تاثیر فرهنگ جهادی بر بهره‌وری منابع انسانی با تبیین نقش میانجی‌ مدیریت اسلامی ( مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فرهنگ جهادی بر بهره‌وری منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام با میانجی‌گری مدیریت ایرانی اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  پیمایشی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعة آماری شامل تمام کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام به تعداد 250 نفر است که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. برای سنجش متغیرهای  فرهنگ جهادی از پرسش‌نامة معدنی و همکاران (1395)، بهره‌وری کارکنان از پرسش‌نامة هرسی و گلداسمیت (1980) و مدیریت اسلامی از پرسش‌نامة حاجیان و همکاران (1392) استفاده شد که در نهایت روایی آن توسط اساتید مدیریت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب (79/0)، (88/0) و (90/0) تأیید شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که مدیریت اسلامی در رابطة بین فرهنگ جهادی و بهره‌وری نیروی انسانی نقش میانجی دارد. همچنین ابعاد فرهنگ جهادی شامل فرهنگ تعهد محور، راهبرد محور و دانش محور بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Jihadi Culture On Human Resources Productivity by Explaining the Mediating Role of Islamic Management (Case Study: Ilam Social Security Organization)

نویسندگان [English]

  • Karam Khlili 1
  • Bahareh Bahrami 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Master of Executive Management, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of jihadi culture on the productivity of human resources of Ilam Social Security Organization with the mediation of Iranian-Islamic management. This research is a correlational survey based on structural equation modeling in terms of practical purpose and descriptive nature of the survey. The statistical population included all employees of the Social Security Organization of Ilam province numbering 250 people, of which 152 people were selected as a sample using simple Cochran's formula as a simple random method. The main tool for data collection was a questionnaire. To measure the variables of jihadi culture, the Minerals et al. (2015) questionnaire, the staff productivity questionnaire, the Harsi and Goldsmiths questionnaire (1980) and the Islamic management questionnaire, the Hajjian et al. (2013) questionnaire were used. Cronbach's alpha formula has been confirmed (0.79), (0.88) and (0.90), respectively. The results of the study showed that Islamic management has a mediating role in the relationship between jihadi culture and human resource productivity. Also, the dimensions of jihadi culture, including commitment-oriented, strategy-oriented and knowledge-based culture, have shown to have a significant and positive effect on the productivity of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi culture
  • Manpower Productivity
  • Islamic Management
  • Social Security Organization
امام علی (ع). (1380). نهج‌البلاغه (ترجمه اسدا... مبشری). تهران: دفتر فرهنگ و نشر اسلامی.
ایران‌زاده، سلیمان؛ مصباحی جهرمی، نگارالسادات؛ شکری، عبدالحسین، و ابراهیمی، رحیم. (1395). بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره‌وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی. فصلنامة مدیریت بهره‌وری، 10 (38 )، 117-145.
بنیادی، علی و کامفیروزی، محمدحسن. (1394). بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی، فصلنامة مدیریت فردا، 13 (44)، 91-104.
پورصادق، ناصر و ذاکری قزاآنی، زهرا. (1394). بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بُعد رهبر، پیرو و زمینه، فصلنامة پژوهش‌های منابع انسانی، 7 (4)، 95-116.
پیشوایی، میرسامان و احسنی‌زاده، سامان. (1394). انتخاب روش مناسب تأمین مالی نوآوری‌ها با رویکرد مدیریت جهادی، فصلنامة مدیریت فردا، 13 (45)،53-67.
حاجیان، طالب؛ کریمی، مهدی؛ آقاحسینی، تقی و موسی‌زاده، سیدجواد. (1392). بررسی رابطة میان ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروند سازمانی در بین کارکنان علوم پزشکی اصفهان، دوفصلنامة اسلام و مدیریت، 2 (3)، 141-160.
حسینی، سید احمد؛ کدخدایی، سلمان و طولابی، مجید. (1395). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان درود). فصلنامه مدیریت بهره وری، 10 (37)، 29-50.
