الگوسازی تأثیر مدیریت جهادی و رفتار سیاسی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف الگوسازی تأثیر مدیریت جهادی و رفتار سیاسی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی انجام گرفته است؛ روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، هم‌بستگی و از نظر راهبرد، پیمایشی مبتنی بر الگوسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تهران است که مشتمل بر 580 نفر هستند که با توجه به فرمول کوکران، تعداد 231 نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه است. برای تحلیل الگو و آزمون فرضیه‌ها از الگوسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل 8/8 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، مدیریت جهادی بر بهره‌وری نیروی انسانی و فضیلت سازمانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد، ضمن این‌که فضیلت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی نیز تأثیر مستقیم دارد، تأثیر غیرمستقیم مدیریت جهادی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی نیز از دیگر نتایج این پژوهش بود؛ ولی تأثیر مستقیم رفتار سیاسی بر فضیلت سازمانی، تأثیر مستقیم رفتار سیاسی بر بهره‌وری نیروی انسانی و تأثیر غیرمستقیم رفتار سیاسی بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of Jihadi Management and Political Behavior on Manpower Productivity with the Mediating Role of Organizational Virtue

نویسندگان [English]

  • Jafar Beikzad 1
  • Maryam Razmjou 2
  • Maryam Rahmati 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran
2 PhD candidate, Public Administration, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to model the effect of jihadi management and political behavior on the productivity of human resources with the mediating role of organizational virtue; The method of this research is applied in terms of purpose and in terms of method, correlation, and in terms of strategy, it is a survey based on structural equation modeling. The statistical population of this study is the employees of Tehran Thermal Power Generation Company, which consists of 580 people. According to Cochran's formula, 231 people were selected by stratified random sampling. The data collection tool is a questionnaire. Structural equation modeling with LISREL 8.8 software was used to analyze the model and test the hypotheses. The results of this study showed that jihadi management has a direct and significant effect on manpower productivity and organizational virtue, while organizational virtue also has a direct effect on manpower productivity; indirect effect of jihadi management on manpower productivity with a mediating role Organizational virtue was another result of this research; however, the direct effect of political behavior on organizational virtue, the direct effect of political behavior on human resource productivity and the indirect effect of political behavior on human resource productivity with the mediating role of organizational virtue were not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi management
  • Political Behavior
  • productivity of human resources
  • Organizational virtue
-       احمدی بالادهی، سیدمهدی و دستور، علی. (1398). بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و بهره‌وری منابع انسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 13(56)، 63-77.
-       اسماعیلی رنجبر، حسین و سلاجقه، سنجر. (1398). تأثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان. مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، 1(6)، 65-72.
-       افراخته، عبدالحمید. (1397). تبارشناسی مدیریت سیاسی با الگوی مدیریت جهادی در اندیشه رهبری. تهران: سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا.
-       الماسی، مصطفی؛ فاطمی‌فر، مهدی و نعمتی، لیلا. (1398). رابطه چابکی سازمانی و کار تیمی بر بهره‌وری منابع انسانی با نقش میانجی تصمیم‌گیری اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(1)، 82-88.
-       ترکیان، بنفشه و کریمی، فریبا. (1398). الگو روابط بین فضیلت و وفاداری سازمانی با بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق شغلی (مورد مطالعه: معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان). فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 20(3)، 55-64.
-       تقی‌پور، حسینعلی و مطلبی، ابوطالب. (1399). نقش فضیلت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی(ره) نیروی دریایی. فصلنامه آموزش علوم دریایی، 7(20)، 83-92.
-      جلیل‌زاده امین، بهرام؛ بهلولی، نادر و رحیمی، غلامرضا. (1398). بررسی تعیین‌کننده‌های ارتقای فضیلت سازمانی در مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 7(3)، 156-163.
-      چناری، وحید و نامور، احسان. (1397). بررسی تأثیر رفاه در انگیزش و افزایش بهره‌وری (مورد مطالعه: کارشناسان نیروی انتظامی استان فارس). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 1397(48)، 1-17.
-       حجازی‌فر، سعید. (1394). مؤلفه‌های مدیریت جهادی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 23(3)، 95-122.
-      حیدری، محمدامین و امیریان‌زاده، مژگان. (1397). نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی در رابطه‌ی بین رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 4 شیراز در سال 1396. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
-       خان محمدپور، حبیب و طباطبایی، سیدمحمد. (1398). تبیین تأثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشت. تهران: کنفرانس بین‌المللی ایده‌های نوین در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری.
-      خلیلی، کرم و بهرامی، بهاره. (1399). تأثیر فرهنگ جهادی بر بهره‌وری منابع انسانی با تبیین نقش میانجی مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(57)، 138-159.
-      دانیالی ده‌حوض، محمود و منصوری، حسین. (1398). بررسی اثر تعدیل‌کنندگی بهره‌وری نیروی انسانی در رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 10(3)، 18-40.
-      دعاگویان، داود و بختیاری، لطفعلی. (1396). ابعاد فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 12(1)، 11-136.
