پیشایندها و پسایندهای پارانوئید سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

بدون شک گسترش پارانوئید سازمانی در سازمان‌ها به بروز پدیده‌های نامطلوبی در سطح سازمان و جامعه منجر می‌شود و با توجه به گستردگی این پدیده و لزوم مدیریت و کاهش پیامدهای نامطلوب آن، ضرورت و اهمیت بررسی این پدیده در سازمان‌ها به عنوان یک مساله مطرح است. بنابراین، درک پیشایندها و پسایندهای پارانوئید ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ آثار ﻣﻨﻔـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪ. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی پیشایندها و پسایندهای پارانوئید سازمانی در دانشگاه کاشان است. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه ‌آماری شامل کارکنان ستادی دانشگاه کاشان در سال 1398 به تعداد 377 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 235 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرداوری داده‌ها از سه پرسشنامه پیشایندهای پارانوئید سازمانی، پارانوئید سازمانی و پسایندهای پارانوئید سازمانی استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه به صورت محتوایی و سازه تایید شد. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پیشایندها 87/0، پارانوئید سازمانی 84/0 و پسایندها 86/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و آموس انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد میانگین همه پیشایندهای پارانوئید سازمانی، میانگین همه ابعاد پارانوئید سازمانی به جز مولفه پارانوئید شناختی و میانگین همه پسایندهای پارانوئید سازمانی پایین تر از حد متوسط بود. همچنین پیشایندهای پارانوئید سازمانی 33/0 روی پارانوئید سازمانی تاثیر منفی و معنادار و پارانوئید سازمانی به میزان 64/0 روی پسایندهای پارانوئید سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Paranoid Antecedents and Consequences (Case Study: Kashan University Staff)

نویسندگان [English]

  • Sahar Babaie 1
  • hamid rahimi 2
1 Master candidate, educational management, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, the spread of organizational paranoid in organizations leads to the occurrence of adverse phenomena in the organization and society, and given the extent of this phenomenon and the need to manage and reduce its adverse consequences, the necessity and importance of studying this phenomenon in organizations is an issue. Accordingly, the aim of the present study is to investigate the antecedents and consequences of organizational paranoid at Kashan University. The type of research was descriptive-correlational and the statistical population included 377 staff members of Kashan University in 1398. Using Cochran's formula and stratified random sampling, 235 people were selected as the sample. Three questionnaires of organizational paranoid antecedents, organizational paranoid and organizational paranoid antecedents were used to collect data. The validity of all three questionnaires was confirmed in terms of content and structure. The reliability of the questionnaires was proved through Cronbach's alpha coefficient for prerequisites 0.87, organizational paranoid 0.84 and postseconds 0.86. Data analysis was performed at both descriptive and inferential levels using SPSS and Amos software. The results showed that the mean of all organizational paranoid antecedents, the mean of all dimensions of organizational paranoid except the cognitive paranoid component and the mean of all organizational paranoid consequences were lower than average. Also, organizational paranoid antecedents of 0.33 have a negative and significant effect on organizational paranoid and organizational paranoid has a positive and significant effect on organizational paranoid consequences of 0.64.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Paranoid
  • Organizational Justice
  • organizational support
  • Organizational indifference
  • Anti-Citizenship Behavior
احمدی، مهراد؛ حبیبیان، فاطمه و شریفی‌عراقی، زهره. (1394). رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت سازمانی با ترک‌خدمت کارکنان. استانبول: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، استانبول.
انصاری، محمداسماعیل و فخری، محبوبه. (1394). سنجش رابطه حمایت سازمانی ادراک‌شده و بی‌تفاوتی سازمانی (شرکت تعاونی کشاورزی شهرضا). امارات: کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی.
بودلائی، حسن؛ کارکن، ناهید و قشلاقی، مرضیه. (1396). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺷﻌﺐ و ﺳﺘﺎد مرکزی پست بانک یزد. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، 6 (26)، 33-50.
پروری، پیمان؛ نقدی، اسدااله و سهرابی، روح الله. (1395). مطالعه رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه‌گانه آن با بدبینی سازمانی کارکنان. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 3 (2)، 137-150.
پورقاز، عبدالوهاب و صالحی راد، سعیده. (1395). حمایت سازمانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی‌کاری کارکنان اداره برق شهرستان زابل. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9 (32)، 97-116.
ترک‌زاده، جعفر؛ سلیمی، قاسم؛ سنگی، فروغ. (1395). ارزیابی و تبیین پدیده بی‌تفاوتی سازمانی: رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری مدیریت آموزش کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 36: 119-130.
