مدل نظام آموزش با رویکرد چابکی (مطالعه موردی: شعبه های بانک ملت شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی،دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی تدوین مدل نظام آموزش با رویکرد چابکی است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه‌ای است و در زمره پژوهش‌های ترکیبی در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شد. جامعه آماری در مرحله کیفی بین 13 نفر از مدیران و معاونان و رؤسای بانک ملت شهر یزد و 3 نفر از اساتید دانشگاهی بودند و تمام کارکنان و مدیران شعبه های بانک ملت شهر یزد به‌عنوان جامعه آماری مرحله کمی پژوهش در نظر گرفته شد. به‌منظور برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که در حدود 200 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند (تعداد 184 پرسشنامه جمع‌آوری شد). برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار Amoss22 استفاده شد. نتایج نشان داد 17 شاخص استخراج‌شده از اهمیت بالاتری برخوردار بوده‌اند که در ابعاد شایستگی، آینده‌نگری و انعطاف پذیری دسته بندی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی به‌دست‌آمده نشان داد، مولفه انعطاف پذیری با ضریب تاثیر (0.785) دارای بیشترین تاثیر است. همچنین مولفه های آینده نگری با ضریب (0.742) و شایستگی با ضریب(0.738) تاثیر معنادار و  مثبتی بر نظام آموزش چابک دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of the Education System with an Agility Approach (Case Study: Bank Mellat Branches in Yazd)

نویسندگان [English]

  • hadi teimouri 1
  • Ali Nasr Esfahani 2
  • Sayed Mohammad Younesi Far 3
1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, University of Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Human Resource Management, University of Isfahan, Iran
3 PhD in Human Resource Management and Organizational Behavior, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to develop a model of the education system with an agility approach. The type of research is developmental in terms of purpose and was conducted as a combination of qualitative and quantitative research. The statistical population in the qualitative stage were13 managers and deputies and heads of Bank Mellat in Yazd and 3 university professors. Morgan table was used to estimate the sample size and about 200 people were considered as a statistical sample (184 questionnaires were collected). Amoss22 software was used to analyze the data. The results showed that the 17 extracted indicators were of higher importance and were classified into competency, futurism and flexibility dimensions. The results obtained from the quantitatively obtained part showed that the flexibility component with the impact factor 0.785 has the greatest impact. Also, the components of foresight with a coefficient 0.742 and competence with a coefficient 0.738 have a significant and positive effect on the agile education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • Agile Education System
  • Competence
  • Foresight
  • Flexibility
آقایی، میلا و آقایی، رضا. (1393). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی. فصلنامه رشد فناوری، 10(39)، 43-64.
امینی حاجی باشی، آناهیتا؛ سیدجوادین، سیدرضا و امیری، مجتبی. (1398). طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در موسسات آموزش عالی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11 (2)، 75-87.
تاجی، زهرا و بردبار، غلامرضا. (1394). بررسی رابطه ی رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 7(2)، 153-177.
حاتمی، زهرا؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛زمانی مقدم، افسانه و جعفری، پریوش. (1397). ارایه مدل ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان (مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی). فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 6(2)، 65-102.
حمیدیان پور، فخریه؛ رجب پور، ابراهیم؛ افراخته، سلیمه و مهرابی، عمران. (1398). بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(54)، 1-22.
خاوری، عبداله؛ آراسته، حمیدرضا و جعفری، پریوش. (1396). عوامل مؤثر دستیابی به دانشگاه های چابک با تأکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 8(1)، 136-142.
عباس پور، عباس؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ حسام امیری، روزبه و مرادی، کیوان. (1393). تبیین نقش چابکی ســرمایه انســانی در توسعه چابکی استراتژیک بانک انصار. فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی، 2(4)، 18- 31.
کریمی، ایمان و نجف بیگی، رضا. (1397). بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی با محوریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. تهران: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.
کیاجوری، معصومه؛ شاهمرادی، مهسا؛ محمودبابویی، امید و بهارلویی، محمد ،(1396). شناسایی عوامل موثر بر چابک سازی مدیریت منابع انسانی.تهران: کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی.
Alavi, S., & Dzuraidah, A.W. (2013). A Review on Workforce Agility. Research Journal of Applied Sciences. Engineering and Technology, 5(16), 4195-4199.
Bahrami, MA., Kiani, M. M., Montazeralfaraj, R.,Zadeh, HF., & Zadeh, M. M. (2016).The Mediating Role of Organizational Learning in the Relationship of Organizational Intelligence and Organizational Agility. Osong Public Health and Research Perspectives, 7(3), 190-196.
Climent, A., & Cabrillana, A. (2012). The role of educational quality and quantity in  the  process  of economic  development.  Journal  of  Economics  of  Education Review, 31(4), 391-409.
Doz, Y.L., & Kosonen, M. (2014). Embedding strategic agility: A leadership agenda for accelerating business model renewal. Journal of Enterprise Information Management, 43(1), 370-382.
Ezzahra, K. F., Mohamed, R., Omar, T., & Mohamed, T. (2014). Training for effective skills in SMEs in Morocco. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 11(6), 2926 –2930
Ghosh, P., Satyawadi, R., Joshi, J. P., Ranjan, R., & Singh, P.(2012). Towards more effective training programmes: a study of trainer attributes. Industrial and Commercial Training,44(4), 194-202
Gillani, S. M., Iqbal, S, Akram, SH & Rasheed, M. (2018). Specific antecedents of employees’ knowledge sharing behavior ,  Journal of Information and Knowledge Management Systems, 4 (14), 205-239.
Glinska, M., Carr, S. D., & Halliday, A. (2012). Workforce Agility: An Executive Briefing. Batten Briefing Innovatorsí Roundtable Series. The University of Virginiaís Darden School of Business.
Gupta, SH., Kumar, K., Kamboj, SH., & Bhushan, B. (2019). Impact of IS agility and HR systems on job satisfaction: an organizational information processing theory perspective. Journal of Knowledge Management . 11(4),1367-3270.
Hopp, W. J., & Van Oyen, M. P. (2004). Agile workforce evaluation: A Framework for cross-training and coordination. HE Transactions.56 (10), 919-940.
Khair Zahed, R., Teymouri, H., & Shaemi, A. (2018) Designing a Strategic Services Compensation System Model with Talent Management Approach, PhD Thesis in Business Administration, University of Isfahan, Faculty of Economics and Administrative Sciences.
KHodabandeh, N., Mohammdi, N., Mansouri, A., & Droodi, H. (2018). Designing a Human Resource Agility Model based on Grounded Theory Approach (Study Case: Social Security Organization). Journal of educational sociology, 7(1), 164-179.
Khoshlahna, M., & Sattari, F. (2016). The Role of organizational agility and transformational leadership in service recovery prediction. Journal of Social and Behavioral Sciences, 23(2), 142–149.
Kodwani, A.D. (2017). Decoding training effectiveness: the role of organizational factors. Journal of Workplace Learning, 29(3), 200-216.
Marcano, L., Haugen, F. A., Sannerud, R., & Komulainen, T. (2019). Review of simulator training practices for industrial operators: How can individual simulator training be enabled?. Safety Science, 11(5),414–42.
Muduli, A. (2016). Exploring the facilitators and mediators of workforce agility: an empirical study. Management Research Review, 39 (12), 1567 1586.
Nafei, A .(2016). Organizational Agility: The Key to Organizational success. International Journal of Business and Management, 11(5), 131–148.
Nejatian, M., Hassanavi, R., Zanjirchi, SM, Sufi, H., & Molaei, MI.(2013) .Analysis of Agility Paradigm for Specific Framework of Agile Manpower and Agile Organization. Management Improvement Magazine, 11(3), 184-203.
 
