مدل توانمندسازی کارکنان با به کارگیری آموزش در ستاد پلیسهای تخصصی )مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

چکیده

توجه به کارکنان به عنوان بزرگ ترین سرمایه سازمان پدیده ای است که با رشد روز افزون اطلاعات و
پیچیده تر شدن مشاغل بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است. هدف این پژوهش، معرفی مدل
توانمند سازی کارکنان با آموزش است. جامعه آماری شامل کارکنان ستاد پلیس های تخصصی استان
آذربایجان شرقی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 007 نفر به روش تصادفی طبیقه ای است.
روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که به
تأیید اساتید خبره رسیده است و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است.
انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد Amos و spss تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای آماری 23
1 بر توانمند سازی کارکنان / 1 و آموزش عملی نیز با ضریب مسیر 57 / آموزش نظری با ضریب مسیر 64
تأثیر داشته است؛ در نتیجه، نیروی پلیس برای دستیابی به موفقیت و دستیابی به اهداف در راستای
توانمندسازی منابع انسانی، باید بر روی آموزش در ابعاد آموزش های نظری و عملی برنامه ریزی کوتاه و
بلند مدت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employee Empowerment Model by Applying Training in Specialized Police Headquarters (Case Study: East Azarbaijan Province Disciplinary Command)

نویسندگان [English]

  • Robab Mohammadi Nasab 1
  • Sirus Fakhimi Azar 2
  • Mohammad Pasban 2
  • Nader Bohlouli 3
1 PhD Candidate, Public Administration, Human Resources, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran.
چکیده [English]

Attention to employees as the largest asset of the organization is a phenomenon that with the increasing growth of information and more complex jobs has increased the importance of staff training. The purpose of this study is to introduce a model of employee empowerment with training. The statistical population includes the staff of the specialized police headquarters of East Azerbaijan province and the sample size using Cochran's formula is 227 people by natural random method. The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose. The data collection tool is a questionnaire that has been approved by expert professors and its reliability has been calculated using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using SPSS23 and Amos statistical software. Findings showed that theoretical training with a coefficient of 0.64 and practical training with a coefficient of 0.57 had an effect on employee empowerment; As a result, in order to achieve success and achieve the goals of human resource empowerment, the police force must plan short and long term on training in the dimensions of theoretical and practical training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • theoretical training
  • Practical Training
  • police force
احمدی بالادهی، سیدمهدی. (1397). شیوه‌های مختلف آموزش کارکنان ناجا با بهره از فرایندهای مدیریت دانش سازمانی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان مازندران). فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، 43 (3)، 1-30.
بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران (۱۳۸۷). توانمندسازی منابع انسانی (چاپ اول)، اصفهان: اندیشه گستر.
بخشی جهرمی، آرمان  و شهیدی زندی، کاوه. (1388). بررسی انگیزه تحصیل دانشجویان رشته­های کشاورزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کرمان. علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران، 5(2)، 89-99.
پهلوان شریف، سعید. (1394). مدل سازی معادلات ساختاری با AMOS. تهران: انتشارات بیشه.
جزینی، علیرضا. (1385). عوامل موثر بر توانمندسازی افسران ستاد ناجا. فصلنامه دانش انتظامی، 8 (4)، 9-25.
خزاعی، محمد؛ محبی، علی و نوری، احمد. (1395). بررسی اثربخشی آموزش­های عملی دانش آموختگان کارشناسی ارشد. فرماندهی ومدیریت انتظامی، فصلنامه پژوهش­های دانش انتظامی، 13 (72)، 135-166.
دهقانی، علی؛ دقیقی اصلی، علیرضا و پورولی، فاطمه. (1394). بررسی تأثیرآموزش­های ضمن خدمت برتوانمندی وعملکردشغلی کارکنان دریک شرکت بیمه­ای. پژوهش نامه بیمه. 30 (2)، 35- 60.
قائد رحمتی، ابراهیم و اسدی فرد، محمد. (1396). تاثیر آموزش های مرزی بر کیفیت کارایی و عملکرد کارکنان مرزبانی ناجا. پژوهشنامه مطالعات مرزی، 5 (3)، 187-210.
کرمانساروی، فتیحه؛ نویدیان، علی و ایمانی، محمود. (1391). درک دانشجویان پرستاری ازکیفیت آموزش نظری و بالینی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه مرکزمطالعات وتوسعه  آموزش علوم پزشکی یزد، ۷ (۴)، ۲۸-۴۰.
میس، اروین؛ اورتمایر، پیجی. (۱۳۸۵). رهبری، اصول اخلاقی و امورپلیسی، چالش­های پیش روی پلیس درقرن (ترجمه: حسین شاکری مترجم). تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.
نورمحمدی، هادی. (۱۳۸۸). ارزیابی اثر بخشی بیرونی برنامه تفصیلی آموزش مقطه درجه داری رسته انتظامی ناجا. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین.
Autumn. W. (2019). Training Temporary Reference Staff for Maximized Learning: A Case Study; The Journal of Academic Librarianship. In press, corrected proof.
Amit. S., Shailendra. S., Himanshu. R., & Abhijit. B. (2018). Employee empowerment leading to flexible role orientation: A disposition-based contingency framework, IIMB Management Review, 30(4). 330-342.
Claudia, C., Orazio. L., Alberto, R., & Valentina. S. (2013). Representation of Police Forces in Young People in Training. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 93, 951-955.
Dilip, K., & Deepak, K. (2018). Chapter 17: Human Resources Management; Sustainable Management of Coal Preparation. 2018. 353-367.
Daily, B. F., Bishop, J. W., & Govindarajulu. N. (2009). A conceptual model for organizational citizenship behavior directed toward the environment Business & Society. 48(2). 243–256.
Dennis H. (2017). Competency-Based Staff Training; Applied Behavior Analysis Advanced Guidebook. 21-40.
Leach-Lopez, M., & William, WS. (2009). Budget participation and job performance of south Korean managers mediated by job satisfaction and job relevant information. Journal Management research news. 3-32.
Li-Yun, S., Zhen Zhang, J.Q., & Zhen Xiong, C. (2012). empowerment  and creativity:A cross-level; The Leadership Quarterly. 23(1).
Linjuan. RM. (2011). How employee empowerment influences organization-employee relationship in China. Public Relations Review. 37(4). 435-437.
Phillips. J.J., Phillips. PP. (2003). Using action plans to measure ROI: A case study; Performance Improvement. 42(1).