تقوی، احمد؛ بیکی، فریبا؛ نوروزی جویباری، شبانعلی و باقرزاده، محمدسعید. (1396). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت، 1 (1)، 47-54.
حسن‌پور، اکبر؛ نوری، روح اله و کیایی، مجتبی. (1388). بدبینی: علل و پیامدهای آن. فصلنامه فرهنگ مدیریت، 7 (19)، 119-142.
خادمیان، زهرا. (1395). بررسی تاثیر عوامل موثر بر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی. فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، 3 (15)، 117-128.
خوشنامی، عاطفه و مهداد، علی. (1394). رابطه ادراک عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گرانه وفاداری سازمانی. فصلنامه روان شناسی اجتماعی، 10 (36)، 31-44.
داورپناه، هدایت‌اله و هویدا، رضا. (1397). بررسی رابطه میان ساختار سازمانی با بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13(49): 15-36.
دانایی‌فرد، حسن؛ حسن‌زاده، علیرضا و سالاریه، نورا. (1389). طراحی سنجه اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2)، 79-99.
رسول‌زاده، بهزاد و ثمری، عیسی. (1398). تحلیل رابطه عدالت سازمانی و مدیریت استعداد: نقش میانجی رهبری اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(4)،61-67.
روشنی، سمیه و بخت‌آزمای بناب، محمد. (1398). پایش اثرپذیری پارانوئید سازمانی از رهبری معنوی با میانجی‌گری تعهد سازمانی. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(28)، 136-146.
رئیسی، آسیه و ناستی‌زایی، ناصر. (1398). بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی با نقش میانجی حسادت سازمانی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(38)، 109-126.
زارع، حمید؛ حق‌گویان، زلفا و کریمی‌اصل، زهرا. (1392). شناسایی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاه‌های دولتی استان قم. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 11 (4)، 159-180
زبردست، محمدعلی؛ نادریان جهرمی، مسعود و حاجی‌زاده، سجاد. (1396). نقش شخصیت در سکوت کارکنان و ایجاد بی‌تفاوتی سازمانی. فصلنامه مدیریت ورزشی، 9(2)، 287-299.
سمّاک‌باشی، تارا؛ امیرخانی، طیبه و عالی، احمد. (1398). بررسی نقش رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی درک‌شده. فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 4 (19)، 13-24.
سیاوشی، ملیحه؛ عصمتی‌مقدم؛ محمدرضا. (1398). تأثیر عدم امنیت شغلی کمّی و کیفی بر ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(51)، 1-22.
سید جوادین، سیدرضا. (1386). برنامه‌ریزی نیروی انسانی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
سید نقوی، میرعلی و کشاورز حقیقی، مهدی. (1390). مدیریت بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 6 (26)، 1-14.
شجاعی، محمدحسین و اسماعیلی، سعیده. (1396). تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای نوآورانه کارکنان: با نقش میانجی رهبر-عضو و استقلال شغلی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13 (48)، 131-150.
طه‌زاده، مسعود. (1392). وفاداری سازمانی. فصلنامه موج، 5 (6)، 65-77.
طهماسب‌زاده، داود؛ عظیم‌پور، احسان و شیخی، موریس. (1398). مدل تاثیر علی خودارزشیابی محوری، استقلال شغلی و سرسختی شغلی بر عملکرد شغلی معلمان. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9 (25)، 199-228.
عاقل‌زاده، ویدا؛ سلیمانی، توران. (1396). بررسی وضعیت بی‌تفاوتی سازمانی معلمان (مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل). کازرون: کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
عریضی‌سامانی، حمیدرضا؛ دیباجی، میثم و صادقی، میثم. (1391). بررسی رابطه متغیرهای سازمانی درک شده منابع انسانی با پارانوئید سازمانی. دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 4 (1)، 165-187.
عزیزی‌نژاد، بهاره. (1396). تحلیل رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی با توجه به اثر میانجی عدالت سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14 (2)، 144-148.
علوی سالکویه، رضوان و فدائی کیوانی، رضا. (1398). بررسی رابطه پدیده سقف شیشه‌ای بر عدالت سازمانی. فصلنامه نخبگان علوم و مهندسی، 4 (4)، 1-13.
فرهمند، امیرعباس و کسرایی، امیرحسین. (1396). تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی. فصلنامه اطلاع‌رسانی مدیریت (ویژه‌نامه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی)، 190، 129-136.
قلی‌پور، آرین؛ سعیدی‌نژاد، مجید و حسنقلی‌پور، حکیمه. (1391). بررسی تاثیر روزه ماه مبارک رمضان بر بروز رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 20 (2)، 55-73.
