بررسی رابطه سازگاری شغلی با فلات زدگی شغلی با نقش تعدیل گر خودکارآمدی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی با نقش تعدیل‌گر خودکارآمدی شغلی انجام شده است. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا به تعداد 475 نفر بود که براساس فرمول کوکران 212 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های سازگاری شغلی از پرسش‌نامه‌ی استاندارد دیویس و لافکوایست (1984)، فلات‌زدگی از پرسش‌نامه‌ی استاندارد میلیمان (1992)، خودکارآمدی شغلی از پرسش‌نامه‌ی استاندارد شرر و مادوکس (1982) استفاده شده است. روایی این پژوهش از طریق روایی محتوا و پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای هریک از پرسش‌نامه‌ها به‌ترتیب 859/0، 865/0 و 815/0 مورد تأیید قرار گرفته است. اطلاعات به‌دست آمده با الگوسازی استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه‌و‌تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که خودکارآمدی شغلی به‌عنوان تعدیل‌گر رابطه‌ی بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی مطرح است. هم‌چنین نتایج نشان داد که سازگاری شغلی و ابعاد مختلف آن با فلات‌زدگی شغلی رابطه‌ی مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Job Adjustment and Career Plateauing With the Moderating Role of Job Self-Efficacy (Case Study: Deputy of Human Resources Staff of Iran Police)

نویسندگان [English]

  • Hajieh Rajabi Farjad 1
  • َAhmad Reza Esmaieli 2
  • Mahdi Farjami 3
1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Organizational Resources, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Human Resources Management, Faculty of Organizational Resources, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
3 Master Student of Human Resource Management, Faculty of Organizational Resources, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between job adjustment and career plateauing with the moderating role of job self-efficacy. The statistical population of all employees of the Deputy of Human Resources staff of Iran Police was 475 people and 212 people were selected as a statistical sample based on Cochran's formula. The Davis and Lafkauette (1984) Standard Questionnaire, the Milliman Standard Questionnaire (1992), and the Scherer-Maddox (1982) Standard Self-Efficacy Questionnaire were used to collect job adjustment data. The validity of this study was confirmed by content validity and reliability by Cronbach's alpha for each of the questionnaires were 0.859, 0.865, and 0.815, respectively. The obtained data were analyzed by modeling using the structural equation method and SPSS and Smart PLS software. Findings indicate that job self-efficacy is considered as a modulator of the relationship between job adjustment and job burnout. The results also showed that job adjustment and its various dimensions have a positive and significant relationship with career plateauing.[1].daevis&lafcovist


[2].miliman

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job self-efficacy
  • job adjustment
  • Career plateauing
  • Structural equations
-      احمدنژاد، محمود؛ حسنی، محمد؛ سپهریان، فیروزه و شجاعی، خه بات. (1391). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی و حق‌التدریس مقطع ابتدایی شهرستان سردشت در سال تحصیلی 90 ـ 89. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 9(32)، 123-136.
-      باغبان، مهدی؛ حسینیان، شهامت و دانایی، ابوالفضل. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر فلات زدگی شغلی کارکنان ناجا. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 6(3)، 23-52.
-      حاتمی، محبوبه. (1396). بررسی رابطه فلات شغلی و لنگرهای شغلی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در میان کلیه معلمان زن متوسطه دوم شهرستان راز و جرگلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.
-      حیدری، آرمان؛ بهشتی، سیدصمد؛ شهریاری، مرضیه و نواح، عبدالرضا. (1398). مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت‌علمی گروه علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های ایران. فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 5(15)، 148-175.
-      رجبی فرجاد، حاجیه و علی‌پورصبحی، فرحناز. (1397). بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات زدگی شغلی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8(4)، 45-68.
-      شفیع‌آبادی، عبداله. (1381). راهنمایی مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: انتشارات سمت.
-      شهرابی فراهانی، لیلا. (1391). بررسی مفهوم و مؤلفه‌های نظریه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین معلمان زن منطقه ۱۵ تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(12)، 162-180.
-      طالقانی، جهانگیر و متقی، محمدحسین. (1381). بررسی رابطه سبک‌های رفتاری متعاقب مواجهه با پدیده سکون در مسیر ترقی شغلی و عملکرد کارکنان در شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
-      کلاه چیان، محمود و رحمتی نیا، روح اله. (1396). تبیین پدیده فلات زدگی شغلی در کارکنان سازمان‌های امنیتی. فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی، 6(22)، 55-90.
-      واحدی، مجید؛ بشیربنائم، یاسر و رسولی، مریم. (1392). بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه‌های انسانی. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 23(73)، 25-62.
-      وزیری گهر، حمیدرضا و طاهره حسینی، طاهره السادات. (۱۳۹۸). بررسی تأثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی شغلی با نقش میانجی تناسب فرد- شغل و تناسب فرد- سازمان مورد مطالعه: بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین (سازمان تأمین اجتماعی). تهران: سومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
-     Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H .Freeman
-     Beheshtifar. M., & Modaber, H. (2013). The investigation of Relation between Occupational Stress and Career Plateau, interdisciplinary. Journal of Contemporary Research in Business, 4(11), 650 – 660.
-     Davis, R., & Lofquist, L. (۱۹۸۴). A psychological theory of Work adjustment. Minneapolis, MN: University of Minnesota press.
-     Hurst, C. S., Kungu, K., & Flott, P. (2012). Stress, organizational citizenship behaviors, and coping: comparisons among plateaued and non-plateaued employees. Business and Management Research, 1(3), 17-27.
-     Jiang, Z., Hu, X., & Wang, Z. (2018). Career adaptability and plateaus: The moderating effects of tenure and job self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 104, 59-71.
-     Jiang, Zhou. (2016).The relationship between career adaptability and job content plateau: The mediating roles of fit perceptions. Journal of Vocational Behavior, 95–96, 1-10.
-     Kleinsasser, R. C. (2014). Teacher efficacy in teaching and teacher education. Journal of Teaching and Teacher Education, 44, 168-179
-     Lee, P. C. B. (2003). Going beyond career plateau: using professional plateau to account for work outcomes. Journal Management Development, 22(6), 538-551.
-     McCleese, C. S., Eby, L. T., Scharlau, E. A., & Hoffman, B. H. (2007). Hierarchical, job content, and double plateaus: a mixed method study of stress, depression and coping responses. Journal of Vocational Behavior, 71, 282-299.
-     Salami, S.O. (2010). Career plateauing and work attitudes: moderating effects of mentoring with Nigerian employees. The Journal of International Social research, 3(11), 499 – 508.
-     Saleem, A., & Shah, A. (2011). Self-efficacy as a stress-coping mechanism among teachers: A critical literature review. African Journal of Business Management, 5(35), 13435-13441.
-     Tremblay, M., & Roger, A. (2004). Career plateauing relations: the moderating role of job scope, role ambiguity and participating among Canadian managers. International Journal of Human Resource Management, 15(6), 996-1017.
-     Vancouver, J. B., More, K. M., & Yoder, R. J. (2008). Self-efficacy and resource allocation: Support for a non-monotonic discontinuous model. Journal of Applied Psychology, 93(1), 35-47.