طراحی الگوی آنومی سازمانی با رویکرد ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل آنومی سازمانی انجام گرفت که از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهر خرم‌آباد هستند که در فاز کیفی 21 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و در فاز کمی 55 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش داده‌بنیاد انجام شد که در نتیجه آن 9 عامل اصلی در شکل‌گیری آنومی سازمانی شناسایی شد. در بخش کمی، مدل آنومی سازمانی در چهار سطح با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی طراحی شد که در آن سوء مدیریت به‌عنوان عامل اصلی مؤثر در شکل‌گیری آنومی سازمان در سطح چهارم مدل جای گرفت. ابهام هنجاری و ناتوانی در انگیزش کارکنان در سطح سوم، عدم ثبات مدیریت، ضعف در مدیریت عملکرد، ناکارآمدی سیستم ارتباطات و عدم برخورداری سازمان از ظرفیت تغییر در سطح دوم و ناکارآمدی‌های سیستم مدیریت دولتی و امنیت شغلی بالا در سطح یک مدل جای گرفتند که این امر ضرورت توجه به شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران سطوح مختلف سازمانی را آشکار می‌سازد که پیرو آن از طریق طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی کارآمد و اثربخش می‌توان مقابله هر چه بیش‌تر با عوامل ایجاد کننده آنومی در سازمان را متصور بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Career Path Competencies on Employability by Analyzing the Mediating and Moderating Role of Career Path Success and Career Path Shocks (Case Study: General Assembly of Iranian Association Of Certified Public Accountants)

نویسندگان [English]

  • hojat vahdati 1
  • zahra solgi 2
  • afshin bazgir 3
1 mgt. department, lorestan university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of career path competencies on employability by considering the mediating variable of career path success and the variable of career path shock adjustment in the Iranian Association of Certified Public Accountants. The present research is applied in terms of purpose and descriptive survey research in terms of method. The statistical population of the study is 396 members of the General Assembly of the Iranian Association of Certified Public Accountants, from which a sample of 195 people was selected by simple random sampling based on Morgan's table. Standard questionnaires were used to collect research data, the reliability of which was confirmed by Cronbach's alpha method. Structural equation modeling has been used to analyze the data. The results of data analysis show a positive and significant effect of career path competencies both directly and through career success on the employability of employees. The results also showed that career path shocks moderate the effect of career path competencies on the employability of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Qualifications
  • Employability
  • career success
  • Career Shocks
-      الهامی، سولماز؛ رسولی، رضا و فراحی، محمدمهدی. (1398). طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان‌های دولتی.  فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 8(1)، 93-112.
-      حمیدیان‌پور، فخریه؛ رجب‌پور، ابراهیم؛ افراخته، سلیمه و مهرابی، عمران. (1398). بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی،14(53)، 1-22.
-      سپهوند، رضا؛ شریعت‌نژاد، علی و ساعدی، عبداله. (1396). طراحی مدل معماری سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(44)، 173-198.
-      سفیدچیان، سلمان؛ مظلومی، نادر و صالحی صدقیانی، جمشید. (1396). الگویی از آنومی سازمانی و عوامل ایجاد کننده آن. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 24(4)، 107-130.
-      طالبی، ابوتراب؛ امینی، سعیده و طلوع پارسا، سید فرید. (1394). بررسی تأثیر احساس آنومی بر امکان کنش ارتباطی. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 6(1)، 51-70.
-      کوثری، مسعود. (1386). نظریه‌های آنومی اجتماعی(چاپ اول). تهران؛ نشر سلمان.
-      مظلومی، نادر و سفیدچیان، سلمان. (1394). بررسی نقش ظرفیت تغییر در شکل گیری آنومی سازمان با رویکرد کیفی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،13(2)، 1-26.
-     Abreu, E., Aguiar de Souza, M., & Fleury, L. (2018). Influence of Anomie and Organizational Commitment on the Turnover Intention in Organizations. Actualidades en Psicología. 32(125). 51-69.
-     Adam-Troian, J., Bonetto, E., Araujo, M., Baidada, O., Celebi. E., Dono Martin, M., Eadeh, F., Godefroidt, A., Halabi, S., Mahfud, Y., Varet, F., & Yurtbakan, T. (2020). Positive Associations between Anomia and Intentions to Engage in Political Violence: Cross-Cultural Evidence from Four Countries. Journal of Peace Psychology, 26(2), 217-223.
-     Agarwal, A., Shanker, R., & Tiwari, M. K. (2007). Modeling agility of supply chain. Journal of Industrial Marketing Management, 36(4), 443-457.
