بررسی رابطه عدم اطمینان تقاضا، مشارکت راهبردی و برون‌سپاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، مدیریت منابع انسانی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان تقاضا، مشارکت راهبردی منابع انسانی و برون‌سپاری منابع انسانی با مزیت رقابتی ضمن بررسی اثر تعدیل‌کننده سرمایه انسانی راهبردی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری 115 نفر از کارکنان شرکت ورزشی کراس به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. منظور تحلیل داده‌ها، روش حداقل مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به‌منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه‌های پژوهش بیش‌تر از 7/0 است. نتایج به‌دست آمده، حاکی از آن است که عدم اطمینان تقاضا بر برون‌سپاری منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و مشارکت راهبردی منابع انسانی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر برون‌سپاری منابع انسانی می‌گذارد. نتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار برون‌سپاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی را تأیید کرد. برون‌سپاری منابع انسانی ارتباط میان عدم اطمینان تقاضا و مزیت رقابتی را از یک‌سو و ارتباط میان مشارکت راهبردی منابع انسانی و مزیت رقابتی را از سوی دیگر میانجی‌گری می‌کند. با این وجود، سرمایه انسانی راهبردی ارتباط میان برون‌سپاری منابع انسانی و مزیت رقابتی را در شرکت کراس تعدیل می‌کند. در صورتی‌که مدیران شرکت‌های ورزشی به‌دنبال دست‌یابی به مزیت رقابتی هستند، باید عدم‌اطمینان‌ها در تقاضا را مدیریت کنند و منابع انسانی را در برنامه‌ها مشارکت دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Demand Uncertainty, Strategic Partnership and Outsourcing of Human Resources in Gaining Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • Hossein Damghanian 1
  • Mohammad Keshavarz 2
  • Hasan Esmaielian 3
  • Zohreh Zadeh Mohammad 4
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 PhD candidate, Public Administration, Organizational Behavior, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 PhD candidate, Business Management, Organizational Behavior and Human Resources, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Master, Human Resource Management, Higher Institute of Management Education and Research and Planning, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationship between demand uncertainty, the strategic partnership of human resources, and outsourcing of human resources with a competitive advantage while examining the moderating effect of strategic human capital. This study has been done in terms of applied purpose, descriptive and survey method. A statistical sample of 115 employees of Cross Sports Company was selected by the available sampling method. In order to analyze the data, the partial least squares method was used. Convergent validity was used to assess the validity and Cronbach's alpha was used to measure the reliability and its coefficient is more than 0.7 for all research structures. The results show that demand uncertainty has a positive and significant effect on human resource outsourcing and strategic human resource partnership has a positive and significant effect on human resource outsourcing. The results confirmed the positive and significant effect of human resource outsourcing on competitive advantage. Outsourcing of human resources mediates the relationship between demand uncertainty and competitive advantage on the one hand and the relationship between strategic human resource partnership and competitive advantage on the other. Nevertheless, strategic human capital modulates the relationship between human resource outsourcing and competitive advantage in Cross. If managers of sports companies are looking to gain a competitive advantage, they must manage the uncertainties in demand and involve human resources in the programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing of human resources
  • strategic human capital
  • demand uncertainty
  • competitive advantage
  • strategic participation of human resources
-     افجه، سید علی‌اکبر و سپهوند، رضا. (1388). اثر هماهنگی راهبردی بین راهبرد منابع انسانی، راهبرد سرمایه انسانی و راهبرد رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 6 (15)، 87-113.
-     حاجی‌زاده، فاطمه؛ لاری دشت بیاض، علی و صوفی، هاشم. (1396). بررسی رابطه سرمایه انسانی راهبردی با بهبود عملکرد مالی در صنعت بانک‌داری. فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 10 (32)، 247-266.
-     حبیبی، روزبه و منظوری، مجید.  (1393). برنامه‌ریزی تولید زنجیره تأمین تحت عدم قطعیت تقاضا از طریق بهینه‌سازی فازی. تهران: اولین کنفرانس بین­المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی.
-     زراعتکار، سمیه؛ کاس آقائی، ندا. (1399). تأثیر قابلیت سازمان بر عملکرد با نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت سهامی بیمه ایران‌شهر تهران، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13 (56)، 127-154.
-     سمیعی، روح‌اله؛ رضایی، احمد. (1390). مدیریت راهبردی سرمایه انسانی و نقش آن در بهبود و بازسازی سازمان. گنبد کاووس: همایش منطقه‌ای حسابداری سرمایه فکری.
-      فرهادی محلی، علی؛ موسی خانی، مرتضی و طبری، مجتبی. (1395). طراحی مدل راهبردهای مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش‌های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). فصلنامه پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 8 (16)، 13-37.
-      قدکساززاده، محمد و مؤمنی، منصور. (1394). تأثیر برون‌سپاری منابع انسانی بر چابکی سازمان با متغیر تعدیل‌کننده راهبردهای منابع انسانی به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM). تهران: دومین همایش ملی و دومین همایش بین­المللی مدیریت و حسابداری ایران.  
