اثر شایستگی‌های مسیر شغلی بر قابلیت استخدام‌پذیری با تحلیل نقش میانجی و تعدیل‌گر موفقیت مسیر شغلی و شوک‌های مسیر شغلی (مورد مطالعه: مجمع عمومی انجمن حساب‌رسان خبره ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر شایستگی‌های مسیر شغلی بر قابلیت استخدام‌پذیری با در نظر گرفتن متغیر میانجی موفقیت مسیر شغلی و متغیر تعدیل‌گر شوک‌های مسیر شغلی در انجمن حساب‌رسان خبره ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش در زمره پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش 396 نفر از اعضای مجمع عمومی انجمن حساب‌رسان خبره ایران است که بر اساس جدول مورگان از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم 195 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شده است که پایایی آن‌ها به وسیله روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان‌دهنده اثر مثبت و معنی‌دار شایستگی‌های مسیر شغلی هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق موفقیت مسیر شغلی بر قابلیت استخدام‌پذیری کارکنان است. هم‌چنین نتایج حاکی از این بود که شوک‌های مسیر شغلی موجب تعدیل اثر شایستگی‌های مسیر شغلی بر قابلیت استخدام‌پذیری کارکنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Career Path Competencies on Employability by Analyzing the Mediating and Moderating Role of Career Path Success and Career Path Shocks (Case Study: General Assembly of Iranian Association of Certified Public Accountants)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hakak 1
  • Fariborz Fathi Chegeni 2
  • Masood Sepahvand 3
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 PhD candidate, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 PhD candidate, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of career path competencies on employability by considering the mediating variable of career path success and the variable of career path shock adjustment in the Iranian Association of Certified Public Accountants. The present research is applied in terms of purpose and descriptive survey research in terms of method. The statistical population of the study is 396 members of the General Assembly of the Iranian Association of Certified Public Accountants, from which a sample of 195 people was selected by simple random sampling based on Morgan's table. Standard questionnaires were used to collect research data, the reliability of which was confirmed by Cronbach's alpha method. Structural equation modeling has been used to analyze the data. The results of data analysis show a positive and significant effect of career path competencies both directly and through career success on the employability of employees. The results also showed that career path shocks moderate the effect of career path competencies on the employability of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Qualifications
  • Employability
  • career success
  • Career Shocks
-      احسانی‌فر، محمد؛ گرجی کرسامی، علی و سیاه چشم هرزندی، مهری. (1398). تأثیر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14 (52)، 109-136.
-      توکلی، عبداله و مرادی، محمد (1397). پنداشت کارکنان از قابلیت استخدام خود و ارتباط آن با تعهد سازمانی در دستگاه‌های دولتی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7 (2)، 1-30.
-      حسن‌پور، اکبر؛ زاهدی، شمس‌السادات و عباسی، طبیه. (1390). بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان‌های دولتی. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. 9 (1)، صص 119-142.
-      رضوانیان، فاطمه و سمیعی، فاطمه. (1395). موفقیت شغلی ذهنی و عینی: نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 6 (1)، 23-36.
-      زاهدی، سید محمد و زکی‌زاده، سهیلا. (1393). تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیت کارراهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان قزوین. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1393 (17)، 63-73.
-      زاهدی، شمس‌السادات و حسن‌پور، اکبر. (1388). پژوهشی پیرامون عوامل فردی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در بخش دولتی ایران. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 4 (13)، 26-48.
-      زاهدی، شمس‌السادات؛ روشندل اربطانی، طاهر و حسن‌پور، اکبر. (1389). عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان‌های دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی، 2 (4)، 73-88.
-      زراعتکار، سمیه و کاس آقائی، ندا. (1399). تأثیر قابلیت سازمان بر عملکرد با نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت سهامی بیمه ایران‌شهر تهران. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15 (56)، 127-154.
-      شیرزادی، علی و اژدری، گلناز. (1393). مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی‌های شغلی دانش‌آموزان: موردکاوی مشاغل. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 4 (2)، 66-81.
-     Ackerman, J., Brenninkmeijer, V., Huibers, M., & Blonk, R. W. B. (2013). Competencies for the contemporary career: Development and preliminary validation of the Career Competencies Questionnaire. Journal of Career Development, 40(3), 245-267.
-     Akkermans, J., Seibert, S. E., & Mol, S. T. (2018). Tales of the unexpected. Integrating career shocks in the contemporary career literature. South African Journal of Industrial Psychology, 44(1), 1-10.
-     Arthur, M. B., Khapova, S. N., & Wilderom, C. P. (2005). Career success in a boundary less career world. Journal of organizational behavior, 26(2), 177-202.
-     Baruch, Y., Wordsworth, R., Mills, C., & Wright, S. (2016). Career and work attitudes of blue-collar workers, and the impact of a natural disaster chance event on the relationships between intention to quit and actual quit behavior. European Journal of Work and Organizational Psychology, 25(3), 459-473.
-     Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospects. The Academy of Management Journal, 39, (4), 779-801.
-     Blokker, R., Akkermans, J., Tims, M., Jansen, P., & Khapova, S. (2019). Building a sustainable start: The role of career competencies, career success, and career shocks in young professionals’ employability. Journal of Vocational Behavior, 112, 172-184.
-     Bright, J. E. H., Pryor, R. G. L., & Harpham, L. (2005). The role of chance events in career decision making. Journal of Vocational Behavior, 66(3), 561-576.
-     Briscoe, J. P., & Finkelstein, L. M. (2009). The ‘new career’ and organizational commitment: Do boundary less and protean attitudes make a difference? Career Development International, 14(3), 242–260.