-      رجبی فرجاد، حاجیه و شهامی خرمی، علی. (1398). بررسی تأثیر تحول سازمان بر بهره‌وری کارکنان با توجه به متغیر میانجی رضایت شغلی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(51)، 23-45.
-      زارعی محمودآبادی، محمد جواد و شاکر اردکانی، محمد. (1397). بررسی تأثیر مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان. فصلنامه مدیریت اسلامی، 26(3)، 127-153.
-      زارعی محمودآبادی، محمد جواد؛ شاکر اردکانی، محمد و غفوری چرخابی، حسین. (1396). ارائه الگو سلسه‌مراتبی تأثیر مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان (موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی، دانشگاه اردکان.
-       زینل‌زاده، رضا و فتحی، بهرام. (1399). اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های توزیع برق ایران: رهیافت ترکیبی بازی چانه‌زنی و تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 6(19)، 57-83.
-      شاکر اردکانی، محمد؛ امراللهی بیوکی، ناهید؛ غفوری چرخابی، حسین و زارعی محمود آبادی، محمد جواد. (1397). تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد). دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، 24-38.
-      شکاری، حمیده. (1398). به سوی پایداری در آموزش عالی: تأملی بر نقش مدیریت جهادی. فصلنامه آموزش عالی، 12(45)، 171-200.
-      صفیعی‌پور، ابوالفضل؛ سلیمی، مهتاب و جهانیان، رمضان. (1397). شناسایی مؤلفه‌های مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 10(2)، 166-192.
-       ططری، منوچهر؛ بهرامی، شهاب؛ خادمی، سید موسی و سبزی، امیر حمزه. (1398). ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(2)، 89-100.
-       ظهوریان ابوترابی، میثم؛ لگزیان، محمد؛ مرتضوی، سعید و فراحی، محمد مهدی. (1397). شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 26(1)، 147-181.
-       عامل اردستانی، حمیدرضا؛ امینی، محمد تقی؛ فروزنده دهکردی، لطف‌الله و محمودی میند، محمد. (1396). طراحی الگوی مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس (ابعاد چهارگانه طرز فکر، سبک زندگی سبک مدیریت و عملکرد اجرایی). فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 20(74)، 61-90.
-       عباس‌پور، فریبا؛ طاهرپور کلانتری، حبیب‌الله و رسولی قهرودی، مهدی. (1395). تأثیر رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان، با کنترل عناصر الگو اچیو در یک بانک دولتی. فصلنامه فرایند مدیریت توسعه، 29(3)، 105-122.
-       عزب دفتر، آسیه و رجبی فرجاد، حاجیه. (1398). تأثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با توجه نقش میانجی رفتار سیاسی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 10(1)، 141-169.
-       علی اصغرپور، طیبه؛ نوابخش، مهرداد و محسنی تبریزی، علیرضا. (1397). بررسی جامعه‌شناختی فرایند تصمیم‌گیری در رفتارهای سیاسی با تأکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز). فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 10(2)، 90-104.
-       علیجان‌پور، فاطمه؛ صفار حیدری، حجت و صالحی عمران، ابراهیم. (1397). بررسی تأثیر فضیلت سازمانی بر عملکرد معلمان مقطع متوسطه استان مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، موسسه آموزش عالی آمل.
-       فانی، علی اصغر؛ مشبکی اصفهانی، اصغر؛ مهتری آرانی، محمد و عصاری آرانی، عباس. (1398). طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت‌های متوسط و بزرگ. فصلنامه مدیریت اسلامی، 27(1)، 13-36.
-       فقیرنژاد، فاطمه و فتاحی، محمد. (1398)، بررسی تأثیر رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، ۱۱۶-۱۲۲.
-       قرایی آشتیانی، محمدرضا و پورصادق، ناصر. (1398). بررسی نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت جهادی با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت‌اله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی). فصلنامه مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی دفاع ملی، 9(37)، 7-48.
-       قموشی، زهرا؛ پورکریمی، جواد و عزتی، میترا. (1398). نقش شایستگی اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 5(2)، 32-70.
-       کیانی، مجید؛ زارعیان، حسین؛ مؤمنی، سجاد و اسمعیلی، محسن. (1399). تدوین الگو اندازه‌گیری فضیلت سازمانی به عنوان یک مؤلفه‌ی اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 15(1)، 143-150.
-       کیانی، مجید؛ شعبانی بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصرالله و مؤمنی پیری، سجاد. (1397). تدوین الگو عملکرد شغلی براساس فضیلت سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه راهبردی ورزش و جوانان، 17(42)، 72-53.
-       محمدی، مهدی و معماری، فردین. (1397). تأثیر کار تیمی و مدیریت جهادی بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان. تهران: چهارمین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم انسانی و مدیریت.
-       مرادیانی گیلانی، نسرین و زردشتیان، شیرین. (1399). بررسی نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در ارتباط بین فضیلت سازمانی با تعهد سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه. فصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی، 8(18)، 157-178.