-      ناصحی‌فر، وحید و محمدخانی، الهه. (1395). رابطه راهبرد منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25 (81)، 57-79.
-      نصراللهی، مهدی؛ فتحی، محمدرضا و میراشه، امیر. (1398). بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد با نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین پایدار. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 98 (51)، 47-60.
-     نرگسیان، عباس؛ پورعزت، علی اصغر و رسولی پرشکوه، آزاده. (1396). مطالعه مزایا و معایب برون‌سپاری فرآیند جذب منابع انسانی در شرکت ارتباطات سیار ایران. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 5 (2)، صص 77-88.
-     Abdul-Halim, H., Che-Ha, N., & Geare, A. (2009). The influence of business strategy on the decision to outsource human resource activities A study of Malaysian manufacturing Organisations. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 13(4), 274-293.
-     Aguirre, A., Liu, S., & Papageorgiou, L. (2018). Optimization approaches for supply chain planning and scheduling under demand uncertainty. Chemical Engineering Research & Design, 138, 341-357.
-     Aitsi-Selmi, A., Egawa, S., Sasaki, H., Wannous, C., & Murray, V. (2015). The Sendai framework for disaster risk reduction: Renewing the global commitment to people’s resilience, health, and well-being. International Journal of Disaster Risk Science, 6(2), 164-176.
-     Awwad, A. (2008). The link between competitive priorities and competitive advantage. POMS 19 th Annual Conference.
-     Begen, M. A., Pun, H., & Yan, X. (2016). Supply and demand uncertainty reduction efforts and cost comparison. International Journal of Production Economics, 180, 125-134.
-     Butler, M. G., & Callahan, C. M. (2014). Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions. Journal of Business Research, 67(2), 218-224.
-     Calabro, A., Torchia, M., Pukall, T., & Mussolino, D. (2013). The influence of ownership structure and board strategic involvement on international sales: The moderating effect of family involvement. International Business Review, 22(3), pp 509-523.
-     Cappanera, P., Scutellà, M. G., Nervi, F., & Galli, L. (2018). Demand uncertainty in robust Home Care optimization. Omega, 80, 95-110.
-     Cockburn, I. M., Henderson, R. M., & Stern, S. (2017). Untangling the origins of competitive advantage. The SMS Blackwell handbook of organizational capabilities, 296-325.
-     Conde, C., & Lonsdale, K., (2015). Stakeholder Engagement in the Adaptation Process.
UNDP, New York.
-     DeLuque, I., & Shittu, E. (2019). Generation capacity expansion under demand, capacity factor and environmental policy uncertainties. Computers & Industrial Engineering, 127,  601-613.
-     Ee, E., Halim, H. A., & Ramayah, T. (2013). HR outsourcing success: does partnership quality variables matter?. Journal of Business Economics and Management, 14(4), 664-676.
-     Felfel, H., Ayadi, O., & Masmoudi, F. (2016). Multi-objective stochastic multi-site supply chain planning under demand uncertainty considering downside risk. Computers & Industrial Engineering, 102, 268-279.
-     Glaister, A. J. (2014). Human resource outsourcing: the impact on human resource role, competency, development and relationships. Human Resource Management Journal, 24(2), 211-226.
-     Gottardello, D., & Valverde, M. (2018). Human Resource Management Outsourcing in Spanish firms: Evolution over time and implication for devolution. Intangible Capital, 14(1), 56-73.
-     Harrison, A., and Hoek, R. (2002). Logistics Management and Strategy. Pearson Education Limited, UK.
-     Igbinomwanhia, O.R., Iyayi, O., & Iyayi, F. (2013). Human Resource Outsourcing: Is The HR Function Losing Its Relevance in Organizations?. KCA Journal of Business Management, 5 (1), 52-68.
-     Irwin, K. C., Landay, K. M., Aaron, J. R., McDowell, W. C., Marino, L. D., & Geho, P. R. (2018). Entrepreneurial orientation (EO) and human resources outsourcing (HRO): A “HERO” combination for SME performance. Journal of Business Research, 90, 134-140.
-     Jain, A. K., & Saini, D. (2009). Human resource outsourcing and shared services: an Asian-Pacific perspective. Strategic HRM: Contemporary Issues in the Asia Pacific Region.
-     Jain, M. (2014). Organizational effectiveness and strategic HR. Journal of social welfare and management, 6 (4), 199–207.
-     Johnson, G., Wilding, P., & Robson, A. (2014). Can outsourcing recruitment deliver satisfaction? A hiring manager perspective. Personnel Review, 43 (2), pp  303- 326.
-     Kenyon, G. N., Meixell, M. J., & Westfall, P. H. (2016). Production outsourcing and operational performance: An empirical study using secondary data. International Journal of Production Economics, 171, 336-349.
-     Klaas, B. S, McClendon, J, & Gainey, T. W. (1999). Human resource outsourcing and its impact: The role of transaction costs. Personnel Psychology, 52(1), 113-136.
