تاثیر فرهنگ دیوان سالار بر سکون شایستگی سازمانی با نقش میانجی فلات زدگی شغلی(مورد مطالعه: کارکنان ستاد مرکزی بانک های دولتی استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

سازمان‌های خدماتی همچون بانک‌ها برای بقاء و دستیابی به مزیت رقابتی به شدت به سرمایه‌های انسانی ارزش‌آفرین متکی هستند و جریانی از شایستگی در جذب، به کارگماری و ارتقای استعداد‌های برتر در این سازمان‌ها وجود دارد. با این حال نهادینه‌شدن فرهنگ دیوان­سالار و تکیه بر مقررات فاقد انعطاف می‌تواند جریان شایستگی را متوقف کند و موجب سکون شایستگی شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ دیوان سالار بر سکون شایستگی در ستاد مرکزی بانک‌های دولتی استان خوزستان با نقش میانجی فلات زدگی شغلی است. جامعة آماری پژوهش شامل 110 نفر از مدیران ارشد و منابع انسانی ستاد مرکزی بانک‌های شهر اهواز بود که از میان آنها 81 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه­های فرهنگ دیوان سالار دنیسون، سکون شایستگی پژوهشگر ساخته و فلات زدگی شغلی میلیمن استفاده شد و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ تأیید شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم افزار پی‌ال‌اس مشخص شد که  فرهنگ دیوان سالار هم مستقیم و هم از راه افزایش فلات زدگی شغلی در سازمان موجب توقف جریان شایستگی می شود و سکون شایستگی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Bureaucratic Culture On the Stagnation of Organizational Competence with The Mediating Role of Career Plateauing (Case Study: Employees of The Central Headquarters of State-Owned Banks in Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • ayoob sheikhizade 2
  • Samaneh Ghahremani 2
1 Professor, Department of Management, Lorestan University, Lorestan, Iran
2 PhD Candidate, Department of Management, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Service organizations, such as banks, rely heavily on value-added human capital to survive and achieve a competitive advantage, and there is a stream of competence in attracting, hiring, and promoting top talent in these organizations. However, institutionalizing a bureaucratic culture and relying on inflexible regulations can stifle the flow of competency and stifle competency. The purpose of this study is to investigate the effect of bureaucratic culture on the stagnation of merit in the central headquarters of state-owned banks in Khuzestan province with the mediating role of career plateauing. The statistical population of the study included 110 senior managers and human resources of the Central Bank of Ahvaz, of which 81 were selected using the Cochran's formula as a sample. To measure the research variables, Denison's bureaucratic culture questionnaire, researcher-made competency inertia, and Milliman's career plateauing were used, and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. After analyzing the data by PLS software, it was found that bureaucratic culture, both directly and by increasing career plateauing in the organization, stops the flow of competency and increases the stagnation of competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bureaucratic Culture
  • the inertia of organizational competence
  • Career plateauing
  • Ahvaz state-owned banks
ابراهیمی، عباس. ( 1394). درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان‌های بخش دولتی ایران. فصلنامة مدیریت سازمانهای دولتی، 4 (13)، 110-119.
آشنا، مصطفی؛ عسگری، ناصر؛ مرادی‌صالح، علیرضا و غفوری، داوود. ( 1392 ). نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. فصلنامة مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4)، 1-22.
باباشاهی، جبار؛ یزدانی، حمیدرضا؛ طهماسبی، رضا؛ رجب پور، ابراهیم. (1396). طراحی مدل شایستگی کارکنان دانشی در پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامة مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. ۸ (۳۲)، 3-24.
بابائی، ایرج؛ عباس‌پور، عباس؛ اسدزاده، حسن؛ دلاور، علی و عبداللهی، حسین. (1397) تعیین سهم عوامل فردی، روان شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج. فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران، 22 (1)، 1-23.
بارانی، صمد؛ فقیهی، ابوالحسن؛ نجف‌بیگی، رضا. (1396). آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12 (46)، 1-19.
باغبان، مهدی؛ حسینیان، شهامت و دانایی، ابوالفضل. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر فلات‌زدگی شغلی کارکنان ناجا. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 1397 (23), 23-52.
حیدری دهویی، جلیل و حسینی دهشیری، سید جلال‌الدین. (1397). انتخاب مدیر پروژه بر اساس مدل شایستگی با استفاده از روش های تلفیقی سوآرا و واسپاس (مورد مطالعه: پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر یزد). فصلنامة پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22 (4). 47-72.
