طراحی و تبیین الگوی اثربخش سازمان‌های فضیلت‌گرا با محوریت مؤلفه‌های ساختاری، رفتاری و محیطی و پایش وضعیتی بانک توسعه تعاون ایران (مورد مطالعه: استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی و تبیین الگوی اثربخش سازمان‌های فضیلت‌گرا با بانک توسعه تعاون ایران است. این پژوهش از نظر روش، مبتنی بر روش ترکیبی (کیفی- کمی) و از انواع مطالعات توصیفی- تحلیلی با تأکید بر روش دلفی بوده و به لحاظ هدف، بنیادی- کاربردی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 39 نفر از خبرگان و اعضای هیئت علمی و در بخش کمّی دربرگیرنده 160 نفر از کارکنان و کارشناسان بانک توسعه تعاون استان اصفهان است که به روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و طبقه‌ای مورد ارزیابی و با ابزار پرسش‌نامه مورد سنجش قرار گرفته‌اند. روایی ابزار پژوهش در بخش کیفی با استفاده از فنون کنترل اعضاء و جست‌وجوی داده‌های موازی، فرایندهای ساختاریافته جمع‌آوری، حفظ و تبیین داده‌ها و استفاده از کارگروه متخصص و در بخش کمّی با بهره‌گیری از فن اعتبار صوری و محتوایی و ارزیابی برازش مدل‌های معادلات ساختاری ارزیابی شده و پایایی پژوهش با به‌کارگیری روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. هم‌چنین، به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و آموس بهره گرفته شده است. یافته‌های نشان دادند که الگوی سازمان‌های فضیلت‌گرا در بانک توسعه تعاون دارای سه بُعد ساختاری، رفتاری و محیطی، 20 مؤلفه و 167 شاخص است. پایش وضعیتی بانک توسعه تعاون نیز نشان داد که میانگین نمره شاخص فضیلت‌گرایی سازمانی در این مؤسسه بانکی 6/13 بوده و تمامی مؤلفه‌های اندازه‌گیری شده آن وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Effective Model of Virtuous Organizations with a Focus on Structural, Behavioral, and Environmental Components and Situational Monitoring of the Bank Tose'e Ta'avon of Iran (Case Study: Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • Shahram Hafezi 1
  • Abdolkhalegh Golami 2
  • Hamidreza Yazdani 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran.
3 Ph.D. candidate in Public Administration, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design and explain the effective model of virtuous organizations with the Cooperative Development Bank of Iran. In terms of method, this research is based on a combined method (qualitative-quantitative) and is one of the types of descriptive-analytical studies with emphasis on the Delphi method and is fundamental-applied in terms of purpose. The statistical population in the qualitative part includes 39 experts and faculty members and the quantitative part includes 160 employees and experts of the Bank Tose'e Ta'avon of Isfahan Province who have been evaluated by purposeful and stratified sampling methods and measured by a questionnaire. Validity of research tools in the qualitative part using member control techniques and parallel data retrieval, structured processes of collecting, preserving and explaining data and using expert working groups and in the quantitative part formal and content validation techniques were used and the reliability of the study was confirmed using Cronbach's alpha method. Also, SPSS and Amos software have been used to analyze the data. Findings showed that the model of virtuous organizations in the Bank Tose'e Ta'avon has three dimensions: structural, behavioral, and environmental, with 20 components and 167 indicators. The status monitoring of the Cooperative Development Bank also showed that the average score of the organizational virtue index in this banking institution is 13.6 and all the measured components are in a relatively good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtuous Organization
  • structural dimension
  • behavioral dimension
  • Environmental dimension
  • Bank Tose'e Ta'avon
-      اسکندری، اصغر و قنبری، سیروس. (1397). ارتباط رهبری فضیلت‌گرا با یادگیری سازمانی: تبیین نقش واسطه‌ای استقلال شغلی معلمان. دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 6 (11)، 29-51.
-      پابرجا، الهام؛ آهنگ، فرحناز و حیدربیگی، شهلا. (1395). بررسی رابطه فضیلت‌سازمانی و شادی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 11 (42)، 161-187.
-      پاپکین، ریچارد و استرول، آوروم. (1385). کلیات فلسفه، ترجمه جلال‌الدین مجتبوی (چاپ دوم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-      حجازی‌فر، سعید و باقری کنی، صباح الهدی. (1390). فضیلت‌های محوری در سازمان‌های فضیلت مدار. فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1(3)، 117-143.
-      خشوعی، مهدیه سادات و نوری، ابوالقاسم. (1392). ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی سازمانی در آن. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 14 (4)، 27-35.