-     Krausert, A. (2018). The HRM–capital market link: Effects of securities analysts on strategic human capital. Human Resource Management, 57(1), 97-110.
-     Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T.S., & Rao, S.S. (2006). The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega, 33, 107-124
-     Liu, S., Shah, N., & Papageorgiou, L. G. (2012). Multiechelon supply chain planning with sequence‐dependent changeovers and price elasticity of demand under uncertainty. AIChE Journal, 58(11), 3390-3403.
-     Macbeth, D. (2008). Lessons on outsourcing from a supply chain management perspective, in G. Martin, M. Reddington and H. Alexander (eds), Technology, Outsourcing and Transforming HR. Oxford: Elsevier.
-     Mitra, A., Winfrey, F. L., & Michalisin, M. D. (1998). Identifying sources of competitive advantage for new form organizations. Strategic Change, 7(2), 81-88.
-     Molina, M. A., Pino, I. B., and Rodriguez, A. C. (2004). Industry, management, capabilities and firms' competitiveness: an empirical contribution. Managerial & Decision Economics, 25, 265-281.
-     Nguyen, T., & Chang, M. L. (2017). Antecedents of human resources outsourcing decision in Vietnam. Personnel Review, 46(4), pp  702-717.
-     Norman, J. T., Christodoulidou, N., & Rothenberger, M. (2014). Technology outsourcing in human resource activities in hospitality. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 5 (1), pp  50–61.
-     Patel, C., Budhwar, P., Witzemann, A., & Katou, A. (2017). HR outsourcing: The impact on HR's strategic role and remaining in-house HR function. Journal of Business Research, 103, 397-406.
-     Ployhart, R. E., Nyberg, A. J., Reilly, G., & Maltarich, M. A. (2014). Human capital is dead; long live human capital resources!. Journal of Management, 40(2), 371-398.
-     Ployhart, R. E., Weekley, J. A., & Ramsey, J. (2009). The consequences of human resource stocks and flows: A longitudinal examination of unit service orientation and unit effectiveness. Academy of Management Journal, 52(5), 996-1015.
-     Rieple, A., & Helm, C. (2008). Outsourcing for competitive advantage: An examination of seven legacy airlines. Journal of Air Transport Management, 14(5), 280-285.
-     Ritter, B. (2018). Human capital development in developing countries. In International center for global leadership. Available on: www. icg/conferences. com/articles.
-     Roy, S. (2017). Competitive advantage of KIBS providers: influence of knowledge processes. Doctoral dissertation, Université d'Ottawa/University of Ottawa.
-     Ruth, D., Brush, T. H., & Ryu, W. (2015). The use of information technology in the provision of HR compensation services and its effect on outsourcing and centralization. Journal of Purchasing and Supply Management, 21(1), 25-37.
-     Saeedi, M., Moradi, M., Hosseini, M., Emamifar, A., & Ghadimi, N. (2019). Robust optimization based optimal chiller loading under cooling demand uncertainty. Applied Thermal Engineering, 148, 1081-1091.
-     Saleh, S. (2016). Population dynamics and the nexus between human capital and economic growth in Malaysia. Doctoral dissertation, Victoria University.
-     Sheehan, C., & Cooper, B. K. (2011). HRM outsourcing: The impact of organisational size and HRM strategic involvement. Personnel Review, 40 (6), 742-760.
-     Sioutis, P., & Anagnostopoulos, K. (2016). Performance measurement of technology-production base of the firms: Ascertaining their strategic competitive advantage. Journal of the Knowledge Economy, 7(3), 694-719.
-     Sriwongwanna, J. (2009). Understanding the impact of outsourcing human resource activities on employee attitudes and behaviors. Doctoral dissertation, Murdoch University.
-     Ulrich, M. D. (2016). Articulating the Balance of Power: Comparing the Relative Weights of Human Capital Resources and Organizational Capabilities. Available online on: https://scholarcommons.sc.edu/
-     Wamsler, C. (2017). Stakeholder involvement in strategic adaptation planning: Trans disciplinarity and co-production at stake?. Environmental Science & Policy, 75, 148-157.
-     Woodall, J., Scott-Jackson, W., Newham, T., & Gurney, M. (2009). Making the decision to outsource human resources. Personnel Review, 38(3), 236-252.
-     Wright, P. M., Coff, R., & Moliterno, T. P. (2014). Strategic human capital: Crossing the great divide. Journal of Management, 40(2), 353-370.
-     Yepes i Baldó, M., Romeo Delgado, M, Berger, R. (2012). Human Capital Questionnaire (PHCQ): Assessment of European nurses' perception as indicators of human capital quality. Nursing & Health Sciences, 15 (2), 229-234.
-     Zhang, Y., Hua, G., Wang, S., Zhang, J., & Fernandez, V. (2018). Managing demand uncertainty: Probabilistic selling versus inventory substitution. International Journal of Production Economics, 196, 56-67.