بررسی ارتباط بین بهزیستی معنوی، سبک تربیتی والدین و سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی سربازان (مورد مطالعه: سربازان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین بهزیستی معنوی، سبک تربیتی والدین و سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی سربازان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی به انجام رسیده است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام سربازان یگان ویژه نیروی انتظامی شهر تبریز است که با روش تمام شماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام رسیده است. در بررسی متغیرهای بهزیستی روان شناختی و  بهزیستی معنوی به ترتیب از پرسشنامه­های استاندارد ریف (1998) و پرسشنامه استاندارد پالوتزین و الیسون (1982) و در بررسی متغیرهای سبک تربیتی والدین و سرمایه اجتماعی از پرسشنامه پژوهشگر­ساخته استفاده شده است. میزان پایایی متغیرهای بهزیستی روان شناختی (95/0)، سبک تربیتی مستبدانه (87/0)، سبک تربیتی مقتدرانه (88/0)، سبک تربیتی سهل­گیرانه (82/0)،  سرمایه اجتماعی (81/0) و بهزیستی معنوی (85/0) است. قابل ذکر است که جهت سنجش روابط بین متغیرهای مزبور به تناسب سطح سنجش متغیرها از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون آنالیز واریانس F استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که متغیرهای سرمایه اجتماعی (276/0) و ابعاد آن (انسجام (357/0)، مشارکت (266/0) و اعتماد اجتماعی (032/0)، بهزیستی معنوی (591/0) و ابعاد آن (بهزیستی مذهبی (532/0) و بهزیستی وجودی (512/0)، سبک­های تربیتی والدین (سبک تربیتی مستبدانه (527/0)، مقتدرانه (219/0) و سهل­گیرانه (512/0) دارای ارتباط مثبت در بهزیستی روان شناختی سربازان است. نتایج بررسی تفاوت میانگین بهزیستی روان شناختی سربازان بر حسب متغیرهای زمینه­ای پژوهش (سن، محل تولد و وضعیت تاهل) نیز حاکی از این است که میانگین بهزیستی روان شناختی سربازان بر حسب متغیرهای فوق، متفاوت است؛ بهزیستی روان شناختی سربازان متولد شهر، سربازان مجرد و سربازان زیر 20 سال نسبت به بقیه سربازان بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship Between Spiritual Well-Being, Parents' Educational Style and Social Capital and Psychological Well-Being of Soldiers (Case Study: Soldiers of The Special Unit of the East Azarbaijan Police Command).

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Neshati 1
  • Shamsi Mohammad Nejad 2
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Marand Branch, Islamic Azad University
2 MA candidate, Clinical Psychology, Marand Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between spiritual well-being, parental training style and social capital and psychological well-being of soldiers of the Special Unit of the East Azarbaijan Police Command. The research method is a descriptive survey and the statistical population includes all soldiers of the Special Unit of the Tabriz Police Force, which was done using a questionnaire. The Reef (1998) and Palutzin and Ellison (1982) standard questionnaires were used to examine the psychological and spiritual well-being variables, respectively, and the researcher-made questionnaire was used to examine the variables of parenting style and social capital. Reliability value of the variables were: psychological welfare variables (0.95), authoritarian educational style (0.87), authoritative educational style (0.88), negligent educational style (0.82), social capital (0.81) and welfare It is spiritual (0.85). It should be noted that in order to measure the relationships between these variables in proportion to the level of measurement of variables, Pearson correlation coefficient, multivariate regression analysis and analysis of variance F test were used. The results show that the variables of social capital (0.276) and its dimensions (cohesion (0.357), participation (0.266) and social trust (0.032), spiritual well-being (0.591) and its dimensions Religious well-being (0.532) and existential well-being (0.512), parental training styles (authoritarian (0.527)), authoritarian (0.219) and negligent (0.512) have had a positive relationship. The results of the study of the difference between the average psychological well-being of soldiers according to the variables of the research field (age, place of birth and marital status) also indicate that the average psychological well-being of soldiers is different according to the above variables; The psychological well-being of city-born soldiers, single soldiers and soldiers under the age of 20 was higher than other soldiers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Well-being
  • military service
  • Spiritual well-being
  • Law Enforcement
  • social capital
اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد و معی­زاده اوجور، محمد. (1397). نقش انعطاف­پذیری روان شناختی و سرسختی روان شناختی در تبیین بهزیستی روان شناختی سربازان. فصلنامه پژوهش­های بالینی و مشاوره، 8 (1)، 37-51.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت­آباد، تورج و باباپور خیرالدین، جلیل. (1393). رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز. دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 3 (2)، 43- 54.
تمنایی­فر، محمد رضا؛ سلامی محمد آبادی، فاطمه و دشتبان­زاده، سمیه. (1392). بررسی رابطه بهزیستی روانی با حمایت اجتماعی و شادکامی. فصلنامه علوم رفتاری. 5 (18)، 53-74.