-      دانایی‌فرد، حسن؛ باقری کنی، مصباح‌الهدی و حجازی‌فر، سعید. (1394). شناسایی مؤلفه‌های سازمان‌های فضیلت محور و جهادی موردپژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 23 (4)، 45-71.
-      دانایی‌فرد، حسن؛ امراللهی بیوکی، ناهید و فانی، علی‌اصغر. (1394). ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت‌گرایی در عرصه مطالعات سازمانی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 22، 15-34.
-      رحمان سرشت، حسین و حبیبی بدرآبادی، محبوبه. (1391). ارتباط پایبندی سازمان به فضائل اخلاقی و سلامت سازمان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 7 (3)، 1-10.
-      زین‌آبادی، حسن‌رضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و دهقانی‌زاده، مرضیه. (1397). طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان یزد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 13 (3)، 284-303.
-      زمانی، غلامحسین. (1395). نظریه مسئولیت‌مداری انسان: رهیافت اخلاقی در کشاورزی و محیط‌زیست. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 12 (1)، 149-163.
-      شکاری، حمیده و جلالیان، نجمه. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر فضیلت‌گرایی و رتبه‌بندی آن عوامل در بیمارستان‌های آموزشی یزد. فصلنامه طلوع بهداشت، 14 (2)، 125-137.
-      صابر زوارم، جعفر و سلیمان پورعمران، محبوبه. (1397). بررسی رابطه فضیلت سازمانی و سرمایه اجتماعی با سلامت معنوی کارکنان. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13 (49)،1-13.
-      صبری، علی و کاظم علوی، سید محمد. (1395). رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو فارابی. فصلنامه الهیات تطبیقی، 7 (16)، 101-114.
-      ضماهنی، مجید و شکاری، حمیده. (1395). مدل ساختاری سازمان فضیلت‌گرا در دانشگاه‌های منتخب استان یزد. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 3 (15)، 49-63.
-      عابدی رنانی، علی. (1396). اخلاق فضیلت سازمانی: کاربرد اخلاق فضیلت در مدیریت. فصلنامه معرفت، 26 (239)، 61-72.
-      قنبری، سیروس؛ درخشان، مژگان؛ زندی، خلیل و سیف پناهی، حامد. (1395). ساختار عاملی و همسانی درونی پرسش‌نامه اخلاق و فضیلت سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11 (3)، 69-76.
-      مشبکی اصفهانی، اصغر و رضایی، زینب. (1397). بررسی تأثیر فضیلت سازمانی و تعلق‌خاطر کاری بر تعهد سازمانی. فصلنامه مدیریت (بهبود و تحول)، 22 (73)، 1-23.
-      مرزوقی، رحمت اله؛ سلیمی، قاسم و همراهی، فرهاد. (1397). تبیین نقش فضیلت سازمانی در ارتقای اعتماد سازمانی در سازمان‌های دولتی اخلاق محور. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 13(1)، 27-37.
-      میرغفوری، سید حبیب‌اله؛ عطائی قراچه، مسعود؛ گنجی اشکذری، مصطفی و عالی، آرزو. (1396). بررسی رابطه میان بهروزی روان‌شناختی وفاداری کارکنان با تأکید بر نقش فضیلت سازمانی (موردمطالعه: بانک کشاورزی استان یزد). فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی. 15 (3)، 647-666.
-      نجف‌بیگی، رضا؛ موسی خانی، مرتضی؛ دانشفرد، کرم‌اله؛ دلاور، علی و همراهی، مهرداد. (1393). طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 7 (24)، 47-66.
-     Bright, D., Cameron, k., & Caza, A. (2006). The Amplifying and Buffering Effects of Virtuousness in Downsized Organizations. Journal of Business Ethics, 64, 249–269.
-     Bright, D., Bradley, A., & Kanov, J. (2013). Reconsidering virtues: differences of perspective in virtue ethics & positive social science. Journal of Business Ethics, 119 (4), 445-460.
-     Cameron, K. S. (2010). Five keys to flourishing in trying times. Leader to Leader, 99, 91-99.
-     Cameron, K., Dutton, J., & Quinn, R. (2003). Positive Organizational Scholarship. San Francisco: Berrett Koeheler.
-     Cameron, K. S., Bright, D., & Caza, A. (2004). Exploring the Relationships between Organizational Virtuousness and Performance. Journal of American Behavior Scientist, 47 (6), 766-790.
-     Cawley, M., Martin, J., & Johnson, J. (2000). A Virtues Approach to Personality. Personality and Individual Differences Journal, 28, 997-1013.
