بررسی اثرگذاری سبک رهبری زهرآگین بر پیدایی تمایل به ترک خدمت داوطلبانه؛ تبیین نقش میانجی سکوت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری سبک رهبری زهرآگین بر پیدایی تمایل به ترک خدمت داوطلبانه با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی انجام شده است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است. ابزار اصلی این بررسی، پرسشنامه‌های استانداردی است که سعی‌شده با توجه به جو و فرهنگ سازمانی حاکم بر محیط پژوهش بازنگری‌های جزئی در آن صورت گیرد. جامعة آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به تعداد 500 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 217 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه‌های تدوین‌شده، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart PLS2 آزمون شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رهبری زهرآگین بر تمایل به ترک خدمت داوطلبانه و سکوت سازمانی تأثیر مستقیم، معنادار و مثبتی دارد. همچنین مشخص شد اثر سکوت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت داوطلبانه مستقیم، معنادار و مثبت است و رهبری زهرآگین از طریق متغیر واسطه‌ای سکوت سازمانی تأثیر غیرمستقیم، معنادار و مثبتی بر تمایل به ترک خدمت داوطلبانه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of Poisonous Leadership Style On the Emergence of the Desire to Leave Voluntary Service: The Mediating Role of Organizational Silence

نویسندگان [English]

  • hamed ghasempour 1
  • Sayyed Mahdi Veiseh 2
1 MA Candidate, Public Administration, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
2 PhD in Human Resource Management, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of poisonous leadership style on the emergence of the tendency to leave voluntary service with respect to the mediating role of organizational silence. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection method. The main tool of this study is standard questionnaires that have been tried to be partially revised according to the organizational atmosphere and culture of the research environment. The statistical population of this study includes managers and experts of Ilam Electricity Distribution Company numbering 500 people who were selected as a sample using Cochran's formula. The developed hypotheses were tested using structural equation modeling and Smart PLS2 software. Findings indicate that poisonous leadership has a direct, significant and positive effect on the tendency to leave voluntary service and organizational silence. It was also found that the effect of organizational silence on the tendency to leave voluntary service is direct, significant and positive and poisonous leadership has an indirect, significant and positive effect on the tendency to leave voluntary service through the mediating variable of organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poisonous leadership
  • tendency to leave service
  • Organizational Silence
آقاجان‌پورچهارده، فاطمه، رضایی کلیدبری، حمیدرضا. (1393). نقش مبادله رهبر پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9 (36)، 101-120.
بختیاری، زینب و هادوی‌نژاد، مصطفی. (1396). مدل پیروی شرنگ‌آلود مطیعان در سازمان: یک نگاشت علّی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، 21 (4)، 101-124.
ناستی‌زایی، ناصر و بامری، مصیب. (1395). نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 6 (22)، 67-95.
پیران‌نژاد، علی؛ داوری، الهه و افخمی، مهدی. (1396). سکوت سازمانی، چالش معاصر مدیریت منابع انسانی؛ شناسایی عوامل و پیامدهای آن. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6 (21)، 147-176.
رحیم‌نیا، فریبرز؛ نصرتی، سعید و اسلامی، قاسم. (1396). بررسی تأثیر امنیت و استقلال شغلی بر ترک خدمت به‌واسطة در‌هم‌تنیدگی شغلی در سازمان‌های دولتی. فصلنامه مدیریت دولتی، 9 (2)، 333-357.
رضاییان، علی. (1393). مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن. تهران: انتشارات سمت.
زارع، فرجام و سپهوند، رضا. (1398). بررسی نقش سبک رهبری زهراگین بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه آزاد و پیام‌نور شیراز). فصلنامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10 (37)، 189-216.
هوشیار، وجیهه و رحیمی‌قره‌چماق، مجید. (1394). تأثیر سکوت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت به واسطة حملة عاطفی در میان کارکنان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهر مشهد. فصلنامه مدیریت فردا،3 (45)، 141-152.
حمیدی‌زاده، علی؛ زارعی‌متین، حسن و ظفری، هادی. (1396). بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر رفتارهای کژکارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6 (3)، 1-32.
خلیلی، کرم. (1397). تأثیر سبک رهبری زهرآگین (سمی) بر بطالت اجتماعی با نقش میانجی زیرکاردرروی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی ایلام). فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9 (36)، 137-158.
خیراندیش، مهدی؛ سیدنقوی، میرعلی و صفری، سیاره. (1396). الگوی عوامل پیشران تمایل به ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی.  فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 8 (31)، 41-71.