قنبری، سیروس؛ اسکندری، اصغر و فرهادی، مهران. (1395). بررسی تأثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی‌گری یادگیری فردی و سازمانی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3 (8)، 77-95
قنبری، سیروس و عرفانی‌زاده، فریبرز. (1396). نقش اعتماد سازمانی در تعدیل بدبینی سازمانی کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6 (2)، 125-148.
کاظمی مقدسی، نیکتا؛ ذبیحی، محمدرضا و شکاری، غلامعباس. (1394). بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و پارانوئید (بدگمانی) سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده. فصلنامه پژوهشنامه مدیریت تحول، 7 (14)، 53-72.
مرادی، مرتضی؛ جلیلیان، حمیدرضا. (1395). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺤول)، 25 (81)، 149-123.
 
 
مرادی، الهام؛ صفانیا، علی محمد و پورسلطانی زرندی، حسین. (1398). ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(28)، 99-108.
مرتضوی، سعید؛ لگزیان، محمد و سیدحسینی، سیده سمیرا. (1392). نقش واسط حسادت در تاثیر سبک رهبری تبادل رهبر-عضو برتسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران. فصلنامه پرستاری ایران، 26 (83)، 68-77.
مقتدایی، لیلا. (1396). مطالعه رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و رفتار ضد شهروندی: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 28(1)، 145-158.
مقدم، علیرضا و محمودی میمند، مهدی. (1397). اثر بدبینی سازمانی برگرایش به رفتارهای انحرافی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27 (89)، 89-73.
ملاعباسی، حافظ؛ وحدتی، حجت؛ سپهوند، رضا و اسماعیلی، محمودرضا. (1396). تبیین علل پارانویای سازمانی براساس نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 5 (4)، 31-38.
موسوی‌جد، سیدمحمد؛ شهودی، مریم؛ خلیجیان، صدف و زندی، خلیل. (1394). مدل‌یابی روابط بین عدالت سازمانی، کارتیمی و وفاداری سازمانی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی، 8 (14)، 127-144.
نادری، رمضان؛ میرکی، فؤاد. (1393). تأثیر حمایت سازمانی ادارک شده بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: پلیس راه استان کردستان). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 9 (31)، 1-15.
نصیری ولیک نبی، فخرالسادات و خدایاری، اکرم. (1395). بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 5 (21)، 71-96.
Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126 (3), 269-292.
Akar, H. (2019). A meta-analytic revew on the causes and consequences of organizational cynicism. International Online Journal of Educational Sciences, 11 (2), 149-164.
Arabaci, B. (2010). The effects of depersonalization and organizational cynicism levels on the job satisfaction of educational inspectors. African Journal of Business Management, 4, 2802-2811.
Arsalan, M. (2018). Organizational cynicism and employee performance: Moderating role of employee engagement. Journal of Global Responsibility, 9(1), 415-431.
 
 
Bashir, S. (2011). Organizational cynicism development and testing of an integrated model, a study of public sector employee in Pakistan. A Research Thesis Submitted to the Department of Management & Social Sciences. Mohammad Ali Jinnah University, Islamabad.
Bedeian, A. G. (2007). Even if the tower is “ivory, it isn’t “white:” understanding the consequences of faculty cynicism. Academy of Management Learning & Education, 6, 1: 9-32.
Blenger, I., McNally, J. & flint, D. (2006). Model of the effects of monitoring on perceptions of trust, organizational outcoms. The Bussiness Review Combridge, 2, 15-55.
Boer, B. J., Van Hooft, E. A., & Bakker, A. B. (2015). Self-control at work: Its relationship with contextual performance. Journal of Managerial Psychology, 30 (4), 406-421.
Brown, M., & Cregan, C. (2008). Organizational change cynicism: The role of employee involvement. Human Resource Management, 47, 667-686.
Brauchli, R., Bauer, G.F., & Hämmig, O. (2014). Job autonomy buffers the impact of work-life conflict on organizational outcomes. A large-scale.
Burke, J., Rowe, R. & Boylan, K. (2014). Functional outcomes of child and adolescent oppositional defiant disorder symptoms in young adult men. J Child Psychol Psychiatry, 55 (3), 264–272.
Casper, W. J. Harris, C. Taylor-Bianco, A. & Wayne, J. H. (2011). Work– family conflict, perceived supervisor support and organizational commitment among Brazilian professionals. Journal of Vocational Behavior, 79 (3), 640-652.
Cho, H. J., Wehmeyer, M. & Kingston, N. (2013). Factors that predict elementary gducators’ practice and practice in teaching self-determination. Psychology in the Schools, 50 (8), 770-780.
