رابطه بین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران با کیفیت کار گروهی و مدیریت مشارکتی کارکنان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران با کیفیت کار گروهی و مدیریت مشارکتی کارکنان زن دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمام کارکنان زن دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی به تعداد 2000 نفر و نمونه طبق فرمول کوکران 322 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.  ابزار جمع آوری اطلاعات شامل  سه پرسشنامه استاندارد 41 سؤالی شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران خوش­نیت (1385)، پرسشنامه 37 سؤالی کیفیت کار گروهی هوگل و گموئندن (2001)، پرسشنامه 16 سؤالی مدیریت مشارکتی چوپانی (1389) است که پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)، (85/0) و (89/0) برآورد شد و روایی پرسشنامه­ها از نوع صوری و  محتوایی بود که مورد تأیید اساتید و خبرگان قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته­ها در بخش آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده­ها و تعمیم نتایج از معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای آماری spssو  Lisrel استفاده شد. یافته ها نشان داد بین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران با کیفیت کار گروهی و مدیریت مشارکتی زنان در دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی رابطه معنا­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Managers' Decision-Making Methods with the Quality of Teamwork and Participatory Management of Female Employees

نویسندگان [English]

  • mahboube soleimanpouromran 1
  • Mansoureh Esfidani 2
  • Raheleh Alizadeh 2
  • Shima Mohammad Zadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Master, Department of Educational Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between managers' decision-making methods with the quality of teamwork and participatory management of female employees of North Khorasan University of Medical Sciences, which is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of the type of research. The statistical population included all female employees of North Khorasan University of Medical Sciences in 2000 and the sample was selected according to Cochran's formula 322 people by simple random sampling. Data collection tools included three standard 41-item questionnaires of decision-making methods of pleasant managers (2006), 37-item questionnaire of quality of teamwork by Hoogel and Gmuinden (2001), 16-item Shepherd's Collaborative Management Questionnaire (2010), the reliability of which based on Cronbach's alpha were estimated as 0.87, 0.85 and 0.89 respectively, and the validity of the questionnaires was of a formal and content type that was approved by professors and experts. To analyze the findings in the descriptive statistics section, the frequency distribution table, graph, mean and standard deviation were used, and in the inferential statistics section to analyze the data and generalize the results, structural equations were used using SPSS and Lisrel statistical software. Findings showed that there is a significant relationship between decision-making methods of managers with the quality of teamwork and participatory management of women in North Khorasan University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers' decision-making methods
  • quality of teamwork
  • participatory management
  • Women
ایران‌زاده، سلیمان و  زنجانی، سلیمان. (1390). بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن‏ ‏(مطالعه موردی)‏. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 4(14)،  65-83.
پروانی، محمدعلی. (1395). بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر اثربخشی کارگروهی در شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.
جعفری، حسن؛ بابایی، فریبا و کوگانی، نیلوفر. (1394). مقایسه سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران زن و مرد (مدارس متوسطه شهر خرم‌آباد). تهران: کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، علوم انسانی و توسعه.
جعفرپور، محمود. (1397). آسیب‌شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 27(87)، 75-100.
جلیل خانی، بهرام. (1389). سیستم پیشنهادات در مدیریت مشارکتی. مجله تهران امروز.
چوپانی، هیرش. (1389). بررسی رابطه مشارکتی و کارآفرینی در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
حیدری، حسین و حیدری، مریم. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و انگیزش شغلی کارکنان سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه. تهران: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
حقایق، مریم و خوارزمی، مجتبی. (1389). بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی. فصلنامه پژوهشنامه زنان، 1(2)، 11-37.
خوش نیت، حیدر. (1385). بررسی رابطه دانش مدیریت مدیران با سبک تصمیم‌گیری آنان بر اساس نظریه وروم-یتون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.
دهباشی، ناهید؛ رجائی پور، سعید و سلیمی، قربانعلی. (1384). شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستان‌ها. فصلنامه  مدیریت اطلاعات سلامت 4 (8)، 39 -46.
روانگرد، رامین؛ کشتکاران، ویدا؛ نیک‌نام، شهاب؛ یوسفی، علیرضا و حیدری، علیرضا. (1392). شیوه­های تصمیم­گیری مدیران بیمارستان­های دولتی و خصوصی شیراز. فصلنامه بیمارستان، ۱۲(۳)، ۳۹-۴۵.
سلطانی، محمد سعید. (1395). بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و بهبود فعالیت‌های تیمی در شرکت توزیع برق کردستان. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(1)، 74-63.