-     Chen, C. P. (2005). Understanding career chance. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5(3), 251-270
-     Colakoglu, S. N. (2011). The impact of career boundary less on subjective career success: The role of career competencies, career autonomy, and career insecurity. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 47-59.
-     Devon, H. A., Block, M. E., Moyle, P., Ernst, D. M., Hayden, S. J., & Lazzara, D. J. (2007). A psychometric toolbox for testing validity and reliability. Journal Nurse School, 39, 155- 64.
-     De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, 73 (3), 449–456.
-     De Vos, A., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2015). Handbook of research on sustainable careers. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
-     De Vos, A., De Hauw, S., & Van der Heijden, B. I. (2011). Competency development and career success: The mediating role of employability. Journal of Vocational Behavior, 79(2), 438-447.
-     Direnzo, M.S., Greenhaus, J.H., & Weer, C.H. (2015). Relationship between protean career orientation and work-life balance: a resource perspective. Journal of Organizational Behavior, 36(4), 538-560.
-     Finn, D. (2000). From full employment to employability: A new deal for Britain’s unemployed. International Journal of Manpower, 21(5), 384-399.
-     Forrier, A., Verbruggen, M., & De Cuyper, N. (2015). Integrating different notions of employability in a dynamic chain: The relationship between job transitions, movement capital and perceived employability. Journal of Vocational Behavior, 89(2015), 56-64.
-     Francis-Smythe, J., Haase, S., Thomas, E., & Steele, C. (2013). Development and validation of the career competencies indicator (CCI). Journal of Career Assessment, 21(2), 227- 248.
-     Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14–38.
-     Grimland, S., Vigoda-Gadot, E., & Baruch, Y. (2012). Career attitudes and success of managers: The impact of chance event, protean, and traditional careers. International Journal of Human Resource Management, 23(6), 1074–1094.
-     Hall, D. T. (2004). The protean career: A quarter-century journey. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 1–13.
-     Hallmann, K., Breuer, C., Ilgner, M., Giel, T., & Rossi, L. (2018). Determinants of elite athletes’ extrinsic and intrinsic career success. Journal of Sport, Business and Management, 8(4), 375-392.
-     Hennekam, S. (2016). Competencies of older workers and its influence on career success and job satisfaction. Employee Relations Journal, 38(2), 130-146.
-     Heslin, P. A. (2005). Conceptualizing and evaluating career success. Journal of organizational behavior, 26(2), 113-136.
-     Hirschi, A. (2010). The role of chance events in the school-to-work transition: The influence of demographic, personality and career development variables. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 39-49.
-     Hirschi, A., & Valero, D. (2017). Chance events and career decidedness: Latent profiles in relation to work motivation. The Career Development Journal, 65(1), 2-15.
-     Joseph, D., Boh, W. F., Ang, S., & Slaughter, S. (2012). The career paths less (or more) traveled: A sequence analysis of IT career histories, mobility patterns, and career success. MIS Quarterly, 36(2), 427–452.
-     Koivisto, P., Vuori, J., & Vinokur, A. D. (2010). Transition to work: Effects of preparedness and goal construction on employment and depressive symptoms. Journal of Research on Adolescence, 20, 869–892.
-     Kuijpers, M., & Scheerens, J. (2006). Career competencies for the modern career. Journal of Career Development, 32(4), 303-319.
-     Lin, Y. (2015). Are you a protean talent? The influence of protean career attitude, learning-goal orientation and perceived internal and external employability. Career Development International, 20(7), 753-772.
-     McClelland, D. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence". American Psychologist, 28(1), 1-14.
-     Nabi, G.R. (2003). Situational Characteristics and Subjective Career Success: The Mediating Role of Career-Enhancing Strategies. International Journal of Manpower, 24(6), 653-671.
-     Raymond, A. (1996). Is Career Management Related to Employee Development and Performance?. Journal of Organizational Behavior, 17 (2), 119-133.
-     Rojewski, J. W. (1999). The role of chance in the career development of individuals with learning disabilities. Learning Disability Journal, 22(4), 267-278.
-     Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In Career choice and development (4 ed., pp. 205), San Francisco: Jossey-Bass.
-     Savickas, M. L. (2005). The Theory and Practice of Career Construction. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp 42–70). John Wiley & Sons, Inc.
-     Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661–673.
-     Scott, D. S., Graham R. C., Amy H., & Nick, T. P. (2011). Competency modeling in extension education: Integrating an academic extension education model with an extension human resource management model. Journal of Agricultural Education, 52(3), 64-74.
-     Seibert, S. E., Kraimer, M. L., Holtom, B. C., & Pierotti, A. J. (2013) 'Even the best laid plans sometimes go askew: Career self-management processes, career shocks, and the decision to pursue graduate education', Journal of Applied Psychology, 98(1), 169-182.
-     Slay, H. S., Taylor, M. S., & Williamson, I. O. (2006, February). Midlife transition decision processes and career success: The role of identity, networks, and shocks. Academy of Human Resource Development Annual Conference, Columbus, Ohio.
-     Thijssen, J.G., Van der Heijden, B., & Rocco, T.S. (2008). Toward the Employability—Link Model: Current Employment Transition to Future Employment Perspectives. Journal of Human Resource Development Review, 7(2), 165-183
-     White, R. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review Journal, 66, 297-333.
-     Wok. S., & Hashim, J. (2017). Communication Power as a Mediator on Networking and Career Success: A Structural Equation Modeling Approach. Communications of the IBIMA, 2017 (2017), 1-14.
-     Zafar, J., Farooq, M., & Quddoos, M. U. (2017). The Relationship between Protean Career Orientation and Perceived Employability: A Study of Private Sector Academics of Pakistan. Journal of Management Sciences, 4(2), 133-145.