Choi, M. (2011). Employee attitudes toward organizational change: a literature review. Human Resource Management, 550 (4), 479-500.
Cole, M.S., Bruch, H. & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organizational Behavior, 27, 463-484.
Dean JW, Brandes P. & Dharwadkar R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
-Demirtas, O. & Akdogan, A. (2015). The effect of ethical leadership behavior on ethical climate. Turnover intention and affective commitment, Journal of Business Ethics, 71, 52-63. 
Devaro, J. Li, R. & Brookshire, D. (2010). Analysing the job characteristics model: New support from a cross-section of establishments. The International Journal of Human Resource Management, 18 (6), 989-1003.
Ferris, D. L., Brown, D. J. & Heller, D. (2009). Organizational supports and organizational deviance: The mediating role of organization-based self-esteem. Organizational Behavior Human Process. 9112 (18), 932– 986.
Fock, H, Chiang, F, Au, Y. K., & Hui, K. M. (2011). The moderating effect of collectivistic orientation in psychological empowerment and job satisfaction relationship. International Journal of Hospitality Management, 30 (2), 319-328.
Greenberg, J. (1990). Organizational justice: yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16 (2), 399-432.
Hackman, R. & Oldham, R. (2010). Not what it was and not what it will be: The future of job design research. Journal of Organiaztional Behavior, 31, 2-3.
James, M. S. L. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organization: an examination of the potential positive and negative effects on school systems. Tallahassee, Florida: The Florida State University (doctoral dissertation).
Kim, D., Peng, A., Oh, I., Banks, G. & Lomeli, L. (2009). Top management credibility and employee cynicism: A comprehensive model. Human Relations, 62 (10), 1435–145.
Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A & Adis, C. C. (2015). Perceived organizational support: a metaanalytic evaluation of organizational support theory. Journal of Management, 47(6), 60-77.
Lorinkova, N. M. & Jansen P. S. (2014). When is empowerment effective? The role of leader-follower exchange in empowering leadership, cynicism, and time theft. Journal of Management, 2 (1), 1-24.
Mantler, J., Godig, J., Cameron, R. N. & Sheila, J. (2013). Cynicism in hospital staff nurses: the effect of intention to leave and job change over time. Journal of Nursing Management, 4 (2), 52-71.
Nafei, W. A., & Kaifi, B. A. (2013). The impact of organizational cynicism on organizational commitment: An applied study on teaching hospitals in Egypt. European Journal of Business and Management, 5 (12), 131-147.
Nair, P. & Kamalanabhan, T. J. (2010). The impact of cynicism on ethical intentions of Indian managers: The moderating role of seniority. Journal of International Business Ethics, 3, 14-29.
Nandedkar, AP. (2011). Examining the knowledge sharing and uncivil behavior of envious employees: an affective events theory perspective. University of Texas-Pan American.
Nutt, P. C. (1993). The formulation processes and tactics used in organizational decision making. Organizational Sciences, 4 (2), 51-70.
Orhan, Ç. Fatih, K., & İmran, A. (2014). The relationships among organizational cynicism, job insecurity and turnover intention: A survey study in Erzurum/Turkey. 10th International Strategic Management Conference (pp.429-437), Erzurum: Social and Behavioral Sciences.
Pelit, E. & Pelit, N. (2014). The effects of mobbing on organizational cynicism: a study on hotels in Turkey. International Journal of Human Resource, 4 (1), 34-56.
Raile, E. D. (2012). Building ethical capital: perceptions of ethical climate in the public sector. Public Administration Review, 73 (2), 253–262.
Robbins, S. P., & Judge, T. (2014). Essentials of organizational behavior. Journal of Applied Psychology, 56, 56-64.
Shah, S. & Harsha, P. P. (2011). Importance of human resource management in achieving customer relations. Annals of Management Research, 1 (2), 7-13.
Sluss, D. M., Malayka, K.  & Jeanne, J. H. (2008). Perceived organizational support as a mediator between relational exchange and organizational identification. Journal of Vocational Behavior, 73, 457-464.
Subramanian, R.K. (2017). Organizational paranoia and the constequent dysfunction. International Journal of Combined Research Development, 6 (12), 7121-7134.
Wanous, J. P., Reichers, A. E., & Austin, J. T. (2004). Cynicism about organizational change: An attribution process perspective. Psychological Reports, 94 (3), 1421-1434.
Ward, K. D. (2014). Cultivating public service motivation through AmeriCorps service: A longitudinal study. Public Administration Review, 74 (1), 114-125.
Willemsen, M., & Keren, G. (2009). The meaning of indifference in choice behavior: asymmetries in adjustments embodied in matching. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 10 (4), 42-59.