سیدعامری، میرحسن. (1388).  تبیین رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوه مؤثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. فصلنامه مدیریت ورزشی، 1، 5-17.
سبحانی پور، محمدرضا؛ زارعی متین، حسن؛ الوانی، مهدی و جندقی، غلامرضا. (1398). طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی مشارکتی در بخش دولتی ایران. فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی،12(43)، 59-83.
سیماراصل، نسترن؛ فیاضی، مرجان و قلی پور، آرین. (1389).  تبیین پیامدهای عوامل روان‌شناختی مثبت در سازمان. فصلنامه علوم مدیریت، 17، 23-45.
 شاه محمدی، غلامرضا.(1392). رویکردی برای انتخاب مدیر مبتنی بر روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 2(29)، 157-172.
صانع پور، مریم. (1396). حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست. فصلنامه پژوهشنامه زنان، 8(19)، 121-141.
صادقی، عباس؛ واحدچوکده، حسین و شاکری نیا، ایرج. (1394). بررسی میزان مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌های راهبردی (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی شهرستان‌های رشت و انزلی). دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
صدیقی فر، ناصر و سیدنقوی، میرعلی. (1384). مدیریت مشارکتی(چاپ اول). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
غیاثوند، احمد. (1394). اثربخشی کار گروهی زنان در طرح اجتماع محور بهبود کیفیت زندگی شهری. فصلنامه پژوهشنامه مددکاری، 2(5)، 167-196.
فرزین نیا، (1374). نقش آموزش زنان ایران در توسعه فرهنگی ایران. فصلنامه سیاست خارجی، 9(2)، 1-29  .
فقیر گنجی، ملیحه. (1393). بررسی رابطه سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران زن و مرد مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران. تهران: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی.
مشبکی، اصغر؛ دوستار، محمد. (1383).  مؤلفه‌های اثربخشی تیم کاری. فصلنامه تحول اداری. 7(41 و 42)، 119-141.
نظری گمیشانی، حمید. (1384). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در گروه صنعتی فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نیکی اسفهلان، حکیمه و حلاج یوسفی، محمدرضا. (1390). بررسی احساسات افراد راجع به کارگروهی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر). تهران: مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. نوآوری و تولید ملی.
Alvan, M. (2005). Decision and the state lines. Tehran: Publication of books, reading and editing of Humanities University.
Arnalldo, O. (2011). A discussion of rational and psychological decision making theories and models: the search for a cultural- ethical decision making model. Electronic Journal of Business Ethics and organization Studies, 12(6), 12-13.
Cloke, K. and Goldsmith, J. (2008). The end of management and the rise of organizational democracy, San Francisco: Jossey – Bass.
Daft, R. L. (2001). Essential of Organization Theory & Design, (7th ed), South-Western: Thomson Learning.
DeConinck, J.B. (2011). The Effects of Ethical Climate on Organizational Identification, Supervisory Trust, and Turnover Among salespeople. Journal of Business Research, 64, 617- 624.
Gono, C. (2001). The Impact of Participatory Management on Productivity, Quality, and Employees’ Morale, University of Wisconsin-Stout Menomonie, Wisconsin 54741.
Hoegl, M., & Gemuenden, H.G. (2001). Teamwork quality and the success of innovative projects: A theoretical concept and empirical evidence. Organization Science, 12(4), 435-449.
Hoy, V.K., & Mescle, C. (2008). Theory, research and practice in educational administration, translated to Persian by: Abaszadeh S. Urmia: Urmia University publishers, 88-46. [in Persian].
Hoy, K. W., & Miskel, G. C. (2008). Educational Administration: Theory, Research, and Practice (8th Ed.), New York: McGraw Hill, Inc.
Hoy, W.K., & Tatter, J. (1993). A normative theory of participative decision– making in schools. Journal of Educational Administration, 31(3).
Kim, S. (2002). Participative management and job satisfaction: Lessons for management leadership. Public Administration Review, 62(2), 231-241.
Oosthuizen, J., & Adeline, S. A. (1999). Participative management in academic library services, Library Management, 20(4), 213-214.
Rice, A.K. (1995). Productivity and social organization in Indian weaving shed, Human relation, 6, 27-97.
Raymond, W. (2005). Building A Successful Team, The Project Network Newsletter, October. WWW. Mympa. Org.
Shagholi, R., & Abdolmalki, R. (2011). New Approach in Participatory Management, Concepts and Applications. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 251–255.
Wallace, C.J., Johnson, P. D., & Mathe, K. (2011). Structural and Psychological Empowerment Climates, Performance, and the Moderating Role of Shared Felt Accountability: A Managerial Perspective. Journal of Applied Psychology, 96(4), 840- 850.