خائف الهی، احمدعلی؛ معمارپور، مهدی و متقی، پیمان. (1388). ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران و نقش آن در بهبود بهره وری سازمانی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 7 ( 19 )، 5-36.
رحیمی، مصطفی. (1381). آزادی و فرهنگ، نشر مرکز،
زارع، ساسان و محمدعلی زاده، اکبر. (1394). الگوی عمل جهادی از دیدگاه امام خامنه ایمدظله العالی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 3 (23 )، 47-70.
نصرت پناه، سیاوش؛ حسنی، کاوه و یزدی، امید. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی. فصلنامه پژوهش های منابع انسانی، 4 (1)، 189-206.
شجاعی، سید سعید؛ جمالی، غلامرضا و منطقی، نیکزاد. (1395). شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی.   فصلنامه پژوهش های منابع انسانی، 8 (2)، 161-181.
کیانی‌زاده، میثم و گلشنی، علیرضا. (1395). شناسایی ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گزاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی. فصلنامة مطالعات راهبردی بسیج، 19 (72)، 57-78.
فرهی، علی؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ سلطانی، محمدرضا و محمدیان، یدا.... (1395). طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 8 (2)، 53-83
قائدعلی، حمیدرضا و مشرف جوادی، محمدحسین. (1393). فرهنگ سازمانی حاصل از مدیریت جهادی (مطالعه     موردی جهاد سازندگی در دفاع مقدس). فصلنامة مهندسی فرهنگی، 8 (79)، 62-78.
محمدی، مهدی؛ جهانی، جعفر؛ شفیعی‌سروستانی، مریم؛ لطیفی، میثم و وردی علایی، طیبه. (1395). الگوی اسلامی-ایرانی مدیران مدارس اُسوه در نظام آموزش و پرورش. فصلنامة مدیر مدرسه، 4 (2)، 1-21.
مجازی فر، سعید. (1394). چیستی و مولفه های فرهنگ جهادی. فصلنامه مدیریت اسلامی، 23 (3)، 95-122.
مرتضوی، مهدی و زارعپور نصیرآبادی، فضل‌الله. (1391). فرهنگ سازمانی جهادی، عامل کلیدی مدیریت جهادی. فصلنامة مهندسی فرهنگی، 7 (71)، 100-114.
موسی‌زاده، زهره و عدلی، مریم. (1388). معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته‌گزینی در نهج‌البلاغه. فصلنامة اندیشه مدیریت راهبردی، 3 (1)، 103-132.
مرادی، حسن و فیروزآبادی، سیدحسن. (1395). دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی). فصلنامة مطالعات قدرت نرم، 6 ( 15)، 160-190.
مقیمی، سید محمد و حسین زاده، ماشاءا.... (1392). ارائه مدلی برای بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی با رویکرد فرایندگرا در صنایع استان فارس. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4)، 245-266.
مقیمی، سید محمد. (1395). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات دانش.
ناظم، فتاح و  صادقی، ام البنین. (1394). ارائه الگوی ساختاری بهره وری بر اساس سرمایه اجتماعی وسرمایه فکری در آموزش وپرورش. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،  6 (1)، 147-164.
ملکی،حسن و مذبوحی، سعید. (1391). الگوی مطلوب فرهنگ دانشجویی در قرآن. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 2 ( 2 )، 150-170.
Ellis, S., Dick P. (2003). Introduction to Organizational Behavior. Mc- Graw Hil.
Kudyba, Stephan. (2003). Knowledge management: The art of enhancing productivity and innovation with the human resource in your organization. Published in DM Review, April.
Kendrick, J. W. & Creamer, E. S. (1965). Measuring Company Productivity: Handbook WithCase Studies. Studies in Business Economics, New York: National Industial ConferenceBoard, No. 89.
Rao, Y. P. (2006). Professional Practice Motivation model for improving productivity in a manufacturing unit ñ a success story. International Journal of Productivity and Performance Management, 55 (5), 430-436
Taylor, F., & Winslow, M. E. SC. D. (1947). The Principles of scientific management. NewYork, Evanston and London Harper and Row publishers. Thompson, J. D. (1967), Organization in action. Chicago, IL: McGraw Hill.