عابدی‌جعفری، حسن، شیعه‌زاده، الهه و سیدحسینی، سیده‌سمیرا. (1393). تأثیر حسادت بر تمایل به ترک خدمت پرستاران به میانجی‌گری خود احترامی و رفتارهای غیرشهروندی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 12 (4)، 763-786.
عنایتی، ترانه؛ عالی‌پور، علیرضا و  بزرگ‌نیا حسینی، سیده‌فاطمه. (1397). بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8 (27)، 43-56.
عباس‌پور، غلامحسین. (1390). بررسی تمایل به ترک خدمت نخبگان و عوامل مؤثر بر آن در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان شیراز. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد مدیریت، دانشگاه پیام‌نور واحد استان فارس.
فیاضی، مرجان، صالحی‌ساداتی، زهرا و پریشان، فاطمه. (1396). بررسی تأثیر معنویت سازمانی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 6 (23)، 65-86.
نادری، پوران و اسماعیلی‌شاد، بهرنگ. (1398). رابطة کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با نقش میانجی فلات‌زدگی شغلی. فصلنامه مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیانی، 14 (53)، 60-79.
سیدجوادین، سیدرضا؛ قلی‌پور، آرین و جانعلی‌زاده شوکی، محمد. (1393). شناسایی تاثیر به‌کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پی‌آمدهای منابع انسانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6 (4)، 109-127، .
دامغانیان، حسین و روزبان، فرناز. (1394). بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4 (3)، 175-194.
Aryee, S., Chen, Z. X., Sun, L. Y., & Debrah, Y. A. (2007). Antecedents and outcomes of abusive supervision: test of a trickle-down model, Journal of applied psychology, 92 (1), 179-191.
Berry, M. L. (2010). Predicting turnover intent: Examining the effects of employee engagement, compensation fairness, job satisfaction, and age. Unpublished PhD thesis, University of Tennessee, Knoxville, TN.
Bellou, B. (2008). Exploring civic virtue and turnover intention during organizational Changes. Journal of Business Research, 61, 778–789.
Chang, W.A., Wang, Y., & Huang, T. (2013). Work design–related antecedents of turnover intention: A multilevel approach. Human Resource Management, 52 (1), 1–26.
Campbell, W. K., & Campbell, S. M. (2009). On the self-regulatory dynamics created by the peculiar benefits and costs of narcissism: A contextual reinforcement model and examination of leadership. Self and Identity, 8, 214-232.
Ching, S. L., Kee, D. M. H. & Tan, C. L. (2016). The Impact of Ethical Work Climate on the Intention to Quit of Employees in Private Higher Educational Institutions. Journal of Southeast Asian Research, 4 (2), 1-11.
Griffeth R.W, Hom P.W., & Gartner, S. (2000). A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: Update, moderator tests, and research implications for the next millennium. Journal of Management; 26 (3): 463-488.
Holtom, B. C., Mitchell, T. R., Lee, T. W., & Eberly, M. (2008). Turnover and retention research: A glance at the past, a closer review of the present, and a venture into the future. Academy of Management Annals, 2, 231–274.
Kilinc, E., & Ulusoy, H. (2014). Investigation of organizational citizenship behavior, organizational silence and employee performance at physicians and nurses, and the relationship among them. Business Management Dynamics, 3 (11), 25-34.
Mulki, J. P., Jaramillo, F. & Locander, W. B. (2008). Effect of ethical climate on turnover intention: linking attitudinal and stress theory. J Bus Ethics, 78 (4), 559-574.
Morrell, Kevin M., Loan-Clarke, John J., Wilkinson, Adrian. (2004). Organizational Change and employee turnover, Personnel Review, 33 (2),161-173.
Peltokorpi, V., Allen, D. G. & Froese, F. (2015). Organizational embeddedness, turnover intentions, and voluntary turnover: The moderating effects of employee demographic characteristics and value orientations. Journal of Organizational Behavior, 36 (2), 292-312.
Pelletier, K. (2010). Leader toxicity: An empirical investigation oftoxic behavior and rhetoric. Leadership, 6, 373-389.
Saqib, A., Arif, M. (2017).  Employee Silence as Mediator in the Relationship between Toxic Leadership Behavior and Organizational Learning, Abasyn Journal of Social Sciences, 10 (2), 294-310.
Seago, Jane. (2016). Toxic leaders, toxic culture: internal auditors can identify unhealthy behaviors that may undermine the organization. Internal Auditor, 73 (3), 28-34.
Schmidt, A. A. (2008). Development and validation of the toxic leadership scale, University of Maryland, College Park.
Xu, A. J., Loi, R., & Lam, L. W. (2015). The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader–member exchange interacts to influence employee silence. The Leadership Quarterly, 26 (5), 763-774.