-     Chun, R. (2009). Corporate’s responsibility to employees during a merger: organizational virtue and employee loyalty. Journal of Corporate Governance, 9(4), 473-483.
-     Fani, A. A., Danaiefard, H., & Cheshmeh Noushi, S. (2012). The Impact of Human Resources Management Practices on Organizational Happiness with the Mediating Role of Organizational Virtue. Thesis of Master's Degree in Public Administration, Tarbiat Modares University Iran. [In Persian].
-     Fernando, A. C. (2009). Business Ethics: An Indian Perspective, India: Dorling Kindersley.
-     Friedman, H. H., Friedman, I. W. & Kass-shraibman, F. (2008). Ethical Imperatives of CEO's: Creating the virtuous corporation. Journal of Business systems Governance and Ethics, 1(9), 11-91.
-     Friedman, H. H., & Friedman, L. W. (2009). How virtuous is your firm? A checklist. Electronic Journal of Business Ethics and organization studies, 19(1), 19-21.
-     Lipman-Blumen, J., & Leavitt, H. J. (1999). Hot Groups: Seeking Them, Feeding Them, and Using Them to Ignite Your Organization. New York: Oxford University Press.
-     Lilius, J., Worline, M., Maitlis, S., Kanov, J., Dutton, J., & Frost, P. (2008). The contours and consequences of compassion at work. Organ Behave Journal, 29, 199-218.
-     Luthans, F., & Youssef. C. (2007). Emerging positive organizational behavior. Leadership institute faculty publication. Leadership Institute Faculty Publications Journal, 8, 321- 349.
-     Gavin, J.H., & Mason, R.O. (2004). The virtuous organization: The value of happiness in the workplace. Organizational Dynamics Journal, 33 (4), 379-92.
-     Gowri, A. (2007). On Corporate Virtue. Journal of Business Ethics, 70(4), 391–400.
-     Heaphy, E., & Dutton, J. (2008). Positive Social Interactions and the Human Body at Work: Linking Organizations and Physiology. Academy of Management Review Journal, 1 (33), 137-162.
-     Hackett‚ R. D., & Wang, G. (2012). ‌Virtue and leadership an integrating conceptual framework founded in Aristotelian and Confucian perspctives on virtues‌. Journal of Mamagement Decision, 50(5), 868-899.
-     Hessel, I. (2013). Developing a Virtuos Aspect of Leadership: A Case Study of the Virtuous Projects Approach to Leadership Development, Master Thesis in Education, Department of Educational Research, University of Oslo.
-     Manz, C. C., Cameron, K. S, Manz, K. P., Marx, R. D., & Neal, J. (2008). The Virtuous Organization: Insights from Some of the World Leading Management Thinkers. World Scientific Publishing Company.
-     Moberg, D. (1999). The big five and organization virtue. Business Ethics Quarterly, 9 (2), 245-272.
-     Moore, G. (2005). Humanizing business: a modern virtue ethics approach. Business Ethics Journal, 15 (2), 237-255.
-     Nepean, W. ‌ (2007). Virtuous Firms Perform Better: An Empirical Investigation of Organizational Virtues and Performance. Business Post Comment.
-     Paine, L. S. (2003). Value shift. New York: McGraw-Hill.
-     Pearce, C. L., Waldman, D. A., & Csikszentmihalyi, M. (2006). Virtuous Performance: A Theoretical Model and Research Agenda. Management Department Faculty Publications, 3 (1-2), 77-60.
-     Rego, A., Ribeiro, N., Cunha, P.M.E., & Jesuino, J.C. (2011). How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of Business Research, 64 (5), 524- 532.
-     Rodwell, A. (2011). Impact of Authentic Leadership and Virtuousness on Organizational Performance during a Downsizing Exercise, SBS HDR Student Conference, University of Wollongong.
-     Seligman, M. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In C. R. Snyder& S J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 3-9). NewYork: Oxford University Press.
-     Ugwu, F. (2012). Are Good Morals Often Reciprocated? Perception of Organizational Virtuousness and Optimism as Predictors of Work Engagement. Asian Journal of Social Science and Humanities, 1 (3), 188-198.
-     Wright, T., & Goodstein, J. (2007). Character is not dead in management research: A Review of individual character and organizational-level virtue. Journal of Management, 33(6), 928-958.
-     Xia, L., & Weizheng, C. (2013). The concept and realization of organizational virtuousness. Orient academic forum. Chengdu: Management School of Southwest University of Nationalities.
-     Zigon, J. (2008). Morality: an anthropological perspective. Oxford: Berg.