تمنائی­فر، محمد رضا و منصوری نیک، اعظم. (1392). پیش­بینی رضایت از زندگی براساس رگه­های شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی. فصلنامه پژوهش­های نوین روان شناختی، 8 (29)، 72-92.
جعفری، عیسی؛ حاجلو، نادر؛ فغانی، رامین و خزان، کاظم. (1391). رابطه بهزیستی معنوی و سرسختی روان شناختی با سلامت روانی سالمندان. تحقیقات علوم رفتاری، 10 (6)، 431- 440.
حمیدی، فریده و انصاری، شهلا. (1395). رابطه شیوه­های فرزندپروری با سخت­رویی و بهزیستی روان شناختی دانش­آموزان. فصلنامه خانواده و پژوهش، (32)، 47-65.
حمیدی، فریده و انصاری، شهلا. (1395). رابطه شیوه­های فرزندپروری والدین با سخت­رویی و بهزیستی روان شناختی دانش­آموزان. فصلنامه خانواده و پژوهش، (33)، 47-64.
دهشیری، غلامرضا؛ نجفی، محمود؛ سهرابی، فرامرز و ترقی­جاه، صدیقه. (1392). ساخت و اعتبار پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان. فصلنامه مطالعات روان شناختی، 9 (4)، 73-98.
رحمانی جوانمرد، سمیرا؛ میکائیلی، نیلوفر و وحیدی، زهره.  (1395). پیش­بینی بهزیستی روان شناختی معلمان براساس هوش معنوی، سبک­های مساله­گشایی و کمال­گرایی آنها. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 10 (1)، 89-106.
ستوده، حافط؛ شاکری­نیا، ایرج؛ قاسمی جوینه، رضا؛ خیراتی، مریم و حسینی صدیق، مریم السادات. (1394). نقش سلامت خانواده و سلامت معنوی در بهزیستی روان شناختی پرستاران. فصلنامه تاریخ پزشکی، 7 (25)، 161-184.
ستوده، حافظ؛ شاکری­نیا، ایرج؛ قاسمی جوینه، رضا؛ خیراتی، مریم و حسینی صدیق، مریم السادات. (1394). نقش سلامت خانواده و سلامت معنوی در بهزیستی روان شناختی پرستاران. فصلنامه تاریخ پزشکی، 7 (25)، 161- 184.
عسگری، پرویز؛ احتشام­زاده، پروین و پیرزمان، سهیلا. (1389). رابطه پذیرش اجتماعی و نقش جنسیتی (آندروژنی) با بهزیستی رواننشاختی در دانشجویان دختر. فصلنامه زن و فرهنگ، 2 (5)، 99-110.
علیزاده اقدم،  محمد باقر. (1389). تحلیل جامعه شناختی سبک غذایی شهروندان تبریزی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 44،  ۲۸۵ – ۳۱٧.
نادری بلداجی، رودابه؛ مرادی، اعظم؛ مباشری، محمود؛ میرزائیان، راضیه و یوسفی، زهرا. (1392). بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سبک­های دلبستگی بر بهزیستی روان شناختی زنان باردار شهرستان بروجن. فصلنامه بالینی پرستاری و مامایی، 2 (4)، 37-44.
وحیدی، زهره و جعفری هرندی، رضا. (1396). پیش­بینی بهزیستی روان شناختی براساس مولفه­های سرمایه روان شناختی و مولفه­های نگرش معنوی، پژوهش­نامه رواننشاسی مثبت، 3 (2)، 51-64.
یوسفی، نریمان. (1383). شکاف بین نسلها بررسی تجربی و نظری (چاپ اول). تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
Aydin, A., Kahraman, N., Hicdurmaz, D. (2017).  Determining the Perceived Social Support and Psychological Well-Being Levels of Nursing Students. Journal of Psychiatric Nursing, 8 (1), 40-47.
García-Alandete, J. y Bernabé-Valero, G. (2013). Religious Orientation and Psychological Well-Being among Spanish Undergraduates [Orientaciones religiosas y bienestar sicológico de los estudiantes universitarios españoles] Acción Psicológica, 10 (1), 135-148.
Gul, Nighat, Ghani, Nasreen, Mehmood Alvi, Sajid, Kazmi, Farhana, Ali Shah, Asghe (2017). Family system's role in the psychological well-being of the children. Khyber Med Univ Journal, 9 (1), 29-32.
Gultekin, A., Kavak, F., & Ozdemir, A.  (2019). The correlation between spiritual well-being and psychological resilience in patients with liver transplant, Journal of Medicine Science, doi:10.5455/medscience.2018.07.8997.
Johal, S., & Kaur, P. (2016).  Relationship between Mental Health and sychological Well Being of Prospective Female Teachers. Journal of Research & Method in Education, 6, 01-06.
Lefcourt, H. (2002). Humor. In C.R. Snyder, & S.J. Lopez (Eds.). Handbook of positive   psychology: New York: Oxford University press, (pp. 619-631).
Yamaguchi, A. (2013). Influences of Social Capital on Health & Well-Being from Qualitative Approach, Global Journal of Health Science, 5 (5), 153-161.