-     Bacudioa, L. R., Benjamin, M. F. D., Eusebio.  R. Ch. P., Holaysan, S. A. K., Promentilla, M. A. B., & Yu, K. D. S. (2016). Analyzing barriers for implementing industrial symbiotic networks using DEMATEL. Journal of Sustainable Production and Consumption, 7, 57-65.
-     Bert, G., Walker, R., & Monster, J. (2019). Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta-Analysis. Journal of Public Administration Review, 79(6),  810–819
-     Bryson. J. M., Edwards, L. H., & Van Slyke, D. M. (2018).  Getting Strategic about Strategic Planning Research. Journal of Public Management Review, 20(3), 317–339.
-     Corley, A., Bozeman, B., Zhang, X., & Tsai, C. (2017). The expanded scientific and technical human capital model: the addition of a cultural dimension. Journal of Technology Transfer , 44, 681–699.
-     Hodson, R. (1999). Organizational anomie and worker consent. Hournal of Work & Occupations. 26(3). 292-323.
-     Johnson, J. L., Martin, K. D., & Saini, A. (2011).  Strategic Culture and Environmental    Dimensions as Determinants of Anomie in Publicly-Traded and Privately-Held Firms. Journal of Business Ethics, 21(3). 473- 502.
-     Jia, P., Diabat, A., & Mathiyazhagan, K. (2015). Analyzing the SSCM practices in the mining and mineral industry by ISM approach. Journal of Resources Policy, 46(1). 76-85.
-     Lincolne, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Epistemological and methodological bases of naturdistic inquiry. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252.
-     Mandal, A., & Deshmukh, S. G. (1994). Vendor Selection Using Interpretive Structural Modeling (ISM). International Journal of Operation & Production Management, 14(6). 52-9.
-     Manrique de Lara, P. Z., & Rodriguez, T. F. (2007).  Organizational anomie as moderator of the relationship between an unfavorable attitudinal environment and citizenship behavior (OCB): An empirical study among university administration and services personnel. Journal of Personnel Review, 36(6), 843-866.
-     Maciejewska, R. (2016). Employee Anomie in the Organization. Journal of Philosophy and Sociology, 159-172.
-     Mansfield, P. M. (2004).  Anomie and disaster in corporate culture: the impact of mergers and acquisitions on the ethical climate of market organizations. Marketin Management Journal, 14(2), 88- 97.
-     Mathiyazhagan, K., Haq, A. N. (2013). Analysis of the influential pressures for green supply chain management adoption—an Indian perspective using interpretive structural modeling. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68, 817-33.
-     Martin, K. D., Johnson, J. L., & Cullen, J. B. (2009). Organizational Change; Normative Control Deinstitutionalization, and Corruption. Business Ethics Journal, 19(1), 105-130.
-     Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advanced Nurse, 41(4), 376-382.
-     Pramod, V. R., & Banwet, D. K.  (2013). Fuzzy ISM for Analyzing the Inhibitors of a Telecom Service Supply Chain.  International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, 6(1), 77-98.
-     Skiba, M., Smith, DR., & Marshall, K. P. (2009). Applying Merton's theory of anomia to career disruptions.  Journal of Management Research News, 32(4), 392– 404.
-     Schmiedel, T., Müller, O., & Brocke, J. V. (2018). Topic Modeling as a Strategy of Inquiry in Organizational Research: A Tutorial with an Application Example on Organizational Culture. Journal of Organizational Research Methods, 22(4), 941-968.
-     Switzer, T. G. (2013). Measuring Normlessness in the Workplace: A Study of Organizational Anomie in the Academic Setting. Available on: https://aura.antioch.edu/etds/67
-     Tseng, M. L., & Chiu, A. S. F. (2013). Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences. Journal of Cleaner Production, 40, 22-31.
-     Teymoori, A., Jetten, J., Bastian, B., Ariyanto, A., Autin, F., Ayub, N., & Wohl, M. (2016). Revisiting the measurement of anomie. PLoS ONE. 11(17). 132-147.
-     Tsahuridu.  E. E. (2011).  An exploration of factors affecting anomia at work.  Journal of Business Ethics, 99, 297- 305.
-     Xiong. G., Li, L., & Hao, J. (2010). Tuple Linguistic Fuzzy ISM and Its Application. Fuzzy Information and Engineering. 4th ed. USA: Oxford University Press.
-     Zoghbi, P., Lara, M., & Guerra-Báez, R. (2018). A Study of Why Anomic Employees Harm Co-workers: Do Uncompassionate Feelings Matter?. Journal of Business Ethics, 152, 1117–1132.