خنیفر، حسین. (1385). بررسی ابعاد روانی فلات‌زدگـی شغلی و راه‌های برونرفت از آن. فصلنامة فرهنگ مدیریت، 4 (12)، 83-111.
سپهوند، رضا؛ شریعت‌نژاد، علی و ساعدی، عبدا.... (1396). طراحی مدل معماری سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی, 12 (44), 173-198.
شریعت‌نژاد، علی؛ اسماعیلی، محمودرضا و عارف‌نژاد، محسن. (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجادکننده فلات‌زدگـی شغلی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش دلفی فازی. فصلنامة فرآیند مدیریت و توسعه، 4 (پیاپی 98)، 145-165.
صالح‌اردستانی، عباس و سیدنقوی، میرعلی. (1395). تبیین رابطه فلات‌زدگـی شغلی با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان. فصلنامة پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9 (31)، 145-160.
طبرسا، غلامعلی؛ رضاییان، علی؛ هادیزاده مقدم، اکرم و جمالی نظری، آرزو. (1393). طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات‎زدگی شغلی در سازمان‎های ایرانی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت). فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 3 (9)، 90-103.
عسگریان، محمد. (1388). مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6 (24)، 101-124.
غفاری، رحمان و رستم نیا، یحیی. (1397). اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی؛ کژکارکرد های فرهنگ سازمانی بوروکراتیک. فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، 9 (2)، 307-332.
فرهی، علی؛ سلطانی، محمدرضا؛ قنبری مال خلیفه، مصیب و ابراهیمی، الهام. (1395). ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح). فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 11 (39)، 17-36.
فرهی بوزنجانی، برزو؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ بازرگانی، محمد و سلطانی، محمدرضا. (1392). طراحی و تبیین مدل شناخت سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی. فصلنامة راهبرد فرهنگ، 6 (21)، 113-138.
موسوی، نجم الدین؛ فرهیخته، فاطمه؛ وحدتی، حجت و حکاک، محمد. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی رؤسای دادگستری ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11 (4)، 77-104.
نادری، پوران و اسماعیلی شاد، بهرنگ. (1398). رابطة کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با نقش میانجی فلات‌زدگی شغلی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14 (53)، 60-79.
نوروزی، علی مدد؛ زارع، علیرضا و شیرالی، رضوان. (1395). عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، 22 (3)، 19-35.
Armstrong, M., & Taylor, S. (2014) Armstrong's handbook of humanresource management practice. Kogan Page Publishers.
Balle, M. (1999). Making bureaucracy work. Journal of Management in Medicine, 13 (3), 190-200.
Christensen, C. M., & Bower, J. L. (1996). Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms. Strategic Management Journal, 17 (3), 197–218.
Danneels, E, Verona, G, & Perovera, B. (2018). Overcoming the inertia of organizational competence: Olivetti’s transition from mechanical to electronic technology. Industrial and Corporate Change, 27 (3), 595–618.
Deflem, M. (2000). Bureaucratization and social control: Historical foundations of international police cooperation. Law & SocietyReview, 34 (3), 739-778.
Ghinea, V.M., & Bratianu, C. (2012). Organization Culture modeling. Management &Marketing challenges for the Knowledge Society, (7)2, 257-276.
Godkin, L., & Allcorn, S. (2008). Overcoming Organizational Inertia: A Tripartite Model for Achieving Strategic Organizational Change. Journal of Applied Business and Economics, 8 (1), 82-95
Haruna, P. F. (2008). Culture, Development, and Public Administration in Africa. Administrative Theory & Praxis, 30 (1), 143- 147
Jackson, M. (2005). The eighteenth century antecedents of bureaucracy, the Cameralists. Management Decision, 43 (10), 1293-1303.
Ongori, H., & Agolla, J. E. (2009). Paradigm shift in managing career plateau in organization: the best strategy to minimize employee intention to quit. African journal of business management, 3 (6), 268-271.
Saade, R.  Nijher, H., & Sharma, M.  (2017). Why ERP Implementations Fall a Grounded   Research   Study. Proceedings   ofthe   Informing   Science   & Information Technology Education Conference, 5 (31), 191-200.
Shatrevich, V. (2014). Industrial structures as competitive factor in organization development. Social and Behavioral Sciences, 110, 871-878.
Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20 (3), 571–610.
Tushman, M. L., & Anderson, P. (1986). Technological discontinuities and organizational environments. Administrative Science Quarterly, 31 (3), 439–465.