrangements: Differences in Work-Life Balance. Journal of Managerial Psychology, 25(6), 578-595.
-     Pérez, M. M., Sánchez, A. M., Carnicer, P., & Jiménez, M. (2004). A Technology Acceptance Model of Innovation Adoption: The Case of Teleworking. European Journal of Innovation Management, 7(4), 280-291.
-     Richard, E. M., Bupp, C. P., & Alzaidalsharief, R. G. (2016). Supervisor Empathy Moderates the Negative Effects of Customer Injustice. Journal of Emotions & Organizational Governance (Research on Emotion in Organizations), 12(12), 117-140.
-     Richards, H., King, G., Reid, M., Selvaraj, S., McNicol, I., Brebner, E., & Godden, D. (2005). Remote Working: Survey of Attitudes to Ehealth of Doctors and Nurses in Rural General Practices in the United Kingdom. Family Practice Journal, 22, 2–7.
-     Richardson, G. E. (2002). The Metatheory of Resilience & Resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58(3), 307–321.
-     Revilla, E., Prieto, I. M., & Prado, B. R. (2010). Knowledge Strategy: Its Relationship to Environmental Dynamism And Complexity in Product Development. Know Edge & Process Management Journal, 17(1), 36-47.
-     Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2010). Defining and Measuring Work Engagement: Bringing Clarity to the Concept. in: Bakker, A.B., Leiter, M.P. (Eds.), Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research. Psychology Press, New York.
-     Sharma, J., & Dhar, L. R. (2016). Factors Inflouencing Job Performance of Nursing Staff: Mediating Role of Affective Commentment. Personnel Review Journal, 45(1), 161-182.
-     Shanock, L. R., & Eisenberger, R. (2006). When Supervisors Feel Supported: Relationships with Subordinates' Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, And Performance. Journal of Applied Psychology, 91(3), 689–695.
-     Soroui, S. T. (2020). Understanding The Drivers and Implications of Remote Work From the Local Perspective: An Exploratory Study into the Dis/Reembedding Dynamics. Technology in Society, In Press.
-     Taskin, L. (2009). Introducing Telework in a Public and Bureaucratic Environment: A not Conventional Change? Louvain. Center for Research in Entrepreneurial Change & Innovative Strategies, 43, 294-310.
-     Tusaie, K., & Dyer, J. (2004). Resilience: A historical review of the Construct. Holistic Nursing Practice Journal, 18(1), 3–10.
-     Yang, F., Liu, J., Huang, X., Qian, J., Wang, T., Wang, Zh., & Yu, H. (2018). How Supervisory Support for Career Development Relates to Subordinate Work Engagement and Career Outcomes: The Moderating Role of Task Proficiency. Human Resource Management Journal, 1-14.
-     Yousaf, A., Yang, H., & Sanders, K. (2015). Effects of Intrinsic and Extrinsic Motivation on Task and Contextual Performance of Pakistani Professionals: The Mediating Role of Commitment Foci. Journal of Managerial Psychology, 30(2), 133-150.
-     Zhou, L., Wang, M., Chen, G., & Shi, J. (2012). Supervisors' Upward Exchange Relationships and Subordinate Outcomes: Testing the Multilevel Mediation Role of Empowerment. Journal of Applied Psychology, 97(3), 668–680.