-Padmasiri, M. D., Sandamali, J. G. P., Mahalekamge, W. G. S., & Mendis, M. V. S. (2018). The Relationship between Training and Development and Employee Performance of Executive Level Employees in Apparel Organizations. International Invention of Scientific Journal, 2(1),24-48.
Pandey, J. (2018). Managing emotional labor for service employees‌‌‌‌‌‌‌‌: an HRM-based approach. Human Resource Management International Digest, 26 (4), 1-14
Prasertsung, T. (2013). Effective factors for accomplishment in training teacher profession experience of faculty of education students Rajabhat Maha-Sarakham University Thailand.
Qorbani, Q., & Rezaei Rad, M. (2011). The Managerial Role of Police Chiefs in Keeping Police Officers. Quarterly Journal of Law Enforcement Studies. 9(4), 46-62.
Rabbi, F., Ahad, N., Kousar, T., & Ali, T. (2015). Talent management as a source of competitive advantage. Journal of Asian Business Strategy, 5 (9), 208-214
 Sherehiy, B., & Karwowski, K. (2014). The relationship between work organization and workforce agility in small manufacturing enterprises. International Journal of Industrial Ergonomics, 44 (3), 456-473.
Tahmasebi, R., Qolipoor, A., & Javaherizadeh, A.( 2012) Management of Talents‌‌‌‌‌‌‌‌: Identifying and Ranking Effective Factors Affecting and Holding Scientific Talents, General Management Research, 23(2), 123-138.