-       مردانی شهر بابک، محمد و خاکی، ابوذر. (1398). ارائه الگوی بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های نیروهای مسلح با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11(2)، 167-189.
-       مهدی‌نژاد نوری، محمد؛ عابدینی، داود؛ رمضانی، مجید و ساوری، عسگر. (1398). الگوی راهبردی اقتدار ملی بر پایه علم با تأکید بر مدیریت جهادی. فصلنامه امنیت ملی، 9(31)، 107-136.
-       نجف‌زاده، احمد و کلالی، افشین. (1394). رابطه مدیریت جهادی و بهره‌وری. گلستان: چهارمین همایش علوم مدیریت نوین.
-      نظری، یونس؛ منطقی، منوچهر؛ تقی‌زاده، قاسم و توکلی، غلامرضا. (1397). ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا. ایران با نگرش اقتصاد مقاومتی. فصلنامه علوم سیاسی: راهبرد دفاعی، 16(4)، 1-32.
-       وحیدی، محمد؛ رستگار، عباسعلی و ابراهیمی، سید عباس. (1398). شناسایی نگرش‌ها و ذهنیت‌های حوزه مدیریت جهادی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 27(3)، 83-112.
-       یوسف بروجردی، راضیه؛ سیادت، سید علی؛ عزیزی شمامی، مصطفی و خلیقی پور، سید عباس. (1398). تأثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی‌گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، 36-55.
-       یوسف‌نژاد، لیلا و دانا، حسین. (1398). مدیریت جهادی و تأثیر آن بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی. میناب: کنفرانس ملی پژوهش‌های حرفه‌ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاوردهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری از نگاه معلم.
-     Ahmed, I., Rehman, W., Ali, F., Ali, Gh., & Anwar, F. (2018). Predicting employee performance through organizational virtuousness: Mediation by affective well-being and work engagement, Journal of Management Development, 37(6), 493-502.
-     Asad, H., Naseem, R., & Faiz, R. (2017). Mediating effect of Ethical Climate between Organizational Virtuousness and Job Satisfaction. Pakistan Journal of Commerce and Social, 11 (1), 35-48.
-     Clark Muntean, S. (2016). Political behavior in family-and founder controlled firms. Journal of Family Business Management, 6(2), 186-206.
-     Cameron, K., Bright, D., & Caza, A. (2004). Exploring the relationships between organizational virtuosness and performance. American Behavioral Scientist, 47(6), 766-790.
-     Chun, R. (2016). Organizational Virtue and Performance: An Empirical Study of Customers and Employees. Springer Science Business Media Dordrecht.
-     Gareth Shepherd, N. P., Hodgkinson, G. A., Mooi, E., Elbanna, S., & Maynard Rudd, J. (2019). Political behavior does not (always) undermine strategic decision making: Theory and evidence. Journal of Long Range Planning, 53(5), 1-47.
-     Herman, E. (2020). Labour Productivity and Wages in the Romanian Manufacturing Sector. Procedia Manufacturing, 46, 313-321.
-     Hersey, H., & Goldsmith, M. (1980). A situational approach to performance planning. Training and Development Journal, 34(11), 38-53.
-     Kapoutsis, I., & Thanos, I. (2016). Politics in organizations: Positive and negative aspects of political behavior. European Management Journal, 34(3), 310-322.
-     Li, C. (2020). Enhancing or inhibiting: The impact of investment in political ties on the link between firm innovation and productivity. International Business Review, 29(2), 101636.
-     Lau, P., Tong, J., Lien, B., Hsu, Y., & Chong, C. (2017). Ethical work climate, employee commitment and proactive customer service performance: Test of the mediating effects of organizational politics. Journal of Retailing and Consumer Services, 35, 20-26.
-     Moss, J. J., & O'Connor, P. (2020). The Dark Triad traits predict authoritarian political correctness and alt- right attitudes. Contents lists available at Science Direct Heliyon, 6(7), 453-480.
-     Mishra, P. Sharma, S. K. Swami, S. (2016). Antecedents and consequences of organizational politics: a select study of a central university. Journal of Advances in Management Research, 13(3), 334-351.
-     Olson, B., & Parayitam, S. (2014). Political behavior, trustworthiness, job satisfaction, and commitment: an empirical study. Chinese Management Studies, 8(3), 354-374.
-     Ozkeser, B. (2019). Impact of training on employee motivation in human resources management. 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE). Procedia Computer Science 158, 802–810
-     Poirier, E. A., Sheryl, S. F., & Forgues, D. (2015). Measuring the impact of BIM on labor productivity in a small specialty contracting enterprise through action-research. Automation in Construction, 58, 74–84.
-     Singh, Sh., David, R., & Mikkilineni, S. (2018). Organizational Virtuousness and Work Engagement: Mediating Role of Happiness in India. Advances in Developing Human Resources, 20(1), 88-102. Vaziri, S., Mansourim, H., & Adiban, A. (2010). Identification and Prioritize the Factors Affecting the Productivity of Human Resources with MADM Technique. Journal of Civility & Training, 100, 135-159.